Pratimai, mityba ir streso valdymas

PROGRAMOS APRAŠAS

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Pratimai, mityba ir streso valdymas
Studijų programos valstybinis kodas 6121RX003
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 6451014
Studijų krypčių grupė Sportas
Studijų kryptis Laisvalaikio sportas
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Pirmoji studijų pakopa (bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Suteikiama kvalifikacija Sporto bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Bakalauro diplomas, kodas 6105
Būtinas minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 m.), ištęstinės studijos (4 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2019-01-08
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2024-08-31
Akreditavimo įsakymas SV6-1
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 6
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.2
Studijų programos aprašo santrauka
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais parengti sporto bakalaurą (sveikatingumo treneris), turintį teorinių ir praktinių žinių bei gebėjimų, įgalinančių efektyviai rengti, taikyti ir tobulinti integruotas fizinių pratimų, mitybos ir streso valdymo programas, padedančias apsaugoti įvairaus amžiaus žmones nuo lėtinių ligų, gerinti fizinę ir psichologinę sveikatą, gyvenimo kokybę, socialinę bei ekonominę gerovę.
Studijų rezultatai
Programos absolventas gebės:
1.      Supras ir kritiškai analizuos sveikatinimo teorijas ir šiuolaikinio sveikatinimo mokslo problemas.
2.      Gebės įvertinti ir pritaikyti naujausių mokslinių tyrimų rezultatus profesinėje veikloje.
3.      Žinos ir gebės kritiškai vertinti šiuolaikines sveikatinimo tendencijas.
4.      Gebės demonstruoti novatoriškų, kūrybiškų ir moksliškai grįstų sprendimų priėmimą sprendžiant praktines užduotis bei suvokti socialinę atsakomybę už šių žinių naudojimą priimant sprendimus.
5.      Remdamiesi tyrimų duomenimis, gebės formuluoti sveikatinimo mokslo problemų sprendimus, argumentuoti ir daryti išvadas.
6.      Gebės tyrimų rezultatus efektyviai pritaikyti nuolat tobulindami savo profesinį meistriškumą.
7.      Žinos mokslinę terminologiją, gebės atskirti, susirasti, analizuoti, sisteminti naujausią mokslinę literatūrą, kelti pagrįstas mokslines prielaidas.
8.      Supras kiekybinių bei kokybinių mokslinių tyrimų metodų taikymo prasmę sveikatinimo veikloje.
9.      Gebės laikytis mokslinių tyrimų etikos, taikyti kiekybinius, kokybinius tyrimų ir statistinės analizės metodus.
10.  Gebės suplanuoti ir atlikti nesudėtingus mokslinius tyrimus, analizuoti ir pristatyti duomenis.
11.  Gebės testuoti ir efektyviai treniruoti įvairaus amžiaus (nuo 6 metų iki žilos senatvės) ir įvairios sveikatos (10 pagrindinių ligų) žmonių motorinės sistemos – kaulų, raumenų, sausgyslių ir fascijų – sveikatą, pasitelkdami mokslu ir praktika pagrįstas geriausias šiuolaikines fizinių pratimų ir mitybos technologijas.
12.  Gebės testuoti ir efektyviai treniruoti įvairaus amžiaus ir įvairios sveikatos žmonių širdies kraujagyslių sistemos sveikatą, pasitelkdami mokslu ir praktika pagrįstas geriausias šiuolaikines fizinių pratimų, mitybos ir streso mažinimo technologijas.
13.  Gebės testuoti ir efektyviai mažinti įvairaus amžiaus ir įvairios sveikatos (dislipidemija, diabetas) žmonių nutukimą ir metabolinį sindromą, pasitelkdami mokslu ir praktika pagrįstas geriausias šiuolaikines fizinių pratimų, mitybos ir streso mažinimo technologijas.
14.  Gebės testuoti ir efektyviai treniruoti įvairaus amžiaus (nuo gimimo iki žilos senatvės) ir įvairios sveikatos (depresija, šizofrenija, Parkinsono liga, demencija) žmonių nugaros ir galvos smegenų sveikatą (kognityvines ir savęs valdymo funkcijas), pasitelkdami mokslu ir praktika pagrįstas geriausias šiuolaikines fizinių pratimų, mitybos ir streso mažinimo (Mindfulness, joga, meditacija, gamta) technologijas.
15.  Gebės parengti ir įgyvendinti įvairaus amžiaus moksleivių, studentų ir senjorų protinio darbingumo gerinimo planus, pasitelkdami mokslu ir praktika pagrįstas geriausias šiuolaikines darbinės atminties, savęs valdymo ir sprendimų priėmimo, fizinių pratimų, mitybos ir streso mažinimo technologijas.
16.  Gebės parengti įvairių profesijų darbuotojų, dirbančių sėdimą darbą, protinio ir fizinio darbingumo, nuotaikos gerinimo, streso mažinimo ir vidinės motyvacijos didinimo integruotas strategijas darbe.
17.  Suvoks bendravimo ir bendradarbiavimo principus.
18.  Gebės naudotis šiuolaikinėmis komunikacinėmis priemonėmis ir socialiniais tinklais perteikiant profesinę ir kitą informaciją.
19.  Supras socialinio aktyvumo svarbą planuojant ir įgyvendinant asmeninę, kolektyvinę veiklą ir gebės vertinti jos kokybę.
20.  Gebės dirbti komandoje, organizuoti jos veiklą, skatinant imtis pokyčių ar spręsti kompleksines užduotis.
21.  Žinos ir supras, kaip orientuotis ir veikti akademinėje aplinkoje; suprasti efektyvios komunikacijos, siekiant karjeros ir profesinėje veikloje, prielaidas.
22.  Mokės ir gebės naudoti verbalinius bei neverbalinius komunikavimo būdus skatinant pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą.
23.  Supras savo stiprybes ir silpnybes, gebės savarankiškai formuoti aktualius mokymosi tikslus ir planuoti profesinį bei asmeninį mokymąsi.
24.  Gebės demonstruoti asmeninę poziciją profesiniais klausimais.
25.  Sieks nuolatinio mokymosi, reikalingo asmeninio trenerio ir sporto specialisto analitinei taikomajai veiklai.
26.  Gebės savarankiškai priimti sprendimus ir įvertinti jų poveikį apibrėžtoje situacijoje.
27.  Nebijos imtis lyderio vaidmens ir atsakomybės organizuojant komandos veiklą, skatinant imtis pokyčių ar spręsti kompleksines užduotis.
28.  Gebės įkvėpti savo bendradarbius domėtis šiuolaikiniais fundamentaliojo ir taikomojo mokslo pasiekimais ir dirbant komandoje raginti kurti naujas technologijas bei jas taikyti praktikoje.
29.  Gebės projektuoti savo karjerą: planuoti, sistemingai tobulinti ir įvertinti profesinės veiklos privalumus bei trūkumus.
30.  Gebės sukurti ir nuolat tobulinti fizinių pratimų, mitybos ir streso valdymo paslaugų verslą – turės visas prielaidas tapti labai sėkmingu sporto ir sveikatos stiprinimo srities verslininku.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Užduotimis pagrįsti metodai: individualus projektas, mokslinių straipsnių ir knygų studija, praktika.
Informacijos perdavimu ir studentų aktyvumu pagrįsti metodai: paskaitos, seminarai, pratybos, grupės diskusija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo žodžiu metodai: apklausa žodžiu, žodiniai pranešimai, debatai.
Vertinimo raštu metodai: apklausa raštu, esė, referatas, testas, ataskaita, tiriamasis darbas.Integruoto (raštu ir žodžiu) vertinimo metodai: baigiamasis darbas.
Kaupiamojo vertimo metodai: aplanko (portfolio) metodas.
Studijų programos skiriamieji bruožai
Tai vienintelė akredituota Lietuvoje studijų programa, rengianti sveikatingumo trenerį.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės įsidarbinti:

Asmeniniais ir grupinių treniruočių sveikatingumo treneriais sporto ir sveikatingumo centruose, klubuose ir organizacijose, rekreacinę veiklą organizuojančiose įstaigose ir įmonėse, fizinio aktyvumo, mitybos, streso valdymo konsultantais privačiose ar valstybinėse verslo įmonėse ar įstaigose, neformaliojo švietimo įstaigose. Programoje suteikiamos kompetencijos verstis privačia veikla sveikatinimo/sveikatingumo srityje. Studijas bus galima tęsti įvairių sričių magistrantūroje.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijas toliau galima tęsti magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, el. p. Studijų programos direktorė lekt. Rima Solianik

El. p. rima.solianik@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2021-05-18

Koks suteikiamas kvalifikacinis laipsnis? Sporto bakalauras (laisvalaikio sportas).

 Kokia studijų forma ir trukmė? Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai.

 Kodėl verta rinktis Pratimų, mitybos ir streso valdymo studijas?

Mūsų siūloma naujos kartos studijų programa rengia šiuolaikinį sveikatingumo trenerį, kuris gebės gerinti žmogaus sveikatą ne vaistiniais preparatais, o pritaikant efektyviausias naujausiais pasaulinio lygio mokslo pasiekimais grįstas nemedikamentines strategijas, apimančias darnų fizinių pratimų, mitybos bei streso valdymo technologijas poveikį.

 Ko išmoksi?

Absolventai „apsiginkluos“ šiuolaikinio mokslo įrodymais grįstomis fizinių pratimų, kognityvinio ir socialinio aktyvumo, mitybos ir streso valdymo strategijomis bei individualių programų sudarymo praktikomis, padedančiomis apsaugoti įvairaus amžiaus žmones nuo 40 lėtinių ligų, gerinti fizinę ir psichologinę sveikatą,  gyvenimo kokybę, socialinę bei ekonominę gerovę.

  Kuo dirbsi?

Absolventai galės dirbti asmeniniais ir grupinių treniruočių sveikatingumo treneriais sporto ir sveikatingumo centruose, klubuose ir organizacijose, rekreacinę veiklą organizuojančiose įstaigose ir įmonėse, fizinio aktyvumo, mitybos, streso valdymo konsultantais privačiose ar valstybinėse verslo įmonėse ar įstaigose, neformaliojo švietimo įstaigose. Programoje suteikiamos kompetencijos verstis privačia veikla sveikatinimo/sveikatingumo srityje.Galėtų verstis privačia veikla sveikatinimo/sveikatingumo srityje. Studijas bus galima tęsti įvairių sričių magistrantūroje.

 Konkursinis balas

VF/M
0,4 0,2 0,2 0,2
Sporto pasiekimai Lietuvių kalba Biologija, arba matematika, arba chemija, arba informacinės technologijos, arba geografija Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su išvardintais

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 A kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas