Kineziterapija

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 A kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

PROGRAMOS APRAŠAS

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Kineziterapija
Studijų programos valstybinis kodas 6121GX003
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51172
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Reabilitacija
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Pirmoji studijų pakopa (bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių, anglų
Suteikiama kvalifikacija Sveikatos mokslų bakalauro laipsnis, kineziterapeutas
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Bakalauro diplomas, kodas 6105
Būtinas minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 240 kreditų, nuolatinės studijos (4 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2011
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31
Akreditavimo įsakymas 2011-04-15, Nr. 1-01-48
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 6
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.2
Studijų programos aprašo santrauka
Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):

Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais, rengti universitetinio lygio kineziterapeutus, visapusiškai išsilavinusius, etiškai atsakingus, kūrybingus ir verslius, profesionaliai teikiančius šiuolaikiniais moksliniais tyrimais grįstas kineziterapijos paslaugas, apimančias paciento klinikinės būklės ištyrimą ir vertinimą, kineziterapijos poreikio ir diagnozės nustatymą, procedūrų planavimą, vykdymą ir efektyvumo vertinimą.

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Demonstruoti kultūrinį raštingumą filosofijos, istorijos, meno, religijų, mokslo temomis.
 2. Suprasti, analizuoti ir vertinti supančią socialinę ir biologinę aplinką, pasaulio politinius, ekonominius, socialinius procesus bei iššūkius.
 3. Rasti ir suprasti šiuolaikines mokslines idėjas, kylančias iš fundamentalaus ir taikomojo mokslo ir praktikos.
 4. Komunikuoti multidisciplininėje ir tarpdisciplininėje erdvėje taisyklinga valstybine ir užsienio kalba, laikantis etikos ir moralės principų.
 5. Konstruktyviai kritikuoti argumentuotai pateikiant pastabas, priimti konstruktyvią kritiką, ja remiantis modifikuojant savo veiklą, savikritikuoti.
 6. Bendradarbiauti tarptautiniame kontekste.
 7. Suvokti ir vertinti globalėjančio pasaulio politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, ugdantis asmenines vertybines nuostatas ir bendrąsias bei profesines kompetencijas.
 8. Prisitaikyti naujose situacijose ir priimti atsakingus bei pagrįstus sprendimus, naudojantis įgyjama informacija ir gebėjimais.
 9. Savarankiškai mokytis ir dirbti bei prisiimti atsakomybę.
 10. Kūrybingai ir nuolatos mokytis iš šiuolaikinio fundamentalaus ir taikomojo mokslo pasiekimų ir kūrybingai taikyti profesinėje veikloje.
 11. Veikti iniciatyviai ieškant ir taikant naujas poveikio priemones.
 12. Taikyti mokslo pasiekimus planuojant, organizuojant ir vykdant veiklą.
 13. Valdyti laiką, informaciją, kūrybiškai mąstyti veikiant kaip lyderiui.
 14. Įkvėpti savo bendradarbius domėtis šiuolaikiniais fundamentaliojo ir taikomojo mokslo pasiekimais ir kurti naujas reabilitacijos technologijas ir taikyti jas praktikoje.
 15. Turės klinikinio mąstymo pagrindus, paremtus biomedicinos mokslų žiniomis.
 16. Rinkti, analizuoti ir kritiškai interpretuoti su pacientu, klientu susijusią subjektyvią ir objektyvią informaciją.
 17. Planuoti ir vykdyti kineziterapinį ištyrimą, remiantis klinikine hipoteze.
 18. Nustatyti kineziterapinę diagnozę ir kineziterapijos poreikį, remiantis surinktos informacijos ir tyrimų analize bei kritine interpretacija.
 19. Ištirti ir interpretuoti įvairių pacientų centrinius –  nervinius, sensorinius ir reflektorinius judesių valdymo pažeidimus, remiantis šiuolaikiniais ir patikrintais tyrimo metodais.
 20. Ištirti ir interpretuoti įvairių pacientų kognityvinės funkcijos pažeidimus, remiantis šiuolaikiniais ir patikrintais tyrimo metodais.
 21. Ištirti ir interpretuoti įvairių pacientų ŠKS funkcinę būklę ir pažeidimus, remiantis šiuolaikiniais ir patikrintais tyrimo metodais.
 22. Ištirti ir interpretuoti įvairių pacientų griaučių raumenų, kaulų, raiščių ir sausgyslių funkcinės būklės pažeidimus, remiantis šiuolaikiniais ir patikrintais tyrimo metodais.
 23. Skirti bendrosios sveikatos, ligų ir būklių požymius, kontraindikacijas bei suprasti veiksnius, galinčius veikti bendrą ir specifinę asmens būklę.
 24. Sudaryti kineziterapijos planą, remiantis kineziterapine diagnoze.
 25. Sistemingai ir metodiškai vykdyti kineziterapijos procedūrą, užtikrinant motorinį glaudumą ir metodų bei priemonių tikslingumą.
 26. Kritiškai vertinti atskirą kineziterapijos procedūrą ir visą gydymo kursą laiko, saugumo, tikslingumo ir efektyvumo aspektais.
 27. Modifikuoti procedūrą, atsižvelgiant į nuolatinio vertinimo rezultatus ir nutraukti ją, jei nustatomas toks poreikis.
 28. Planuoti, taikyti ir koreguoti gerąją Bobath, treniravimo, judesių mokymo ir funkcinės reabilitacijos paradigmų patirtį įvairaus amžiaus pacientams.
 29. Planuoti, taikyti ir koreguoti šiuolaikinius įvairaus amžiaus pacientų neuroreabilitacijos metodus (CIMT, BWST, robotus, kompiuterinius žaidimus, telereabilitaciją, tikslių ir variabilių judesių atlikimą, funkcinę elektrostimuliaciją ir kt).
 30. Planuoti, taikyti ir koreguoti šiuolaikinės kognityvinės funkcijos atstatymo metodus įvairaus amžiaus pacientams.
 31. Planuoti, taikyti ir koreguoti šiuolaikinius raumenų atstatymo metodus (elektrostimuliaciją, šildymą, krioterapiją, tempimo pratimus, posttetaninę potenciaciją, masažą ir kt).
 32. Planuoti, taikyti ir koreguoti šiuolaikinius pacientų ŠKS atstatymo metodus.
 33. Visavertiškai dalyvauti tikslingai suburtos multidisciplininės grupės veikloje.
 34. Veikti konstruktyviai tarpdisciplininėje aplinkoje, užtikrinant abipusiai naudingus informacijos mainus, planuojant ir vykdant kokybiškas paslaugas.
 35. Bendrauti su pacientais, klientais ir kitais susijusiais asmenimis, laikantis bendrosios ir medicininės etikos, moralės ir teisinių normų.
 36. Formuoti pacientų ir klientų požiūrį į sveiką gyvenimo būdą.
 37. Vadovautis į pacientą, klientą orientuotos veiklos principais, užtikrinant pastarojo visapusišką gerovę.
 38. Savarankiškai organizuoti kineziterapijos veiklą sveikatos priežiūros sistemoje.
 39. Savarankiškai organizuoti privačią veiklą.
 40. Planuoti, vykdyti ir apibendrinti mokslinius kineziterapijos tyrimus.
 41. Analizuoti mokslinę literatūrą bei ja remtis vykdant mokslinius tyrimus.
 42. Taikyti statistinius tyrimo duomenų apdorojimo metodus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi būdai, siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaita, grupinės ir individualios įvairios apimties užduotys, empiriniai ir analitiniai tyrimai, diskusija, klinikinio atvejo analizė, ikiklinikinės ir klinikinės pratybos, vaidmenų atlikimas, minčių lietus.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Egzaminas, testas, referatas, kursinis darbas, bakalauro darbas, atvejo analizė, pristatymai, ataskaitos (praktikos), demonstravimas, aplanko metodas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Programa parengta laikantis Pasaulinės Kineziterapeutų asociacijos (WCPT) reikalavimų, keliamų kineziterapeuto profesijai ir kompetencijoms. Programoje mokoma disciplinų, kurios nėra įtrauktos į kitų Lietuvos universitetų kineziterapijos studijų programas.

Programa siūlo 54 klinikinės praktikos vietas Lietuvoje ir užsienyje, kur praktikai vadovauja specialiai paruošti klinikiniai instruktoriai.

Absolventai dirba visuose sveikatos priežiūros lygiuose (pirminis, antrinis, tretinis), slaugos, sveikatinimo, ugdymo įstaigose, sporto klubuose, sporto komandose.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Profesinės veiklos galimybės:

Absolventai dirba visuose sveikatos priežiūros lygiuose (pirminis, antrinis, tretinis), slaugos, sveikatinimo, ugdymo įstaigose.

Tolesnių studijų galimybės:

Absolventai, sėkmingai baigę programą, galės studijas tęsti biomedicinos ar socialinių mokslų srities magistrantūrose.
Kontaktai Studijų programos direktorė doc. dr. Vilma Dudonienė,
el.p. vilma.dudoniene@lsu.lt
Parengimo ir atnaujinimo data 2021-05-18

KĄ STUDIJUOSI?

NUOLATINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija
 • Socialinė ir psichologinė gerovė
 • Anatomija I
 • Anatomija II
 • Biochemija, mityba ir farmakologijos pagrindai
 • Kineziterapijos pagrindai
 • Sveikatos politika ir reabilitacijos pagrindai
 • Ergonomika ir slaugos pagrindai
 • Fizinis aktyvumas (Pilates, Joga, Kūno rengyba, Plaukimas)
 • Gydomasis masažas ir fizioterapija
2 METAI

 • Sporto ir pratimų fiziologija
 • Kineziologija
 • Sportinė veikla
 • Sporto medicina ir pirmoji pagalba
 • Patologija
 • Vidaus ligų ir geriatrinių pacientų kineziterapija
 • Judesių valdymas ir mokymas
 • Praktika I
3 METAI

 • Ortopedinių, traumatologinių pacientų kineziterapija
 • Laisvai pasirenkamas modulis
 • Klinikinė psichologija
 • Nervų ligų kineziterapija
 • Praktika II
 • Ginekologinių, akušerinių pacientų ir vaikų ligų kineziterapija
 • Mokslinių tyrimų metodologija I
4 METAI

 • Mokslinių tyrimų metodologija II
 • Kineziterapija vandenyje
 • Sporto kineziterapija
 • Laisvai pasirenkamas modulis
 • Praktika III
 • Praktika IV
 • Baigiamasis darbas

Koks suteikiamas kvalifikacinis laipsnis? Sveikatos mokslų bakalauras, profesinė kvalifikacija – kineziterapeutas.

Kokia studijų forma ir trukmė? Nuolatinė – 4 metai.

Kodėl verta rinktis Kineziterapijos studijas?

Kineziterapijos studijų programa jau daug metų yra tarp populiariausių sveikatos mokslų studijų programų ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Kineziterapija yra svarbi medicinos ir visuomenės sveikatos sritis, kurios specialistai keičia savo pacientų gyvenimo kokybę, pagerina jų sveikatą ir savijautą, atkurdami funkcinius judesius. Kineziterapeutai yra judėjimo ir funkcinio pajėgumo ekspertai, kurie savo žiniomis, kompetencijomis ir praktiniais įgūdžiais gali padėti ne tik gydant su judėjimo funkcija susijusias ligas skirtingais paciento gyvenimo etapais, bet ir sportinių traumų bei lėtinių neinfekcinių ligų prevencijoje.

Programa 2023 metais Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų akredituota maksimaliam 7 metų laikotarpiui!

Kišmoksi?

Nuodugniai ištirti ir įvertinti paciento / kliento būklę, nustatyti kineziterapijos poreikį ir sudaryti kineziterapijos programas, taikyti mokslu grįstas kineziterapijos metodikas ir priemones, įvertinti procedūrų veiksmingumą, vykdyti traumų ir ligų prevenciją, sveikatinimą, atlikti mokslinius tyrimus.

Kuo dirbsi?

Baigęs studijas galėsi dirbti kineziterapeutu gydymo, reabilitacijos, vaikų ugdymo įstaigose, sveikatingumo centruose, sveikatos kabinetuose, privačiose klinikose, sporto klubuose, komandose. Galėsi tęsti studijas Kineziterapijos, Taikomosios fizinės veiklos arba kitos srities magistrantūroje.

Konkursinis balas

0,4 0,2 0,2 0,2
Biologija Lietuvių kalba Chemija, arba matematika, arba fizika Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su išvardintais