Tikslinės išmokos

Kas gali gauti tikslinę išmoką?

Tikslines išmokas gali gauti asmenys, atitinkantys visas Finansinės pagalbos priemonių aprašo 3 punkte numatytas sąlygąs:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):

3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;

3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;

3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Kur turiu kreiptis norint gauti tikslinę išmoką?

Studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, arba jo įgaliotas asmuo aukštosios mokyklos nustatyta tvarka aukštajai mokyklai teikia:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • neįgaliojo pažymėjimą ar kitą darbingumo lygį patvirtinantį dokumentą;
  • Fondo direktoriaus patvirtintos formos motyvuotą prašymą tikslinei išmokai gauti.

Kokio dydžio yra tikslinė išmoka ir kada išmokama?

Tikslinės išmokos dydis – 4 bazinės socialinės išmokos dydžiai per mėnesį (152 Eur). Tikslinė išmoka yra pervedama į nurodytą studento asmeninę banko sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos. Už pirmąjį semestro mėnesį tikslinė išmoka gali būti išmokama iki semestro antrojo mėnesio 27 dienos.

Kuriam laikotarpiui skiriama tikslinė išmoka?

Tikslinė išmoka skiriama vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Jei studentas prašymą skirti tikslinę išmoką pateikia praleidęs aukštosios mokyklos nustatytą terminą arba po to, kai aukštoji mokykla patvirtina sąrašą, tikslinė išmoka jam skiriama nuo to mėnesio, kai aukštoji mokykla pateikia fondui papildomą sąrašą.

Kada yra nutraukiamas tikslinės išmokos mokėjimas?

  • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
  • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
  • studentui mirus.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.