Egzaminų sesija, apeliacijos ir ginčai

STUDIJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAI

Studijavimo pasiekimai – subjektyvūs studento ar klausytojo studijavimo rezultatai (žinios, supratimas, gebėjimai), pademonstruoti vertinimo metu. Studijavimo pasiekimai yra formalizuojami atitinkamais studijavimo rezultatais (pažymiais) po studento ar klausytojo studijavimo pasiekimų vertinimo procedūros.

Galutinis egzaminas – žinių, supratimo ir gebėjimų, kuriuos studentas arba klausytojas turėjo įgyti studijuodamas tam tikrą studijų modulį, patikrinimas.

Tarpinis egzaminas – egzamino dalis, vertinanti skirtingus studijavimo pasiekimus ir turinti skirtingą dedamąjį svorį galutiniam pažymiui.

Universitete studijų modulių studijos vykdomos pagal atestuotą studijų modulio aprašą. Studijų modulio apraše nurodomas modulio tikslas, siekiami studijų rezultatai, modulio temos, apimtis, studijų metodai, savarankiško darbo užduotys, jų vertinimo metodai (kaip ir kokiais būdais bei metodais bus vertinamas studijų modulio tikslų įgyvendinimas, siekiami studijų rezultatai), konkretūs vertinimo kriterijai, pateiktas studijoms reikalingos literatūros sąrašas ir metodiniai nurodymai, dėstytojo konsultacijų laikas.

Pirmos paskaitos metu dėstytojas supažindina studentus ir klausytojus su studijų modulio aprašu, tarpinių egzaminų tvarka, formomis, užduotimis, vertinimo kriterijais ir nurodo tikslias tarpinių egzaminų datas. Kiekvienas vertinimo metodas turi turėti aiškius vertinimo kriterijus. Kriterijai turi būti studentams suprantami, leidžiantys susidaryti aiškų savo darbo vaizdą.

TARPINIAI EGZAMINAI

Siekiant užtikrinti aktyvų studentų ir klausytojų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijavimo pasiekimų vertinimą, išvengti plagijavimo atvejų, Universitete taikomas kaupiamasis studijavimo pasiekimų vertinimas.

Taikant kaupiamąjį studijavimo pasiekimų vertinimą studijavimo pasiekimai vertinami tarpiniais egzaminais.

Studento ar klausytojo, nedalyvavusio tarpiniame egzamine studijų modulio apraše nurodytu laiku, tarpinis egzaminas vertinamas balu „0“. Tarpinį egzaminą studentas ar klausytojas gali perlaikyti vieną kartą pateikęs tarpinio egzamino praleidimo priežastį pateisinantį dokumentą (medicininę, sporto centro ar kt. išduotą pažymą). Jeigu studentas ar klausytojas nėra atsiskaitęs nors vieno tarpinio egzamino arba nors vienas tarpinis egzaminas (po perlaikymo) yra įvertintas neigiamai (1, 2, 3, 4 pažymiu), jis egzaminą laiko eksternu iš viso studijų modulio kurso (taip pat ir visų tarpinių egzaminų).

GALUTINIAI EGZAMINAI

Galutinis egzaminas apima aukščiausio lygmens gebėjimų patikrinimą – studento gebėjimą priimti sprendimus, veikti tam tikrose praktinėse situacijose ir t.t. Galutinis egzaminas turi būti išlaikytas teigiamu balu (t.y. ne mažiau kaip 5).

Galutiniai egzaminai laikomi pagal tvarkaraščius, paskelbtus ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki egzaminų sesijos pradžios Universiteto tinklapyje. Ištęstinių studijų galutinių egzaminų tvarkaraščius – pirmo ir trečio studijų ciklo metu.

GALUTINIŲ EGZAMINŲ PERLAIKYMAS

Nelaikęs arba neišlaikęs galutinio egzamino studentas ar klausytojas turi teisę vieną kartą jį nemokamai laikyti arba perlaikyti egzaminų perlaikymų metu (paskutinę semestro savaitę).

Jeigu studentas ir egzaminų perlaikymo metu neišlaiko studijų modulio galutinio egzamino, fiksuojama akademinė skola ir jis:

  • Susimokėjęs Universiteto Tarybos nustatytą mokestį, privalo iš naujo laikyti šio studijų modulio galutinį egzaminą;
  • Arba kartoti studijų modulio kursą su kita studentų grupe. Tokiu atveju jis tampa to studijų modulio klausytoju.

Studentai, turintys daugiau kaip dvi akademines skolas yra šalinami iš Universiteto.

PRATĘSTA EGZAMINŲ SESIJA

Studentams ar klausytojams dėl svarbių priežasčių (ligos, šeimyninių aplinkybių, tarnybinių komandiruočių ir kt.) nedalyvavusiems galutinių egzaminų vertinimuose, rektoriaus įsakymu gali būti pratęstas laikymo terminas.

Prašymą dėl atsiskaitymų laikymo terminų pratęsimo bei jį pagrindžiančius dokumentus studentas ar klausytojas Studijų departamento specialistui turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo svarbių aplinkybių pabaigos dienos (prašymą ir kitus dokumentus galima pateikti LSU informacinėje sistemoje: http://is.lsu.lt/prasymai).

Egzaminų sesija gali būti pratęsta ne ilgiau kaip vienam mėnesiui skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

APELIACIJOS

Studentas ir klausytojas gali teikti apeliacijas dėl egzaminų įvertinimo, baigiamųjų darbų įvertinimo, procedūrinių egzaminų ir baigiamųjų darbų vykdymo pažeidimų.

  • Jeigu studentas ar klausytojas nesutinka su egzamino įvertinimu, jis ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo egzamino įvertinimo paskelbimo dienos, motyvuotu raštu gali kreiptis į Egzaminų apeliacinę komisiją.
  • Jeigu studentas ar klausytojas apeliuoja dėl procedūrinių egzamino vykdymo pažeidimų, jis ne vėliau kaip per 24 val. privalo kreiptis į Egzaminų apeliacinę komisiją.
  • Jeigu studentas nesutinka dėl priimto sprendimo leisti/neleisti ginti baigiamąjį darbą, jis ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, motyvuotu raštu gali kreiptis į Baigiamųjų darbų apeliacinę komisiją.
  • Jeigu studentas nesutinka su apginto baigiamojo darbo įvertinimu, jis per dvi darbo dienas, motyvuotu raštu gali kreiptis į Baigiamųjų darbų apeliacinę komisiją.
  • Jeigu studentas apeliuoja dėl procedūrinių baigiamojo darbo gynimo pažeidimų, jis ne vėliau kaip per 24 val. motyvuotu raštu privalo kreiptis į Egzaminų apeliacinę komisiją.

Egzaminų ir baigiamųjų darbų apeliacinės komisijos sudaromos Rektoriaus įsakymu iš 3 narių, iš kurių vienas yra studentų atstovas. Egzaminų ir baigiamųjų darbų apeliacinės komisijų darbą reglamentuoja Lietuvos sporto universiteto studijų apeliacijų nuostatai.

Studentas motyvuotą raštą Apeliacinei komisijai gali pateikti Studijų departamente (101 kab. centriniai rūmai)

GINČAI

Nesutinkantys su rektoriaus arba jo įgalioto asmens raštišku atsakymu į pareiškimą ar skundą arba jeigu toks atsakymas nebuvo gautas per trisdešimt dienų nuo jo pateikimo dienos, taip pat nesutinkantys su Egzaminų apeliacinės ar Baigiamųjų darbų apeliacinės komisijos sprendimu, turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į LSU ginčų nagrinėjimo komisiją.

Ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma rektoriaus įsakymu iš 6 narių, iš kurių trys yra studentų atstovai ir trys Universiteto darbuotojai. Ginčų nagrinėjimo komisijos darbą reglamentuoja Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai. LSU Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas gali būti skundžiamas LSU Senatui.

Studentas kreipimąsi į Ginčų nagrinėjimo komisiją gali pateikti Studijų departamente (101 kab. centriniai rūmai).

Studijų departamento informacija