Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

Programa 2023 metais Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų akredituota maksimaliam 7 metų laikotarpiui!

PROGRAMOS APRAŠAS                                NAUJA GALIMYBĖ – STUDIJUOTI IR ANGLŲ KALBA                  

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata
Studijų programos valstybinis kodas 6211GX003
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51272
Studijų sritis Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Visuomenės sveikata (G04)
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Antroji studijų pakopa (magistro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių, anglų
Suteikiama kvalifikacija Sveikatos mokslų magistras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinas minimalus išsilavinimas Priimami asmenys, baigę gamtos, medicinos ir sveikatos (anksčiau biomedicinos), sporto  arba socialinių mokslų sričių universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinės studijos (2 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2009
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31
Akreditavimo įsakymas SV6-56
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 7
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 7
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.4
Studijų kaina 2527 Eur
Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):
Šios programos tikslas – parengti visuomenės sveikatos specialistą, tyrėją, su sveikata susijusio fizinio aktyvumo programų kūrėją ir ekspertą, strategą bei sveikatos stiprinimo politiką, gebantį vadovauti ir savo veiklą plėtoti edukaciniame, visuomeniniame, valstybiniame bei privačiame sektoriuose.

 

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Analizuoti, kelti ir kurti modernias idėjas, naujas technologijas, modelius, veiklos planus, kritiškai vertinti teorijas.
 2. Tarpdisciplininėje perspektyvoje numatyti aktualių mokslo metodologijos problemų sprendimo galimybes.
 3. Prisidėti prie profesijos plėtojimo, gebėti mąstyti globaliai, spręsti strateginės plėtros klausimus.
 4. Kūrybiškai mąstyti ir remiantis demokratinėmis bei etinėmis vertybėmis veikti visuomenės gerovei, jaučiant atsakomybę už savo šalies mokslo ir kultūros plėtrą.
 5. Demonstruoti kritiško analitinio mąstymo įgūdžius, gebėti savo nuomonę argumentuoti naujausiomis mokslo žiniomis.
 6. Imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų profesinės veiklos tobulinimą.
 7. Populiaria ir patrauklia forma perteikti mokslo žinias visuomenei.
 8. Rengti mokslo publikacijas gimtąja ir užsienio kalba, reprezentuoti šalies poziciją tarptautiniu lygmeniu visuomenės sveikatos stiprinimo srityje.
 9. Turės strateginio mąstymo įgūdžių ir gebės efektyviai vadovauti grupės veiklai.
 10. Suformuoti ir valdyti komandą, atliekant kompleksines užduotis.
 11. Dirbti nuolat besikeičiančioje aplinkoje, numatyti pokyčius ir planuoti užduočių sprendimo derinius.
 12. Pasirinkti asmeninio ir visos darbo grupės tobulėjimo kryptį.
 13. Profesinę veiklą grįsti naujausiais mokslinių tyrimų duomenimis.
 14. Savarankiškai priimti inovatyvius sprendimus, įvertinant galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
 15. Suvokti ir prisiimti moralinę atsakomybę už savo veiklos poveikį visuomenei, mokslo raidai, gerovei ir aplinkai.
 16. Analizuoti ir interpretuoti statistinius sveikatos rodiklius, atlikti visuomenės sveikatos rodiklių stebėseną (monitoravimą) ir vertinti jų dinamiką.
 17. Apibrėžti pirminės, antrinės ir tretinės profilaktikos galimybes ir poreikius.
 18. Vykdyti pirminę ligų profilaktiką per intervencines švietėjiškas programas ir atlikti šių ligų rizikos veiksnių stebėseną (monitoravimą) populiacijoje.
 19. Gebėti apčiuopti aktualias visuomenės sveikatos problemas, kelti tyrimo tikslą, uždavinius, parinkti optimaliausią laiko ir lėšų atžvilgiu epidemiologinio tyrimo modelį ir veiksmų planą.
 20. Organizuoti mokslinius tyrimus, suformuoti tyrimo komandą ir jai vadovauti, užtikrinant kokybišką mokslo duomenų kaupimą.
 21. Analizuoti duomenis, taikant modernius iškraipančių veiksnių kontrolės principus, išskirti fizinio aktyvumo poveikį sveikatai, sisteminti, apibendrinti ir pateikti mokslo duomenis, formuluoti išvadas.
 22. Atsižvelgiant į apibendrintus mokslinių tyrimų duomenis teikti rekomendacijas sveikatos priežiūros specialistams bei pagrįsti profilaktikos programų poreikį.
 23. Apibendrinti ir išskirti svarbiausius įvairaus amžiaus populiacijų sveikatos stiprinimo prioritetus.
 24. Išmanyti visuomenės sveikatos stiprinimo strateginio planavimo principus miestų, šalies lygiais.
 25. Vadovaujantis moderniosios visuomenės sveikatos teorijomis, kurti nacionalinio lygmens prevencines programas.
 26. Valdyti prevencines programas ir vertinti bendruomenių sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo projektų efektyvumą.
 27. Suprasti sveikatos priežiūros modelius, Lietuvoje vykstančios sveikatos reformos uždavinius.
 28. Skleisti ir diegti praktikoje moderniosios visuomenės sveikatos idėjas.
 29. Apibrėžti prioritetines sveikatos politikos kryptis ir išmanyti sveikatos priežiūros sistemos valdymą bei vertinimą.
 30. Vertinti (ekspertuoti) strateginės sveikatos stiprinimo veiklos efektyvumą  miestų, šalies lygiais.
 31. Teikti siūlymus ir bendradarbiauti priimant politinius sprendimus šalies visuomenės sveikatos stiprinimo ir plėtros klausimais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos grindžiamos į studentą orientuotu mokymu, naudojant šiuos metodus: paskaitos, seminarai, grupių diskusijos ir debatai, atvejo analizė, individualūs ir grupiniai projektai, minčių lietus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Naudojami tokie vertinimo būdai: žodinė apklausa, apklausa raštu, mokslinių straipsnių analizė ir vertinimas, literatūros apžvalgos, pranešimai, esė, projektai, mokymosi pasiekimų aplanko (MPA) metodas, magistro baigiamasis darbas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa yra unikali visuomenės sveikatos priežiūros kryptyje. Lietuvos ir užsienio universitetuose rengiami įvairių specializacijų antros pakopos visuomenės sveikatos specialistai: ekologai, sveikatos vadybos, vaikų ir jaunimo, mitybos specialistai, tačiau kitos studijų programos, orientuotos į su sveikata susijusio fizinio aktyvumo tyrimus ir skatinimo politiką, nėra.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos studijų programą galės dirbti mokslo – tiriamąjį, organizacinio, ekspertinio ir vadovaujančio pobūdžio darbą valstybinėse institucijose (visuomenės sveikatos sektoriuje, mokslo ir švietimo įstaigose, savivaldybių sveikatos skyriuose bei sveikatos priežiūros institucijose) bei privataus verslo struktūrose (sveikatingumo centruose).
Tolesnių studijų galimybės:
Studijos gali būti tęsiamos visuomenės sveikatos ir susijusių krypčių doktorantūrose. LSU studentai gali toliau studijuoti biomedicinos mokslų srities biologijos krypties (šaka „Fiziologija”) doktorantūroje ir socialinių mokslų srities edukologijos krypties doktorantūroje.
El. p. adresas:   studijos@lsu.lt
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. Studijų programos direktorė K. Poderienė

el. p. kristina.poderiene@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2018-12-13

KĄ STUDIJUOSI?

1 METAI

 • Pažangūs epidemiologijos ir moderniosios visuomenės sveikatos metodai
 • Sveikatos politika, ekonomika ir pokyčių valdymas
 • Aplinkos ir profesinė sveikata
 • Inovacijos ir moksliniai projektai
 • Laisvai pasirenkamas modulis
 • Mokslinė praktika
2 METAI

 • Fizinių gebėjimų testavimo ir ugdymo metodologija
 • Visuomenės sveikatos stiprinimo programų planavimas
 • Laisvai pasirenkamas modulis
 • Baigiamasis darbas