Sporto ir turizmo vadyba

PROGRAMOS APRAŠAS

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Sporto ir turizmo vadyba
Studijų programos valstybinis kodas 6121LX002
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51134
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Vadyba
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Pirmoji studijų pakopa (bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių, anglų
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Bakalauro diplomas, kodas 6105
Būtinas minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 m.); ištęstinės studijos (4 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, http://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras,
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-06-30
Akreditavimo įsakymas SV6-45
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 6
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.1
Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti universitetinio lygio verslius ir socialiai atsakingus sporto/turizmo vadybininkus, gebančius dirbti verslo, visuomeninėse ir valstybinėse organizacijose bei organizuoti ir vystyti savo verslą, remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:

 1. taikyti lyderystės pricipus, organizacijos kultūros vystymo bei darbuotojų motyvavimo metodus ir priemones;
 2. formuluoti problemas ir užduotis komandos nariams, susijusiems su problemų sprendimu;
 3. žinoti ir suvokti žmonių išteklių valdymo šiuolaikines teorijas ir koncepcijas;
 4. analizuoti savo funkcinę veiklą, išryškinti jos tobulinimo būdus;
 5. kritiškai mąstyti ir suprasti skirtingus argumentus, pateikiamus analizuojant organizacijų ir (arba) verslo veiklos problemas ir priimant sprendimus;
 6. taikyti organizacijų ir (arba) verslo pažinimui holistinę bei sisteminę prieigas ir novatorišką bei globalų požiūrį;
 7. plėtoti kūrybinio mąstymo, bendravimo gebėjimus, taikant vidinės ir išorinės komunikacijos modelius;
 8. taikyti etikos principus komunikavimo procese, laikantis dokumentacijos ir kalbos kultūros taisyklių;
 9. nuolat tobulinti savo veiklos kompetencijas;
 10. siekti žinoti daugiau nei to reikalauja darbinė situacija ir mokytis iš savo bei kolegų patirties;
 11. taikyti organizacijų veiklą ir verslą reglamentuojančius teisės aktus;
 12. žinoti ir suvokti pagrindines teorijas ir koncepcijas, aiškinančias organizacijas kaip savitą socialinį-ekonominį reiškinį ir šių organizacijų aplinką;
 13. siekti pažinti skirtingas pasaulines socialines, kultūros bei sporto tendencijas;
 14. analizuoti ir vertinti organizacijoje ir versle bei jo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus;
 15. taikyti bazinius teorinius teiginius ar modelius, kuriais grindžiami veiklos sprendimai;
 16. planuoti, organizuoti ir koordinuoti darbuotojų bei padalinių veiklą siekiant užsibrėžtų tikslų;
 17. žinoti ir suvokti organizacijos valdymo bei sprendimų priėmimo procesus ir funkcijas;
 18. žinoti ir suvokti apsirūpinimo finansiniais, medžiaginiais, žmonių ir kitais ištekliais šaltinius ir jų efektyvaus panaudojimo prielaidas;
 19. žinoti ir suvokti skirtingų tipų organizacijų funkcionavimo, projektavimo ir valdymo ypatumus bei juos lemiančias aplinkybes;
 20. žinoti ir suvokti marketingo, finansų, apskaitos, tarptautinio verslo šiuolaikines teorijas ir koncepcijas bei valdymo metodus;
 21. analizuoti, interpretuoti ir taikyti Lietuvos ir ES įstatymus bei kitus teisės aktus susijusius su sporto sektoriumi;
 22. prisidėti prie sporto infrastruktūros tobulinimo analizuojant esamą situaciją ir rengiant projektus;
 23. išryškinti sporto sektoriaus problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei paslaugų kokybės užtikrinimo metodus;
 24. žinoti ir suvokti su sporto verslu susijusius ypatumus, ateities sporto tendencijas bei tarptautinę  rinką;
 25. organizuoti ir vykdyti etišką, sąžiningą, novatorišką bei geruoju valdymu grįstą sportinių renginių veiklą;
 26. taikyti vadybos ir ekonomikos, taip pat kitų mokslų žinias organizacijų vadybai ir verslo organizavimui tobulinti;
 27. identifikuoti savo veiklos problemas, rasti jų sprendimo ir veiklos tobulinimo būdus;
 28. žinoti ir suvokti verslo organizavimo formų įvairovę, antrepreneriškumo esmę;
 29. rengti verslo plėtros planus ir organizuoti jų įgyvendinimą;
 30. žinoti ir suvokti  rinkodaros principus, koncepcijas, vartotojų elgseną lemiančius veiksnius;
 31. taikyti organizacijų ir (arba) verslo veiklos tyrimo metodus;
 32. taikyti rinkotyros ir kitus tyrimo metodus, leidžiančius pažinti organizacijų ir (arba) verslo aplinką ir joje vykstančius procesus;
 33. savo veikloje panaudoti informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes;
 34. naudojantis moksliniais tyrimais, surinkti, analizuoti bei sisteminti informaciją iš pirminių ir antrinių šaltinių.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai dirbant individualiai ir grupėse:

atvejo analizė (atvejo studijos), darbas grupėse, tradicinė paskaita, darbas su imitaciniais modeliais, debatai, grupinis (komandinis) projektas, diskusija, ekspertinis vertinimas, Individualios konsultacijos, informacijos paieškos užduotis, kūrybinės dirbtuvės,  kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, literatūros analizė, literatūros apžvalgos pristatymas, mokymasis bendradarbiaujant, mokslinio straipsnio analizė, praktinės užduotys, pratybos, problemomis grįstas mokymas, problemų sprendimo sesijos, projektavimas (projektų rengimas ir vizualizavimas), renginio organizavimas, seminaras, uždavinių sprendimas, vaidmenų žaidimai, veiklos refleksija,

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa, ataskaita, atvejo analizė, darbų aplankas (portfolio), egzaminas, esė, esė vertinimas, filmo (projekto) kūrimas (filmuotos medžiagos parengimas), grupinis (komandinis) projektas, grupinis darbas, individualus darbas, individualus projektas, kolegų įvertinimas, mokslinio straipsnio (teksto) analizė, pateikčių pristatymas, praktikos ataskaita, pranešimas, praktinių įgūdžių vertinimas, pratybų atsiskaitymas, probleminių sprendimų užduotis, projektų ir renginių teorinė ir praktinė analizė, refleksija, savęs įsivertinimas, seminaras, tarpinis egzaminas, testas, veiklos refleksija, žodinis iliustruotas pranešimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika: Sporto ir turizmo vadyba
Specializacijos: sporto vadyba, turizmo vadyba
Studento pasirinkimai:
10 kreditų studento pasirinktas modulis.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra orientuota į sporto ir turizmo vadybą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Sporto ir turizmo vadybos studijų programą absolventai galės: kurti savo verslą; atstovauti atletus;

dirbti vadovu, vadybininku ar administratoriumi Lietuvos ir ES sporto organizacijose (asociacijose, federacijose, klubuose).

Tolesnių studijų galimybės:
Galimybė tęsti studijas verslo ir vadybos krypties  magistrantūroje bei kitose socialinių mokslų srities programose Lietuvoje ir užsienyje ir  įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, el. p. Studijų programos direktorė doc. dr. Irena Valantinė

El. paštas – irena.valantine@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2019-12-16

Koks suteikiamas kvalifikacinis laipsnis? Verslo vadybos bakalauras.

Kokia studijų forma ir trukmė? Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai.

Kodėl verta rinktis Sporto ir turizmo vadybos studijas?

Sekdami besiplečiančią sporto ir turizmo verslo rinką, sukūrėme patrauklią studijų programą, suteikiančią galimybę studijų metu pažinti ir valdyti rinką, kurti patrauklią paslaugą vartotojui, paremtą išmaniosiomis technologijomis, studijuojant stažuotis tarptautinėse organizacijose (NBA, UEFA ir kt.) bei išvykti dalinių studijų į geriausius Europos universitetus. Rengiame profesionalus, kurie yra lankstūs, kūrybingi, pasirengę tapti tarptautinės sporto ir turizmo rinkos dalyviais, nebijančiais profesinių iššūkių.

Specializacijos: sporto vadyba, turizmo vadyba.

Ko išmoksi?

Valdyti ir administruoti sporto ar turizmo organizacijas, analizuoti sporto ar turizmo organizacijų veiklos galimybes, taikyti lyderystės ir gerojo valdymo principus praktinėje veikloje, kūrybiškai mąstyti ir generuoti naujas idėjas bei jas įgyvendinti plėtojant ateities sportą ar turizmo organizacijų teikiamas paslaugas.

Kuo dirbsi?

SPORTO VADYBA. Po studijų galėsi kurti savo verslą, atstovauti atletams, dirbti vadovu, vadybininku, administratoriumi šalies / užsienio sporto organizacijose (asociacijose, federacijose, klubuose).

TURIZMO VADYBA.  Po studijų galėsi kurti ir plėtoti  savo verslą, dirbti  vadovu, vadybininku viešojo sektoriaus įmonėse, turizmo  paslaugas teikiančiose šalies bei užsienio organizacijose. Sėkmingai baigusiems studijas bus galimybė gauti kelionių vadovo pažymėjimą. Galėsi tęsti studijas Turizmo ir sporto vadybos bei kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.

Konkursinis balas

0,4 0,2 0,2 0,2
Matematika Lietuvių kalba Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su išvardintais

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: +370 37 302659
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 A kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas