Kokybės užtikrinimas

Lietuvos sporto universiteto kokybės politika

Lietuvos sporto universitetas įsipareigoja tenkinti tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus, teikiant kokybišką sporto ir su juo susijusių sričių aukštąjį išsilavinimą, atliekant mokslinius tyrimus ir vystant eksperimentinę plėtrą per veiksmingą ir efektyvią kokybės užtikrinimo sistemą, paremtą veiklos planavimu, įgyvendinimu ir kokybės užtikrinimu, vertinimu bei nuolatiniu tobulinimu.

Darbuotojų autonomiškumo pojūtis, vidinė motyvacija, tobulumas, talentas ir lojalumas – tai nuolatinės Lietuvos sporto universiteto kokybės kultūros vertybės.

2012 m. LSU savo veikloje pradėjo diegti vidinę kokybės vadybos sistemą. Tai mechanizmas, padedantis įgyvendinti Universiteto Integruotos veiklos plėtros strategiją 2012–2017 ir užtikrinti veiklos efektyvumą. Kokybės vadybos sistemą tvirtina ir kontroliuoja universiteto Senatas.

Kokybės užtikrinimas apima LSU įgyvendinamas procedūras, procesus ir sistemas, kurios padeda užtikrinti ir pagerinti studijų, mokymosi visą gyvenimą, sporto mokslo ir eksperimentinės plėtros bei jas palaikančiųjų veiklų kokybę, apibrėžia atsakomybių pasidalijimą ir grįžtamojo ryšio bei kontrolės procesus.

„Planuoti – Atlikti – Tikrinti – Veikti“ kokybės ciklas  naudojamas visose Universiteto veiklos srityse siekiant įvertinti pasiekimus ir nustatyti galimybes nuolat tobulinti procesus.

Kokybės valdymo ir akreditacijos skyrius teikia rekomendacijas dėl kokybės politikos ir kokybės gerinimo tikslų, prižiūri ir koordinuoja kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą bei tobulinimą.

Kokybės taryba – kolegialus patariamasis organas kokybės klausimais. Ją sudaro 10 narių – 8 nariai skiriami iš akademinio ir neakademinio personalo bei 2 nariai dekanų teikimu skiriami iš studentų atstovų.

LSU kokybės politika ir kokybės užtikrinimo sistema yra aprašytos kokybės vadybos sistemą reglamentuojančiuose bei jų išvestiniuose dokumentuose: