Stipendijos

Kokias stipendijas gali gauti studentai? Studentai gali gauti šių rūšių stipendijas: skatinamąją, vienkartinę tikslinę, studentų atstovybės ir vardinę stipendiją, socialinę stipendiją.

Kas gali gauti skatinamąją stipendiją? Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems pirmosios ir antrosios pakopų  valstybės  finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose (išskyrus I semestrą) studijų vietose studijuojantiems studentams už geriausius studijų rezultatus.

Kada skiriama skatinamoji stipendija? Studentai norintys dalyvauti skatinamosios stipendijos skyrimo konkurse, turi turėti praeito semestro vidurkį nemažesnį negu 9 (devyni). Skatinamosios stipendijos pirmos ir antros pakopų nuolatinių atskirų studijų programų studentams konkurso būdu skiriamos geriausią akademinį vidurkį turintiems studentams. Skatinamosios stipendijos pirmos ir antrosios ppakopos ištęstinių studijų studentams konkurso būdu skiriamos geriausią akademinį vidurkį turintiems studentams.

Koks stipendijų dydis? Skatinamųjų ir vienkartinių tikslinių stipendijų fondas apskaičiuojamas pagal pirmosios ir antrosios pakopos studijų studentų, priimtų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas skaičių. Stipendijų fondą tvirtina Taryba. Konkrečius stipendijų dydžius semestrui, atsižvelgdamas į patvirtintą stipendijų fondo sąmatą, Komisijos teikimu, tvirtina Universiteto rektorius, suderinęs su studentų atstovybe.

Kas gali gauti vienkartinę tikslinę stipendiją? Vienkartinė stipendija skiriama šiais atvejais: netekus vieno iš šeimos narių (būtina pateikti mirties liudijimo patvirtintą kopiją); ištikus nelaimei (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus); vykstant į intensyvias studijas užsienyje (būtina pateikti Tarptautinių ryšių skyriaus rekomendaciją); už mokslinės veiklos rezultatus (būtina pateikti prašymą ir dokumentus, įrodančius mokslinės veiklos rezultatus: straipsnių, konferencijos tezių kopijas ir t.t.); aktyviems studentams Studentų atstovybės teikimu; gimus vaikui (būtina pateikti vaiko gimimo liudijimo patvirtintą kopiją); už sporto pasiekimus; akademinių grupių seniūnams, studentų atstovybės teikimu ir kitais ypač svarbiais atvejais.

Kada gali būti skirta vienkartinė tikslinė stipendija? Vienkartinės tikslinės stipendijos, iš stipendijų fondo II dalies, gali būti skiriamos vieną kartą per semestrą.

Koks didžiausias vienkartinės tikslinės stipendijos dydis? Stipendijos dydis – ne daugiau kaip 3 BSI (atsižvelgiama į vienkartinių tikslinių stipendijų fondo likutį).

Kur galiu pateikti prašymą ir kitus dokumentus, jeigu noriu gauti vienkartinę tikslinę stipendiją?Prašymus ir kitus dokumentus reikia pateikti Studijų departamento (centriniuose rūmuose, 101 kab.) darbuotojai arba el. erdvėje, LSU informacinėje sistemoje (adresas: http://is.lsu.lt/prasymai)

Kur galiu pažiūrėti ar man skirta stipendija? Informacija apie stipendijų skyrimą skelbiama el.ervėje, LSU informacinėje sistemoje (adresas: http://is.lsu.lt/prasymai).

Kur kreiptis, jeigu man paskirta stipendija? Kreiptis niekur nereikia, jeigu Universitetas turi visus Jūsų duomenis, t.y. jeigu Jūs esate jau gavę stipendiją anksčiau. Jeigu Jums stipendija skirta pirmąjį kartą, Jūs turite el.erdvėje, LSU informacinėje sistemoje (adresas: http://is.lsu.lt/prasymai) pateikti prašymą, kuriame turite nurodyti savo banko pavadinimą ir sąskaitos numerį.

Ar gali gauti stipendiją I kurso studentai? Taip, I kurso studentai gali gauti stipendiją: Valstybės finansuojamoje ar valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantys studentai gali gauti vienkartinę tikslinę ir / ar vardinę stipendiją.

Dėmesio! Skatinamosios stipendijos nėra skiriamos studentams: turintiems akademinių skolų; atnaujinantiems studijas ar priimtiems iš kitų aukštųjų mokyklų – vieną semestrą; kartojantiems kursą.

SOCIALINĖ STIPENDIJA

2023 m. RS_12 prašymų pildymas

Kas gali gauti socialinę stipendiją?

Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios ir antrosios pakopos studijų studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytus studentus, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Kur turiu kreiptis norint gauti socialinę stipendiją?

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu adresu https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Paraiškos pildomos du kartus per metus:

  • rudens semestrui: einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
  • pavasario semestrui: einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Kokio dydžio yra socialinė stipendija ir kada išmokama?

Socialinė stipendija yra 3 BSI dydžiai, t. y. 114 Eur per mėnesį. Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Jeigu praėjusį semestrą man buvo skirta socialinė stipendija ir jokie duomenys nuo to laiko nesikeitė, ar turiu pateikti naują paraišką, norėdamas gauti socialinę stipendiją ir šį semestrą?

Elektroninę paraišką būtina pateikti kiekvieną semestrą. Laiku nepateikus paraiškos socialinė stipendija neskiriama, nors studentas atitinka visus kitus reikalavimus socialinei stipendijai gauti.

Ar aš atitinku kriterijų asmenys „iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą“?

Šį kriterijų atitinka tik tie studentai, kurie paraiškų teikimo metu yra socialinės pašalpos gavėjai pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, t. y., socialinę pašalpą gauna kaip vieni gyvenantys asmenys arba savo šeimos sudėtyje. Kitos socialinės paramos gavėjai (bedarbio pašalpų, kompensacijų už šildymą, paramos maisto produktais, našlaičio pašalpų ir pan.) į socialinę stipendiją pretenduoti negali.

Konsultaciją dėl  klausimų, susijusių su socialinių pašalpų skyrimu, gali suteikti vietovės, kurioje gyvenate, savivaldybės socialinės paramos skyriaus  (ar  kita institucija, kuri skiria šias pašalpas) darbuotojai, todėl, siekdami gauti socialinę stipendiją pagal 4.1. kriterijų, visų pirma turite kreiptis į juos. Socialinės rūpybos skyriuje sužinosite, kokie dokumentai reikalingi bei kokius kriterijus turite atitikti, jei siekiate gauti socialinę pašalpą.

Elektroninę paraišką socialinei stipendijai gauti galima pildyti  net jeigu dar nepaskirta socialinė pašalpa arba dar nesikreipėte dėl jos skyrimo. Tačiau pašalpos skyrimo formalumai turi būti baigti iki socialinės stipendijos paraiškų pildymo termino pabaigos ir duomenys apie paskirtą pašalpą turi būti suvesti į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS).

Ar aš atitinku kriterijų studentai, kurie „yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę“?

Šį kriterijų atitinka studentas, kuriam dar nesukako 26 metai ir abu jo tėvai yra mirę arba studentas turėjo tik vieną iš tėvų (studento gimimo liudijime yra įrašytas tik vienas iš tėvų) ir jis yra miręs; iki pilnametystės studentui buvo nustatyta globa/rūpyba (nes mirė jo tėvai arba buvo apribotos tėvystės teisės).

Jeigu neturiu savo elektroninės bankininkystės, ar pateikdamas paraišką socialinei stipendijai galiu naudotis savo artimųjų elektroninės bankininkystės sistema?

Elektroninė bankininkystė yra naudojama Jūsų tapatybei nustatyti. Jeigu pildydami paraišką naudositės savo artimųjų (pvz. mamos) elektronine bankininkyste, sistema tai supras taip, tarsi Jūsų mama kreipėsi dėl socialinės stipendijos. Aukštosioms mokykloms tikrinant studijų duomenis, tokia studentė – Jūsų mama – nebus rasta ir stipendija jai (Jums) nebus skirta. Teikiant paraišką būtina naudotis savo asmenine sąskaita ir elektronine bankininkyste!

Kaip sužinosiu, kad man yra skirta socialinė stipendija?

Ar skirta socialinė stipendija galima sužinoti prisijungus prie savo paraiškos. Pranešimų skiltyje rasite žinutę.

Informacinėje sistemoje gavau pranešimą, kad turiu pristatyti socialinį kriterijų įrodančius dokumentus – kaip galiu tai padaryti?

Iki paraiškų termino teikimo pabaigos (arba per žinutėje nurodytą terminą) studentas turi pateikti socialinę aplinkybę įrodančius dokumentus adresu Valstybinis studijų fondas, A.Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius. Dokumentus studentas gali pateikti: Asmeniškai atvykdamas į fondą (būtina turėti visų dokumentų originalus); arba išsiųsti notariškai patvirtintas dokumentų kopijas paštu.

Ar užpildžius elektroninę paraišką socialinei stipendijai gauti reikia pateikti socialinius kriterijus įrodančius dokumentus?

Apie tai, ar reikalinga pristatyti kokius nors dokumentus, studentai yra informuojami žinute kai pasirenka socialinį kriterijų. Nepažymėjus, kad susipažino su žinutės turiniu, tolesnis paraiškos pildymas – neįmanomas.

Kada yra nutraukiamas socialinės stipendijos mokėjimas?

  • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
  • nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
  • suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
  • atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams kyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija.

SVARBU: socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.