Studijų kokybė

Vienas iš pagrindinių Lietuvos sporto universiteto strateginių tikslų – nuolat stebėti studentų mokymosi patirtį, plėtoti akademinį integralumą ir užtikrinti studijų kokybę

Lietuvos sporto universiteto (LSU) kokybės užtikrinimo sistemos plėtojimas remiasi LSU tikslais, misija ir vertybėmis, universiteto integruotos veiklos plėtros strategija ir akademinės bei profesinės etikos kodeksu, Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis.

Universiteto studijos organizuojamos vadovaujantis LSU Studijų reglamentu (pakeitimai patvirtinti 2023 m. gruodžio 21 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 4), o Universiteto vidinė studijų kokybės priežiūra užtikrinama vadovaujantis Studijų kokybės užtikrinimo nuostatais.

Universitete išplėtoti šie vidinio studijų kokybės užtikrinimo procesai ir procedūros:

Studijų programų bei suteikiamų kvalifikacijų tvirtinimas, stebėsena bei vertinimas vykdomas remiantis LSU Studijų reglamentu, Senato studijų komisijos nuostatais, studijų programų komitetų nuostatais, Tarpdalykinių studijų organizavimo tvarka.

Studijų pasiekimų vertinimo ir įskaitymo sistema užtikrinama remiantis LSU Studijų reglamentu, Studijų kokybės užtikrinimo nuostatais, Studijų pasiekimų vertinimo tvarka, Pirmosios pakopos studijų baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentu, Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentu, LSU studentų studijų rezultatų vidurkio nustatymo, palyginimo ir studentų rotacijos tvarka.

Studijų išteklių bei paramos studentams užtikrinimas vykdomas remiantis Studijų programų komitetų nuostatais, LSU stipendijų skyrimo nuostatais, LSU individualių studijų programų nuostatais, LSU tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams nuostatais, LSU sporto stipendijų skyrimo nuostatais, Bibliotekos veiklos nuostatais, Sporto ir laisvalaikio centro veiklos nuostatais, LSU Studentų atstovybės veiklos nuostatais, Bendrabučio tarybos veiklos nuostatais, Lietuvos sporto universiteto nuotolinių ir mišrių studijų organizavimo tvarka.

Kompetencijų pripažinimas, karjeros stebėsena ir studentų konsultavimas vykdomi remiantis Karjeros ir kompetencijų plėtotės centro veiklos nuostatais, Alumni veiklos nuostatais, Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo stduijų rezultatais tvarkos aprašu.

Grįžtamojo ryšio iš studentų užtikrinimas vykdomas remiantis LSU Studentų grįžtamojo ryšio studijų kokybei gerinti aprašu, Studijų kokybės užtikrinimo nuostatais.

Dėstytojų pedagoginės ir mokslinės kompetencijos plėtra vykdoma remiantis Dėstytojų darbo krūvio planavimo ir apskaitos tvarka, LSU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu, LSU pedagoginio ir mokslinio personalo skatinimo už mokslinę produkciją tvarka, Dėstytojų tarnybinio koeficiento nustatymo kvalifikacinių reikalavimų aprašu, LSU pedagoginių vardų teikimo nuostatais.

Studijų tarptautiškumo plėtra vykdoma remiantis Lietuvos sporto universiteto studentų mobilumo dalinėms studijoms ir praktikai organizavimo ir įgyvendinimo tvarka.