Edukologijos mokslo krypties doktorantūra

Jungtinis Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities Edukologijos krypties (S 007) doktorantūros komitetas (patvirtintas 2018 m. spalio 16 d. LSU rektoriaus įsakymu Nr. ĮSAK 53/M):
Pirmininkas – prof. dr. Romualdas Malinauskas (LSU),
Nariai:

Prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (KTU),
Prof. dr. Brigita Janiūnaitė (KTU),
Prof. dr. Jolita Horbačauskienė (KTU),
Doc. dr. Gintarė Tautkevičienė (KTU),
Doc. dr. Irina Klizienė (KTU),
Doc. dr. Edita Štuopytė (KTU),
Prof. dr. Rasa Jankauskienė (LSU),
Prof. dr. Saulius Šukys (LSU),
Prof. dr. Diana Rėklaitienė (LSU),
Prof. dr. Vilija Bitė Fominienė (LSU),
Doc. dr. Jūratė Požėrienė (LSU),
Prof. habil. dr. Vytautas Gudonis (VU ŠA),
Prof. dr. Remigijus Bubnys (VU ŠA).

Jungtinis Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities Edukologijos krypties (07S) doktorantūros komitetas (patvirtintas 2016 m. gruodžio 20 d. LEU rektoriaus įsakymu Nr. 1-545):
Pirmininkė – prof. habil. dr. Marijona Barkauskaitė (LEU),
Pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Ona Monkevičienė (LEU),
Nariai:

prof. dr. Audronius Vilkas (LEU),
prof. dr. Sniegina Poteliūnienė (LEU),
prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (KTU),
prof. dr. Brigita Janiūnaitė (KTU),
prof.  dr. Rasa Jankauskienė (LSU),
prof. dr. Romualdas Malinauskas (LSU),
prof. habil. dr. Antanas Skarbalius (LSU),
prof. dr. Remigijus Bubnys (ŠU),
prof. habil dr. Vytautas Gudonis (ŠU),
prof. habil dr. Audronė Juodaitytė (ŠU),
doc. dr. Gintarė Tautkevičienė (KTU).

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS, ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SKELBIA 2020 M. PRIĖMIMĄ Į EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ

2021 m. priėmimo į edukologijos doktorantūrą tvarka
Prašymas dalyvauti konkurse (stojantiesiems)
2021 m. LSU edukologijos disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų prioritetinė eilė

Stojantiems į nuolatines valstybės finansuojamas studijas (4 vietos):

EIL.
NR.
VADOVO  PAVARDĖ VARDAS TEMATIKOS
1 Doc. dr. Kęstutis Skučas Fiziškai neįgaliųjų socializacijos galimybės vežimėlių krepšinio sportinėje veikloje
2 Prof. dr. Vilija Bitė Fominienė Socialinių inovacijų vystymas įgyvendinant neformaliojo sportinio ugdymo programas
3 Doc. dr. Brigita Miežienė Jaunų (15-24 metų) žmonių aplinkai draugiško ir sveikatai palankaus elgesio ugdymas, bei aplinkai draugiško ir sveikatai palankaus elgesio sąsają moderuojantys socialinio kapitalo veiksniai
4 Prof. dr. Irena Valantinė Edukacinių sistemų įsitraukimo į fizinį aktyvumą skatinimui modeliavimas, taikant išmaniąsias technologijas.

Stojantiems į nuolatines ar ištęstines mokamas studijas (1 vieta):

EIL.
NR.
VADOVO  PAVARDĖ VARDAS TEMATIKOS
1 Prof. dr. A. Emeljanovas Naudojimosi informacinėmis technologijomis paradoksas: privalumai ir trūkumai su sveikata susijusiam elgesiui, psichologiniam distresui ir akademiniams pasiekimams.

Vadovo prašymas dalyvauti konkurse 2020 m.
Tematikos ir vadovo kompetencijos pagrindimas 2020 m.
Tematikų ir vadovų konkurso skelbimas 2020 m.
Tematikų ir vadovų konkurso skelbimas 2021 m.
Tematikos ir vadovo kompetencijos pagrindimas 2021
Vadovo prašymas dalyvauti konkurse 2021

Atmintinė doktorantui

Edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijų dalykai nuo 2018 m. lapkričio 9 d.

Doktorantūros studijų programą sudaro ne mažiau kaip keturi dalykai, jų bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS. Visus egzaminus privalu išlaikyti per pirmuosius tris semestrus nuolatinių studijų doktorantams, per pirmuosius keturis semestrus ištęstinių studijų doktorantams.

Kreditai gali būti kaupiami ir dalyvaujant doktorantų tarptautinėse mokyklose, doktorantui esant dalinėse studijose užsienyje. Sprendimą dėl jų įskaitymo priima edukologijos mokslo krypties komitetas.

Privalomi studijų dalykai:

Eil.
nr.
Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties šakų kodai Koordinuojantis dėstytojas
1. Edukologijos epistemologija ir tyrimų metodologija 8 Mokslinių tyrimų metodologija S274 Prof. A. Juodaitytė, ŠU

Prof. S. Šukys, LSU

2. Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika 8 Organizavimo mokslai S189 Prof. P. Jucevičienė, KTU

 Privalomai pasirenkamas bent vienas studijų dalykas iš šių keturių:

Eil.

nr.

Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties

šakų kodai

Koordinuojantis

dėstytojas

1. Curriculum teorijos 8 Pedagogika ir didaktika S270 Prof. D. Malinauskienė, ŠU
2. Asmenybės raidos ir mokymo/si procesų sąsajos 8 Psichopedagogika S283 Prof. R. Bubnys, ŠU
3. Ugdymo mokslo filosofija 8 Pedagogika ir didaktika S270 Prof. A. Juodaitytė, ŠU
4. Inovacijos ir projektų paraiškų rengimas 8 Organizavimo mokslai S189 Prof. D.Rėklaitienė, LSU arba Prof. B.Janiūnaitė, KTU

 Laisvai pasirenkami studijų dalykai: 

Eil.

nr.

Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties šakų kodai Koordinuojantis dėstytojas
1. Pedagogo kompetencijos ir veiklos tyrimai 6 Mokslinių tyrimų metodologija, S274 Prof. N. Bankauskienė, KTU
2. Negalės studijų teorijos 6 Mokslinių tyrimų metodologija, S274 Prof. L. Radzevičienė, ŠU
3. Edukacinių pokyčių strategijos ir

modeliai

6 Organizavimo mokslai, S189 Prof. B. Janiūnaitė, KTU
4. Šiuolaikinės švietimo vadybos teorijos ir koncepcijos 6 Organizavimo mokslai, S189 Prof. P. Jucevičienė, KTU
5. Informacinės ir edukacinės

technologijos švietimo organizacijoje

6 Organizavimo mokslai, S189 Prof. P. Jucevičienė, KTU
6. Mokymosi aplinkos ir partnerystės

tinklai

6 Pedagogika ir didaktika, S280 Prof. P. Jucevičienė, KTU
7. Neformalaus ugdymo koncepcijos ir teorijos 6 Pedagogika ir didaktika, S270 Doc. R. Gaučaitė, ŠU
8. Vaikystės fenomenologinė

pedagogika

6 Pedagogika ir didaktika, S270 Prof. A. Juodaitytė, ŠU
9. Specialiojo ugdymo paradigmų kaita 6 Specialioji didaktika, S271 Doc. A. Ališauskas, ŠU
10. Specialioji psichologija 6 Specialioji didaktika, S271 Prof. V. Gudonis, ŠU
11. Ankstyvosios intervencijos

vaikystėje teorijos ir praktika

6 Specialioji didaktika, S271 Prof. S. Ališauskienė, ŠU
12. Mokytojų ugdymo teorija ir praktika 6 Mokytojų ugdymas, S272 Prof. R. Bubnys, ŠU
13. Sveikatos ugdymo teorija ir praktika 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Jankauskienė,

LSU

14. Sporto mokslo tyrimų teorija ir

metodologija

6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Doc. R. Paulauskas, LSU
15. Sporto psichologija 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Malinauskas, LSU
16. Socialinė psichologija 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Malinauskas, LSU
17. Pozityvioji psichologija 6 Psichopedagogika, S283 Doc. A. Ališauskas, ŠU
18. Socialinio ugdymo teorija ir praktika 6 Socialinė pedagogika, S285 Prof. E. Štuopytė, KTU
19. Multidimensinio identiteto teorijos 6 Socialinė pedagogika, S285 Prof. A. Juodaitytė, ŠU
20. Sportininkų rengimo teorija ir

praktika

6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. A. Skarbalius, LSU
21. Neformalaus muzikinio ugdymo istemos 6 Pedagogika ir didaktika, S270 Prof. D. Strakšienė, ŠU

 

EDUKOLOGIJOS DOKTORANTŪROS STUDIJŲ MODULIAI IKI 2018 M.

Doktorantūros studijų programą sudaro ne mažiau kaip keturi dalykai, jų bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Visus egzaminus privalu išlaikyti per pirmuosius tris semestrus.

Kreditai gali būti kaupiami ir dalyvaujant doktorantų tarptautinėse mokyklose, doktorantui esant dalinėse studijose užsienyje. Sprendimą dėl jų įskaitymo priima edukologijos mokslo krypties komitetas.

Privalomi studijų dalykai:

Eil. nr.

Studijų dalyko pavadinimas

ECTS kr.

Edukologijos mokslo krypties šakų kodai

Dėstytojas

1.

Edukologijos epistemologija ir tyrimų metodologija (LEU)

8

Mokslinių tyrimų metodologija

S274

Prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė

2.

Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika (KTU)

8

Organizavimo mokslai

S189

Prof. P. Jucevičienė

Pasirenkamas bent vienas studijų dalykas iš trijų:

Eil. nr.

Studijų dalyko pavadinimas

ECTS kr.

Edukologijos mokslo krypties šakų kodai

Dėstytojas

1.

Curriculum teorijos (LEU)

8

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. O Monkevičienė

2.

Asmenybės raidos ir mokymo/si  teorijų sąsajos (LEU)

8

Psichopedagogika

S283

Doc. dr. D. Nasvytienė

3.

Ugdymo mokslo filosofija (ŠU)

8

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. habil. dr. A. Juodaitytė

Laisvai pasirenkami studijų dalykai:

Eil. nr.

Studijų dalyko pavadinimas

ECTS kr.

Edukologijos mokslo krypties šakų kodai

Dėstytojas

1.

Pedagogo kompetencijos ir veiklos tyrimai (KTU)

6

Mokslinių tyrimų metodologija

S274

Prof. N. Bankauskienė

2.

Negalės studijų teorijos (ŠU)

6

Mokslinių tyrimų metodologija

S274

Prof. habil. dr. L. Radzevičienė

3.

Edukacinių pokyčių ir inovacijų teorijos ir modeliai (KTU)

6

Organizavimo mokslai

S189

Prof. B. Janiūnaitė

4.

Šiuolaikinės švietimo vadybos teorijos ir koncepcijos (KTU)

6

Organizavimo mokslai

S189

Prof. P. Jucevičienė

5.

Informacinės ir edukacinės technologijos švietimo organizacijoje (KTU)

6

Organizavimo mokslai

S189

Prof. P. Jucevičienė

6.

Bendruomenės ugdymo filosofija ir teorijos (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. I. Leliūgienė

7.

Mokymosi aplinkos ir partnerystės tinklai (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. P. Jucevičienė

8.

Vertybiniai lyderystės pamatai (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. habil. dr. E. Martišauskienė

9.

Neformalaus ugdymo koncepcijos ir teorijos (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Doc. dr. R. Gaučaitė

10.

Vaikystės fenomenologinė pedagogika (ŠU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. habil. dr. A. Juodaitytė

11.

Specialiojo ugdymo paradigmų kaita (ŠU)

6

Specialioji didaktika

S271

Doc. dr. A. Ališauskas

12.

Specialioji psichologija (ŠU)

6

Specialioji didaktika

S271

Prof. habil. dr. V. Gudonis

13.

Ankstyvosios intervencijos vaikystėje teorijos ir praktika (ŠU)

6

Specialioji didaktika

S271

Prof. S. Ališauskienė

14.

Mentorystės koncepcijos ir praktinis modeliavimas (LEU)

6

Mokytojų ugdymas

S 272

Prof. O. Monkevičienė

15.

Mokytojų ugdymo teorija ir praktika

6

Mokytojų ugdymas

S 272

Prof. habil. dr. M. Barkauskaitė

16.

Kūno kultūros teorija (LEU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. A. Vilkas

17.

Sporto mokslo tyrimų teorija ir metodologija (LEU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. habil. dr. J. Skernevičius

18.

Sporto psichologija (LSU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. R. Malinauskas

19.

Socialinė psichologija (LSU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. R. Malinauskas

20.

Andragogika (ŠU)

6

Suaugusiųjų ir tęstinis mokymas

S 280

Doc. dr. L. Ušeckienė;

doc. dr. R. Bakutytė

21.

Ugdymo problemų istorinis ir lyginamasis kontekstas (LEU)

6

Lyginamoji ir istorinė pedagogika

S282

Doc. dr. A. Žemgulienė

22.

Pozityvioji psichologija (ŠU)

6

Psichopedagogika

S283

Doc. dr. A. Ališauskas

23.

Asmenybės raidos teorijos (LEU)

6

Psichopedagogika

S283

Dr. V. Rimkevičienė

24.

Socialinio ugdymo teorija ir praktika

6

Socialinė pedagogika

S285

Prof. I. Leliūgienė

25.

Socialinės edukacijos ir komunikacijos paradigmos (LEU)

6

Socialinė pedagogika

S285

Doc. dr. G. Kvieskienė

26.

Multidimensinio identiteto teorijos (LEU)

6

Socialinė pedagogika

S285

Prof. I. Zaleskienė

27.

Sportininkų rengimo teorija ir praktika (LSU)

8

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. A. Skarbalius

STUDIJŲ DOKUMENTAI