Treniravimo sistemos

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
PROGRAMOS APRAŠAS
Parametrai
Studijų programos pavadinimas Treniravimo sistemos
Studijų programos valstybinis kodas 6211RX001
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51281
Studijų krypčių grupė Sportas
Studijų kryptis Pasiekimų sportas (R01)
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Antroji studijų pakopa (magistro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Suteikiama kvalifikacija Sporto magistras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinas minimalus išsilavinimas Priimami asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję sporto, dalyko (sporto) pedagogikos, bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba aukšto meistriškumo sportininkai (jaunimo ar suaugusiųjų rinktinės nariai), baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba asmenys, baigę universitetinę studijų programą, įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir įgiję Aukšto meistriškumo sporto specialisto arba Fizinio aktyvumo specialisto (asmeninio trenerio) mokymų baigimo pažymėjimą.
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinės studijos (2 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2009
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2024-08-31
Akreditavimo įsakymas SV6-50
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 7
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 7
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.6
Studijų kaina 2527 Eur
Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais parengti universitetinio lygio sporto magistrą, visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę, gebančią savarankiškai atlikti tyrimus sportininkų treniravimo modelių veiksmingumui ir sąveikai su parengtumu nustatyti, sisteminti naujausias  sportininkų treniravimo technologijų žinias ir jas perteikti akademinei ar profesinei auditorijai.

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Rasti ir suprasti šiuolaikines mokslines idėjas, kylančias iš fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir patikrintos praktikos.
 2. Žinoti skirtingų filosofinių tendencijų įtaką mokslo  formavimuisi,  mokslinio tyrimo metodo koncepcijas teoriniam bei metodologiniam sportininkų treniravimo technologijų tyrimui pagrįsti.
 3. Sisteminti ir kritiškai vertinti moksliniais tyrimais grįstą informaciją, pateikti išvadas ir jas pristatyti.
 4. Taikyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus akademinėje ir socialinėje aplinkoje.
 5. Bendradarbiauti ir dirbti komandoje su kitų sričių specialistais atliekant tyrimus, rengiant sportininkus, perteikiant žinias.
 6. Sportininkų treniravimo technologijų naujausias žinias sisteminti ir rašytine ar kita forma perteikti akademinei ir profesinei auditorijai.
 7. Rengti ir valdyti projektus priklausomai nuo kintančių aplinkybių.
 8. Vadovauti grupės veiklai, priimti sprendimus kintant aplinkos iššūkiams.
 9. Pasirinkti tobulėjimo strategijas.
 10. Įkvėpti savo bendradarbius domėtis šiuolaikiniais fundamentaliojo ir taikomojo mokslo pasiekimais ir dirbant komandoje raginti kurti naujas technologijas ir jas taikyti praktikoje.
 11. Savarankiškai surasti tarptautinio bendradarbiavimo partnerius.
 12. Savarankiškai analizuoti ir vertinti žmogaus organizmo  funkcines sąsajas.
 13. Savarankiškai tirti, analizuoti, vertinti sportuojančiųjų specifines  funkcines galias ir limituojančius veiksnius.
 14. Savarankiškai  analizuoti judesių valdymo priežastinius funkcinius ryšius.
 15. Argumentuoti taikomus šiuolaikinius sportininkų treniravimo principus, sportininkų daugiamečio treniravimo tarpsnių modelius.
 16. Analizuoti naujausius sportininkų treniravimo, judamųjų gebėjimų lavinimo metodus ir argumentuoti individualų taikymą sportininkams rengti.
 17. Analizuoti ir kritiškai vertinti tyrimo metodus sportininkų treniravimo modelių ir parengtumo sąveikai nustatyti.
 18. Formuluoti tyrimo hipotezę, tikslą ir uždavinius, pasirinkti adekvačią tyrimo strategiją, metodus, protokolą, atlikti tyrimą, daryti mokslines išvadas.
 19. Organizuoti profesinės veiklos tyrimą.
 20. Argumentuoti sportininkų individualius parengtumo privalumus ir trūkumus, pagrįsti sportininkų meistriškumo tobulėjimo kryptis.
 21. Parinkti sportininkų individualaus treniravimo valdymo taikytinus  metodus.
 22. Parinkti ergogenines priemones, skatinančias sportininkų organizmo galių didėjimą ir greitinančias atsigavimą  po krūvių, nustatyti jų veiksmingumą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Informacijos perdavimu pagrįsti metodai: paskaitos (kontaktinės ir nuotolinės), konsultacijos, informacinių šaltinių sklaida.

Studentų aktyvumu ir jų refleksija pagrįsti metodai:  grupės diskusija, atvejo  analizė, seminarai, pratybos, tyrimų protokolų rengimas, praktiniai tyrimai, pranešimai konferencijose.

Užduotimis pagrįsti metodai:

Empiriniai ir analitiniai tyrimai, mokslinių referatų, projektų, mokslo straipsnių rengimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo žodžiu metodai:

mokslinis pranešimas, užduočių prezentacija.

Vertinimo raštu metodai:

apžvalgų, mokslinio referato, atvejo analizės, egzamino-atviro, uždaro ar kombinuoto testavimo forma-metodai.

Integruoto (raštu ir žodžiu) vertinimo metodai: projektų, magistro darbų vertinimas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa parengta remiantis tarptautinės ekspertų grupės 2007 metais atlikto išsamiojo vertinimo išvadomis, taip pat Europos 15 universitetų treniravimo mokslų magistrinių studijų aprašu. Tai unikali studijų programa, rengianti sporto magistrą, įgysiantį šiuolaikinių sportininkų treniravimo technologijų žinių, gebantį atlikti  mokslo tyrimus, juos taikyti valdant sportininkų treniravimo vyksmą, perteikti sportininkų treniravimo technologijų naujausias žinias kitiems treneriams. Sporto magistrai gebės konkuruoti tarptautinėje trenerių veiklos rinkoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję sporto magistro laipsnį, galės dirbti sportininkų treniravimo technologijų tyrėjais, akademinių įstaigų dėstytojais, aukščiausios kvalifikacijos treneriais Lietuvos ar užsienio viešo ar privataus sektoriaus institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Treniravimo sistemos magistrinių studijų programą, studijas toliau galima tęsti doktorantūroje Lietuvoje (edukologija, biologija) ar užsienyje (Sporto mokslas).
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, el. p.

Studijų programos direktorius doc. dr. Viktoras Šilinskas

el. p. viktoras.silinskas@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2023-06-14

KĄ STUDIJUOSI?

1 METAI

 • Šiuolaikinės sportininkų rengimo valdymo technologijos
 • Sporto ir fizinio ugdymo psichologija
 • Sportininkų testavimo metodologija ir statistika
 • Sporto biomechanika ir varžybinės veiklos analizė
 • Inovacijos ir moksliniai projektai
 • Laisvai pasirenkamas modulis
2 METAI

 • Laisvai pasirenkamas modulis
 • Sportininkų mityba ir metabolizmas
 • Neuromokslas
 • Baigiamasis darbas