Senatas

Kontaktai:

Senato sekretorė dr. Kristina Bradauskienė
Tel. +370 65 860 210;
El. p. kristina.bradauskiene@lsu.lt.

Senatas yra Universiteto akademinių reikalų valdymo organas, renkamas 5 metams. Jo nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės nariai, Universiteto administracijos nariai, patenkantys į Senatą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir dėstytojai, turintys mokslo laipsnį. Studentų atstovus į Senatą renka studentų atstovybė. Senato veiklą reglamentuoja Senato patvirtintas darbo reglamentas. Senatas atlieka šias funkcijas:

 • tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir kitas programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Universiteto struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Universiteto mokslo ir studijų veiklos kokybę ir atitiktį tarptautiniams standartams;
  nustato studijų tvarką;
 • tvirtina vidinę mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
 • vadovaudamasis Tarybos nustatytais Universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, tvirtina dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką;
 • šaukia Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Universiteto veiklos klausimams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją), jo darbotvarkę, datą, laiką, vietą ir kitą reikalingą informaciją praneša akademinei bendruomenei ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Universiteto interneto svetainėje ir kitais Senato nustatytais būdais;
 • inicijuoja Universiteto mokslinės veiklos ir studijų kokybės auditą;
 • teikia Universiteto garbės ir kitus vardus;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planų;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, sporto veiklos kokybę;
 • atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.


Vidas BRUŽAS
Senato pirmininkas, sporto ir partnerystės prorektorius
Docentas daktaras
Tel. +370 69 009 863
El. p. vidas.bruzas@lsu.lt

 

Senato pirmininko pavaduotojas prof. dr. Romualdas Malinauskas
Senato nariai.
doc. dr. Ramūnas Butautas
prof.dr. Vilija Bitė Fominienė
prof. dr. Edmundas Jasinskas
doc. dr. Gediminas Mamkus
doc. dr. Dalia Mickevičienė
dr. Mantas Mickevičius
doc. dr. Pranas Mockus
prof. habil. dr. Jonas Poderys
prof. dr. Aivaras Ratkevičius
doc. dr. Tomas Saulius
doc. dr. Saulė Sipavičienė
doc. dr. Kęstutis Skučas
doc. dr. Jūratė Stanislovaitienė
prof. dr. Arvydas Stasiulis
doc. dr. Šarūnas Šniras
prof. dr. Diana Rėklaitienė
prof. dr. Jūratė Požėrienė
Studentai
Ieva Lukoševičiūtė
Giedrius Merkevičius
Julija Preidytė
Samanta Pronckutė
Fausta Važgauskaitė