Taikomoji fizinė veikla

Į Taikomosios fizinės veiklos išlyginamąsias studijas priimami asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Taikomosios fizinės veiklos išlyginamųjų studijų programa:

Eil. Nr.

Studijų dalykas

Kreditų skaičius (ECTS)

1. Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija 5
 2. Mokslinių tyrimų metodologija 5
 3. Judesių valdymas, neuromechanika ir mokymas 5
 4. Įvadas į Taikomosios fizinės veiklos mokslą 5

Iš viso:

20

 

Asmenims, baigusiems Taikomosios fizinės veiklos išlyginamąsias studijas išduodama akademinė pažyma, su kuria galima stoti į LSU antrosios pakopos Taikomosios fizinės veiklos studijų programą.

Priėmimo vykdymas

Priėmimo procedūros

Datos

I etapas

II etapas

III etapas

nuo iki nuo iki nuo iki
Stojančiųjų prašymų teikimas 2023-06-19 2023-06-26 2023-07-05 2023-07-16
Stojančiųjų prašymų nagrinėjimas 2023-06-27-2023-06-29 2023-07-17-2023-07-19
Kvietimų studijuoti paskelbimas 2023-06-30 2023-07-20
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2023-06-30 2023-07-03 2023-07-20 2023-07-24

 

Reikalingi dokumentai

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus

Pasirašant sutartį

Pagrindiniai dokumentai

1) prašymas
2) 1 fotonuotrauka (3×4 cm);
3) paso ar asmens tapatybės kortelės kopija parodant originalą;
4) pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo, diplomo priedėlio (priedo) kopija parodant originalą (LSU absolventams, baigusiems 2011 m. ir vėliau – pateikti nereikia);
5) stojamosios įmokos kvito kopija, parodant originalą; Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti).
Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti)
Papildomi dokumentai
1) baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos pažyma/raštas
2) straipsnio kopija;
3) konferencijos programa ir medžiaga;
4) sporto šakos federacijos raštas ir varžybų protokolo priedas;
5) dokumentas, patvirtinantis dalyvavimą tarptautinėje studentų mainų programoje;
6) dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
7) dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas;
8) dokumentai, įrodantys darbo stažą (pažyma iš darbovietės, kurioje nurodoma nuo kada iki kada ir kokiose pareigose asmuo dirbo).

gavėjas: LSU
gavėjo bankas : AB SEB bankas
sąskaitos Nr.:LT047044060003325574
banko kodas: 70440
sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas: Stojamoji studijų įmoka
įmokos kodas: 005
mokėtojo kodo skiltyje rašomas mokėtojo asmens kodas
suma – 15 Eur

Prašymo pildymas internetu jungiantis per nuorodą: https://is.lsu.lt/el_stojimai/stojimas (autentifikacija per banką)

Nuo stojimo mokesčio atleidžiami nevyresni nei 25 metų našlaičiai (neturintys abiejų arba vieno iš tėvų arba globėjų), asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45 proc., peteikę dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Įmokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.