Mokymai treneriams ir instruktoriams

Registracija į prasidėsiančius 2024 m. rudenį mokymus vykdoma iki 2024 m. rugpjūčio 14 d. 24:00 val.  Mokymų pradžia 2024 m. rugsėjo 6 d.

Registracijos forma čia 

Registruojantis reikia sumokėti 50 € mokestį:
Lietuvos sporto universitetas
AB SEB LT04 7044 0600 0332 5574, įmokos kodas 006
Mokėjimo paskirtis – Mokymų registracijos mokestis, vardas, pavardė asmens, kuris dalyvaus mokymuose.

Pastaba: Registracijos mokestis bus įskaičiuotas į kursų kainą. Mokestis negrąžinamas.

Daugiau informacijos:
Jolanta Grigonienė,  el. paštas jolanta.grigoniene@lsu.lt, tel. 8 690 09910

Mokymų programa Įgyjamos kompetencijos Mokymų trukmė (metai) Mokymų apimtis (akad. val.) Mokymų kaina (EUR)
Skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau neįgijusiems sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinio laipsnio arba nebaigusiems fizinio aktyvumo mokytojų rengimo studijų programos ir neįgijusiems atitinkamos kvalifikacijos arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos, aukšto meistriškumo sporto specialisto kompetencijoms įgyti Aukšto meistriškumo sporto specialistas

(nuo 2024 m. rugsėjo 6 d.)

1,5 1400 2660
Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus kompetencijoms įgyti Aukšto meistriškumo sporto instruktorius

(nuo 2024 m. rugsėjo 6 d.)

1 1000 2970
Skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau neįgijusiems sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinio laipsnio arba nebaigusiems fizinio aktyvumo mokytojų rengimo studijų programos ir neįgijusiems atitinkamos kvalifikacijos arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos, fizinio aktyvumo specialisto kompetencijoms įgyti  

Fizinio aktyvumo specialistas
(Asmeninis treneris)

(nuo 2024 m. rugsėjo 6 d.)

1,5 1400 2205
Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, fizinio aktyvumo instruktoriaus kompetencijoms įgyti Fizinio aktyvumo instruktorius
(nuo 2024 m. rugsėjo 6 d.)
1 1000 1700

Mokymų sąlygos

Paskaitos (nuotoliniu būdu ir kontaktiniu) vyks du kartus per mėnesį (kas antrą savaitgalį) – penktadieniais ir šeštadieniais. Kitos valandos – savarankiškas mokymasis nuotoliniu būdu.

Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad mokymai vyksta valstybine – lietuvių kalba.

Jei asmuo dalyvavo tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje, mokymai pripažįstami tinkamais teisei dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu įgyti tik tuo atveju, jei baigtų mokymų akademinių valandų skaičius sutampa su nurodytomis aukštosios mokyklos ir mokymų programų turinys atitinka nustatytus reikalavimus.

Jei asmuo turi įgijęs formaliuoju ir neformaliuoju būdu dalį mokymų programos turinyje esamų dalykų kompetencijų, rezultatai gali būti įskaityti aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigus mokymus įgytos kompetencijos tobulinamos:

  • Aukšto meistriškumo sporto specialistas – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  • Fizinio aktyvumo sporto specialistas – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  • Aukšto meistriškumo sporto instruktorius – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  • Fizinio aktyvumo instruktorius – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus.

Įgytos kompetencijos tobulinamos savarankiškai, dalyvaujant nacionalinio ar tarptautinio lygio mokymuose, seminaruose, kursuose, mokslinėse konferencijose šiomis temomis: neformalusis ugdymas, anatomija, sporto edukologija, sporto didaktika, sporto psichologija, judesių fiziologija (kineziologija), judesių biomechanika, sporto biochemija, sporto medicina, sporto sociologija, sporto filosofija, sporto istorija, sporto vadyba, sporto komunikacija, sportininkų reabilitacija, sportininkų mityba, sporto srities teisinis reglamentavimas, sporto etika.

Asmuo, kuris tobulino įgytas kompetencijas, turi turėti nurodytų mokymų baigimą patvirtinančius dokumentus.

 

Su mokymais susiję dokumentai:

LR Sporto įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01)

Sporto įstatymas
Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Asmenys, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo išduoti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai ir šių leidimų galiojimo terminas nebuvo pasibaigęs, yra laikomi įgijusiais fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialisto (toliau – fizinio aktyvumo ar sporto specialistas) arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus (toliau – instruktorius) statusą iki šio įstatymo įsigaliojimo ir turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistais arba instruktoriais ar teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialistų paslaugas iki 2024 m. rugsėjo 1 d.“
Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 13 dalį.

Nuoroda: XIII-2669 Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1540… (e-tar.lt)

Įsakymas dėl mokymų, suteikiančių teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi, organizavimo ir įgytų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo