Kokybės užtikrinimas

Lietuvos sporto universiteto kokybės politika

Lietuvos sporto universitetas įsipareigoja tenkinti tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus, teikiant kokybišką sporto ir su juo susijusių sričių aukštąjį išsilavinimą, atliekant mokslinius tyrimus ir vystant eksperimentinę plėtrą per veiksmingą ir efektyvią kokybės užtikrinimo sistemą, paremtą veiklos planavimu, įgyvendinimu ir kokybės užtikrinimu, vertinimu bei nuolatiniu tobulinimu.

2021 m. LSU atnaujino savo veikloje taikomą kokybės vadybos sistemą (nauja redakcija LSU Senate patvirtinta 2021 m. 01 28 d. Protokolo Nr. 5). Tai mechanizmas, padedantis įgyvendinti Universiteto strategiją (2018m. – 2022m.) ir užtikrinti veiklos efektyvumą.

Kokybės užtikrinimas apima LSU įgyvendinamas procedūras, procesus ir sistemas, kurios padeda užtikrinti ir pagerinti pagrindinių procesų (moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla, studijos, tarptautiškumas, sportas, lyderystė) bei jas palaikančiųjų procesų kokybės užtikrinimą, apibrėžia atsakomybių pasidalijimą ir grįžtamojo ryšio bei kontrolės procesus.

„Planuoti – Atlikti – Tikrinti – Veikti“ kokybės ciklas  naudojamas visose Universiteto veiklos srityse siekiant įvertinti pasiekimus ir nustatyti galimybes nuolat tobulinti procesus.

LSU kokybės politika ir kokybės užtikrinimo sistema yra aprašytos kokybės vadybos sistemą reglamentuojančiuose bei jų išvestiniuose dokumentuose: