Turizmo ir sporto vadyba

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
Programa 2023 metais Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų akredituota maksimaliam 7 metų laikotarpiui!
PROGRAMOS APRAŠAS                                NAUJA GALIMYBĖ – STUDIJUOTI IR ANGLŲ KALBA
Parametrai
Studijų programos pavadinimas Turizmo ir sporto vadyba
Studijų programos valstybinis kodas 6211LX003
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51234
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Vadyba (L02)
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Antroji studijų pakopa (magistro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių, anglų
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinas minimalus išsilavinimas Priimami asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį socialinių, humanitarinių, gamtos arba medicinos ir sveikatos (anksčiau biomedicinos)  mokslų srityje
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinės studijos (2 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2022
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-06-30
Akreditavimo įsakymas SV6-45
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 7
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 7
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.1
Studijų kaina 4287 Eur
 Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais parengti verslo ir vadybos magistrą sporto ir laisvalaikio sektoriams, visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę, gebančią vertinti ir prognozuoti šalies ir tarptautinę verslo erdvę, kūrybingai plėtoti sporto ir turizmo organizacijų veiklą ir verslą, vykdyti taikomuosius tyrimus, o jų rezultatus taikyti kasdieninėje organizacijos veikloje ir strateginių sprendimų priėmime.

 Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Tiriamojoje ir praktinėje veikloje kūrybingai plėtoti naujas idėjas, paremtas sukaupto mokslinio pažinimo refleksija.
 2. Analitiškai, sistemiškai ir kritiškai mąstyti ir numatyti įvairaus sudėtingumo problemų sprendimus nepažįstamose ir naujose situacijose.
 3. Dalykiškai komunikuoti vidiniais ir išoriniais tinklais, naudojantis organizacine etika bei procedūriniais jos instrumentais.
 4. Integruotis į skirtingų kultūrų ir vertybių grupes palaikant socialinius santykius, siekiant bendradarbiavimo ir pagal galimybes vengiant arba valdant kylančius konfliktus.
 5. Įvairių interesų grupių auditorijose diskutuoti ir apginti savo mokslinę poziciją, pagrindžiant ją turimomis žiniomis bei naujausiais moksliniais tyrimais.
 6. Vadovauti remiantis lyderyste, motyvuoti kitus veikti, kvalifikuotai deleguoti užduotis, paverčiant vykdytojus vadovais – pokyčių agentais.
 7. Įtakoti pavaldinių elgseną siekiant jų įsipareigojimo ir kuriant palankias aukštai motyvacijai sąlygas.
 8. Demonstruoti autonominio, savidirektyvaus mokymosi gebėjimus, nuostatas ir elgsenas reikalingus tolimesniam mokymuisi ir saviugdai.
 9. Identifikuoti asmeninius, profesinius, komandos ir organizacijos mokymosi poreikius ir organizuoti savitikslį mokymosi procesą, atitinkantį darbo rinkos ir profesinės veiklos pokyčius.
 10. Įkvėpti savo bendradarbius domėtis šiuolaikiniais fundamentaliojo ir taikomojo mokslo pasiekimais ir dirbant komandoje raginti kurti naujas technologijas ir jas taikyti praktikoje.
 11. Analizuoti ekonomikos procesus ir vertinti bei modeliuoti sporto/turizmo sektorių plėtrą.
 12. Taikyti vadybines ir ekonomikos teorijas sporto ar turizmo sektorių bei susijusių ūkio subjektų veiklos analizei, jų raidos ir plėtros prognozavimui, planavimui ir valdymui.
 13. Vertinti rinkos ir įmonės situaciją pagal verslo specifiką ir įmonės padėtį rinkoje, parengti ir įgyvendinti tinkamiausias strategijas.
 14. Formuoti efektyvią organizacijos kultūrą ir jos vystymą bei kūrybingą jos įgyvendinimą.
 15. Kurti organizacijos viziją ir jos įgyvendinimo planavimą per pokyčius.
 16. Analitiškai mąstyti ir vertinti argumentus, pateikiamus analizuojant organizacijos ekonominės ir finansinės veiklos problemas ir priimant strateginius sprendimus;
 17. Kurti ir valdyti inovatyvų verslą, sprendžiant įvairias vadybos problemas konkurencinėje ekonominėje erdvėje.
 18. Kūrybiškai ir efektyviai išnaudojant besikeičiančių ekonominių, socialinių, vadybinių ir kitų dimensijų pokyčius  parengti bei įgyvendinant tinkamiausias marketingo strategijas.
 19. Taikyti naujausias vadybos ir ekonomikos mokslo krypties ir tarpdalykines kontekstines žinias atliekant savarankiškus tyrimus bei pateikiant konkrečias išvadas.
 20. Atsižvelgiant į apibendrintus mokslinių tyrimų duomenis teikti rekomendacijas ir pasiūlymus, susijusius su laisvalaikio sektoriumi įvairaus lygio specialistams.
 21. Planuoti ir pagrįsti pasirengimą ekspertinei-konsultacinei veiklai laisvalaikio sektoriuje.
 22. Kritiškai įvertinti ekspertuojamą objektą, apginti savo nuomonę ir konsultuoti verslo ir kitus subjektus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis dėstymas paskaitoje, diskusijos, įtraukiamosios paskaitos, empiriniai ir analitiniai tyrimai, projektai, komandinis darbas, grupiniai ir individualūs darbai ir kt.
 Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tiriamasis darbas, atvejo analizė, aplanko metodas, sąvokų žemėlapiai, projektinė veikla (individuali ir grupinė), pristatymas, pranešimas, apklausa raštu, kolokviumas, egzaminas, magistrinis darbas ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa, rengianti specialistus laisvalaikio industrijai yra vienintelė Lietuvoje.
 Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę turizmo ir sporto vadybos studijų programą absolventai galės dirbti vadybinio pobūdžio, ekspertinį-konsultacinį darbą valstybinėse (Turizmo departamentas, Kūno kultūros ir sporto departamentas, savivaldybių turizmo ar kūno kultūros ir sporto padaliniai, turizmo informaciniai centrai, sporto mokymo įstaigos), nevyriausybinėse (asociacijos, sąjungos, viešosios įstaigos, sporto šakų federacijos, sporto klubai) ir privačiose organizacijose (kelionių organizatoriai, kelionių agentūros, apgyvendinimo įmonės, sveikatingumo centrai, sporto klubai), dėstyti ir atlikti tiriamąjį darbą įvairiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokymo institucijose.
 Tolesnių studijų galimybės:
Yra galimybė tęsti studijas doktorantūroje verslo ir vadybos kryptyje bei kitose socialinių mokslų srities programose.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. Studijų programos direktorė Biruta Švagždienė

Tel. 8-37 302662, el. p. biruta.svagzdiene@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2021-04-12

KĄ STUDIJUOSI?

1 METAI

 • Vadybos mokslo naujovės
 • Sporto ir turizmo verslo strategija
 • Sporto ir turizmo politika ir valdymas
 • Inovacijos ir moksliniai projektai
 • Sporto ir turizmo ekonomika
 • Socialinių mokslinių tyrimų metodologija ir statistika
2 METAI

 • Sporto ir turizmo marketingas
 • Strateginis sporto organizacijų ir renginių valdymas
 • Ateities turizmo rinkos
 • Baigiamasis darbas