Sporto ir turizmo vadyba

Kontaktai pasiteirauti:
Tel. 8 677 69495
El. p. studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 A kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

PROGRAMOS APRAŠAS

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Sporto ir turizmo vadyba
Studijų programos valstybinis kodas 6121LX002
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51134
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Vadyba
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Pirmoji studijų pakopa (bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių, anglų
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Bakalauro diplomas, kodas 6105
Būtinas minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 m.); ištęstinės studijos (4 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras,
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-06-30
Akreditavimo įsakymas SV6-45
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 6
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.1
Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti universitetinio lygio verslius ir socialiai atsakingus sporto/turizmo vadybininkus, gebančius dirbti verslo, visuomeninėse ir valstybinėse organizacijose bei organizuoti ir vystyti savo verslą, remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:

 1. gebės kūrybiškai mąstyti ir taikyti inovatyvius metodus  darbinėje aplinkoje;
 2. gebės dirbti komandoje ar imtis lyderio vaidmens organizuojant jos veiklą, skatinant imtis pokyčių ar spręsti kompleksines užduotis;
 3. gebės bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių ir kultūrų specialistais individualiai ir dirbant komandoje;
 4. gebės naudotis šiuolaikinėmis komunikacinėmis priemonėmis ir socialiniais tinklais perteikiant profesinę ir kitą informaciją;
 5. gebės naudoti verbalinius bei neverbalinius komunikavimo būdus skatinant pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą laikantis etikos principų;
 6. sieks nuolatinio mokymosi, reikalingo sporto ir turizmo vadybos specialisto analitinei taikomajai veiklai;
 7. supras savo stiprybes ir silpnybes, gebės savarankiškai formuoti aktualius mokymosi tikslus ir planuoti profesinį bei asmeninį mokymąsi;
 8. supras skirtingas pasaulines socialines, kultūros ir kitų mokslų žinių tendencijas, tolimesniam sporto ar turizmo vystymui;
 9. gebės perkelti įvairių sričių naujausius atradimus ir žinias sporto ir turizmo plėtrai;
 10. gebės demonstruoti novatoriškų, kūrybiškų, moksliškai grįstų sprendimų priėmimą sprendžiant praktines užduotis;
 11. gebės demonstruoti asmeninę poziciją profesiniais klausimais, suprasti skirtingus argumentus  ir savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį apibrėžtoje situacijoje;
 12. žinos ir suvoks skirtingų tipų sporto ar turizmo organizacijų funkcionavimo, projektavimo ir valdymo ypatumus bei juos lemiančias aplinkybes;
 13. gebės išryškinti sporto ar turizmo sektoriaus problemas ir valdyti riziką;
 14. gebės analizuoti ir vertinti sporto ar turizmo organizacijoje ir verslo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus;
 15. gebės taikyti šiuolaikines vadybos mokslo teorijas sporto ar turizmo organizacijos valdyme;
 16. gebės taikyti tarpdisciplinines mokslų žinias sporto ar turizmo organizacijų išteklių ir procesų valdyme;
 17. gebės parengti  ir įgyvendinti įvairius projektus prisidedant prie sporto ar laisvalaikio  infrastruktūros tobulinimo ir renginių vykdymo;
 18. gebės parengti  ir įgyvendinti turizmo projektus ir paslaugų paketus;
 19. gebės identifikuoti savo ir kitų žmogiškųjų išteklių veiklos problemas, rasti sprendimo ir tobulinimo būdus bei deleguoti užduotis, siekiant įgyvendinti strateginius sporto ar turizmo organizacijos tikslus;
 20. suvoks klasikinius sportinių žaidimų (teniso, regbio, krepšinio, tinklinio, golfo, beisbolo, futbolo, stalo teniso, badmintono, rankinio) technikos elementus ir mokės organizuoti veiklas sveikatinimo, aktyvaus poilsio bei fizinių galių ugdymo tikslais;
 21. žinos ir suvoks su sporto ar turizmo verslu susijusius ypatumus, ateities tendencijas bei tarptautinę  rinką;
 22. gebės savarankiškai kurti ir įgyvendinti į vartotoją orientuotas inovatyvias verslo idėjas bei rengti verslo planus sporto ar turizmo sektoriui;
 23. gebės susirasti, sisteminti ir analizuoti naujausią mokslinę informaciją naudojantis įvairiomis duomenų bazėmis bei panaudoti informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes reikalingas kasdieninėje sporto ar turizmo organizacijų veikloje;
 24. gebės taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus atliekant tyrimus sporto ar turizmo sektoriuje, o gautus tyrimų duomenis analizuoti, vertinti bei pritaikyti organizacijos plėtrai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai dirbant individualiai ir grupėse:

atvejo analizė (atvejo studijos), darbas grupėse, tradicinė paskaita, darbas su imitaciniais modeliais, debatai, grupinis (komandinis) projektas, diskusija, ekspertinis vertinimas, Individualios konsultacijos, informacijos paieškos užduotis, kūrybinės dirbtuvės,  kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, literatūros analizė, literatūros apžvalgos pristatymas, mokymasis bendradarbiaujant, mokslinio straipsnio analizė, praktinės užduotys, pratybos, problemomis grįstas mokymas, problemų sprendimo sesijos, projektavimas (projektų rengimas ir vizualizavimas), renginio organizavimas, seminaras, uždavinių sprendimas, vaidmenų žaidimai, veiklos refleksija,

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa, ataskaita, atvejo analizė, darbų aplankas (portfolio), egzaminas, esė, esė vertinimas, filmo (projekto) kūrimas (filmuotos medžiagos parengimas), grupinis (komandinis) projektas, grupinis darbas, individualus darbas, individualus projektas, kolegų įvertinimas, mokslinio straipsnio (teksto) analizė, pateikčių pristatymas, praktikos ataskaita, pranešimas, praktinių įgūdžių vertinimas, pratybų atsiskaitymas, probleminių sprendimų užduotis, projektų ir renginių teorinė ir praktinė analizė, refleksija, savęs įsivertinimas, seminaras, tarpinis egzaminas, testas, veiklos refleksija, žodinis iliustruotas pranešimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra orientuota į sporto ir turizmo vadybą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
SPORTO VADYBA. Po studijų galėsi kurti savo verslą, atstovauti atletams, dirbti vadovu, vadybininku, administratoriumi šalies / užsienio sporto organizacijose (asociacijose, federacijose, klubuose).

TURIZMO VADYBA. Po studijų galėsi kurti ir plėtoti savo verslą, dirbti vadovu, vadybininku viešojo sektoriaus įmonėse, turizmo paslaugas teikiančiose šalies bei užsienio organizacijose. Sėkmingai baigusiems studijas bus galimybė gauti kelionių vadovo pažymėjimą.

Galėsi tęsti studijas Turizmo ir sporto vadybos bei kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.

Tolesnių studijų galimybės:
Galimybė tęsti studijas verslo ir vadybos krypties  magistrantūroje bei kitose socialinių mokslų srities programose Lietuvoje ir užsienyje ir  įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.
Kontaktai Studijų programos direktorė prof. dr. Irena Valantinė

El. paštas irena.valantine@lsu.lt

Parengimo ir atnaujinimo data 2021-05-06

KĄ STUDIJUOSI?

NUOLATINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija
 • Socialinė ir psichologinė gerovė
 • Olimpinis judėjimas ir sporto etika
 • Sporto ir turizmo vadybos pagrindai
 • Vadybos sistemos ir teisė
 • Žmogiškieji ištekliai sporte ir turizme
 • Ekonomika ir finansai
 • Sportiniai žaidimai
 • Sportinis turizmas
2 METAI

 • Laisvalaikio ir sporto renginiai
 • Svetingumas ir turizmo paslaugų organizavimas
 • Sporto politika ir valdymas
 • E-turizmo verslas
 • E-sportas ir technologijos
 • Sporto ir turizmo marketingas
 • Antreprenerystė sporte ir turizme
3 METAI

 • Mokslinių tyrimų metodologija I
 • Pasirenkamas modulis
 • Baigiamasis darbas I
 • Praktika
 • Tvarumas sporte ir turizme
 • Pasirenkamas modulis
 • Socialinės medijos ir skaitmenizavimas
 • Mokslinių tyrimų metodologija II
 • Baigiamasis darbas II

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija
 • Socialinė ir psichologinė gerovė
 • Olimpinis judėjimas ir sporto etika
 • Sporto ir turizmo vadybos pagrindai
 • Vadybos sistemos ir teisė
 • Žmogiškieji ištekliai sporte ir turizme
 • Ekonomika ir finansai

 

2 METAI

 • Sportiniai žaidimai
 • Sportinis turizmas
 • Laisvalaikio ir sporto renginiai
 • Svetingumas ir turizmo paslaugų organizavimas
 • Sporto politika ir valdymas
3 METAI

 • E-sportas ir technologijos
 • Sporto ir turizmo marketingas
 • Antreprenerystė sporte ir turizme
 • E-turizmo verslas
 • Mokslinių tyrimų metodologija
 • Tvarumas sporte ir turizme
 • Pasirenkamas modulis
4 METAI

 • Baigiamasis darbas I
 • Praktika
 • Socialinės medijos ir skaitmenizavimas
 • Pasirenkamas modulis
 • Baigiamasis darbas II

Koks suteikiamas kvalifikacinis laipsnis? Verslo vadybos bakalauras.

Kokia studijų forma ir trukmė? Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai.

Kodėl verta rinktis Sporto ir turizmo vadybos studijas?

 • Studijuosi vienintelėje 3 metus truksiančioje universitetinėje studijų programoje Baltijos šalyse.
 • Galėsi praktikuotis žinomose Lietuvos ir Europos sporto organizacijose.
 • Išbandysi įvairias aktyvaus laisvalaikio veiklas ir sporto šakas bei susipažinsi su jų varžybų/turnyrų organizavimo užkulisiais.
 • Įgysi praktinės vadybinės patirties savanoriaudamas laisvalaikio ir sporto renginiuose.
 • Studijuodamas sutiksi kitų šalių sporto ir turizmo vadybos dėstytojų bei studentų.
 • Galėsi dalyvauti LSU sporto verslo inkubatoriaus (HUB) veiklose.
 • Galėsi vykti dalinių studijų į Kroatiją, Vokietiją, Suomiją, Olandiją, Turkiją, JAV ir kitas šalis.

Programa 2023 metais Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų akredituota maksimaliam 7 metų laikotarpiui!

Kišmoksi?

Taikyti skaidrumo, demokratijos, socialinės atsakomybės, finansinės atskaitomybės, tvarumo bei etiškumo principus organizacijoje.
Valdyti sporto šakos prekės ženklą pasitelkdamas įvairias medijas.
Vertinti rinką ir parinkti efektyviausią verslo modelį organizacijai.
Organizuoti laisvalaikio ir sporto renginius bei valdyti savanorių komandas.
Taikyti lyderystės principus praktinėje veikloje.
Kūrybiškai mąstyti ir generuoti naujas verslo idėjas bei jas įgyvendinti plėtojant ateities sportą ar turizmo organizacijų teikiamas paslaugas.

Kuo dirbsi?

Vadovu, vadybininku ar administratoriumi Lietuvos ar užsienio sporto organizacijose (asociacijose, federacijose, sporto ar sveikatingumo klubuose) bei valstybinėse institucijose, atsakingose už sporto plėtrą regionuose; laisvalaikio ar sporto renginių organizatoriumi.
Galėsi kurti savo verslą.

Konkursinis balas

0,4 0,2 0,2 0,2
Matematika Lietuvių kalba Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su išvardintais