PARAMA UKRAINOS PILIEČIŲ STUDIJOMS LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

Valstybinis studijų fondas administruoja 2 rūšių finansinę paramą Ukrainos studentams:

  • Stipendija, kurios dydis – 300 eurų per mėnesį, mokama nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. (įskaitytinai), įskaitant sesijų ir atostogų laikotarpį.
  • Studijų kainos dalies apmokėjimas.

Stipendiją gali gauti tik VISUS šiuos kriterijus atitinkantys studentai:

  • Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai, neturintys Ukrainos pilietybės, ir asmenys be pilietybės, gyvenantys Ukrainoje, pasitraukę iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir priimti studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programas;
  • priimti studijuoti nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. (įskaitytinai);
  • turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba kurie Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka suteikta laikinoji apsauga arba jei asmuo šio įstatymo nustatyta tvarka yra kreipęsis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
  • negaunantys stipendijos pagal Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-771 ,,Dėl Valstybinės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“,  9.2 papunktį.

Stipendijos dydis – 300 eurų per mėnesį.

Stipendija neskiriama studentui išėjus akademinių atostogų, baigus studijas, nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos iki Aprašo 14 punkte nurodyto Fondo direktoriaus sprendimo priėmimo dienos.

Kada nutraukiamas stipendijos mokėjimas?

  • studentui baigus studijas anksčiau negu numatyta studijų baigimo data, nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
  • studentui išėjus akademinių atostogų;
  • studentui nesutikus, kad Fondas tvarkytų jo asmens duomenis;
  • studentui mirus.

Kada išmokama stipendija?

Už einamąjį mėnesį paskirtą stipendiją Fondas perveda į studento asmeninę sąskaitą ne vėliau nei iki kito mėnesio 12 dienos.