Konkursai

Lietuvos sporto universitetas skelbia viešą konkursą (5 metų kadencijai) pareigoms eiti:

Prašymo dalyvauti konkurse pateikimas LSU darbuotojams: https://is.lsu.lt/ (INSTRUKCIJA)

Prašymo dalyvauti konkurse pateikimas kitiems: https://is.lsu.lt/ (INSTRUKCIJA)

KARTU SU PRAŠYMU BŪTINA PATEIKTI VISUS REIKALINGUS DOKUMENTUS, VĖLIAU JIE NEBUS PRIIMAMI.

Norintys dalyvauti konkurse pateikia šiuos dokumentus LSU IS sistemoje iki 2023-04-28 (imtinai):

  • prašymą rektoriaus vardu (pagal nustatytą formą);
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • mokslinių publikacijų sąrašą;
  • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijas (kai jų nėra Žmogiškųjų išteklių ir strateginio valdymo departamento saugomoje kandidato asmens byloje);
  • dviejų mokslininkų, kurie sutinka pateikti rekomendacijas apie kandidatą, vardus, pavardes, telefono numerį bei el. pašto adresus;
  • papildomus dokumentus apie mokslinę ir pedagoginę veiklą bei kvalifikaciją.

Kontaktinis asmuo:  Žmogiškųjų išteklių ir strateginio valdymo departamento direktorė Inga Staškevičiūtė-Butienė

El. paštas:  inga.staskeviciute@lsu.lt

Kandidatų pateikiami gyvenimo aprašymai (CV) ir kiti duomenys laisvoms pareigybėms užimti įvykdžius konkursą dėl konkrečios pareigybės yra sunaikinami ir nekaupiami, išskyrus atvejus, jeigu kandidatas pats nurodo, kad sutinka, jog įstaiga kauptų jo duomenis, jeigu atsirastų kita laisva darbo vieta konkursui dalyvauti arba iki to momento, kada kandidatas pateiks prašymą dėl duomenų sunaikinimo.