Studijų kokybė

Vienas iš pagrindinių Lietuvos sporto universiteto strateginių tikslų – nuolat stebėti studentų mokymosi patirtį, plėtoti akademinį integralumą ir užtikrinti studijų kokybę.

Universiteto kokybės užtikrinimo sistemos plėtojimas remiamas Universiteto tikslais, misija ir vertybėmis, Lietuvos sporto universiteto integruotos veiklos plėtros strategija 2012-2017 m., Lietuvos sporto universiteto akademinės ir profesinės etikos kodeksu (patvirtintu 2012 m. kovo 1 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5), Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis.

Universiteto studijos organizuojamos vadovaujantis Studijų reglamentu (pakeitimai patvirtinti 2015 m. sausio 15 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 2), o Universiteto vidinė studijų kokybės priežiūra užtikrinama vadovaujantis Studijų kokybės užtikrinimo nuostatais (pakeitimai patvirtinti 2017 m. sausio 26 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 7).

Universitete išplėtoti šie vidinio studijų kokybės užtikrinimo procesai ir procedūros:

Studijų programų bei suteikiamų kvalifikacijų tvirtinimas, stebėsena bei vertinimas vykdomas remiantis Studijų reglamentu, Senato studijų komisijos nuostatais (pakeitimai patvirtinti 2012 m. kovo 1 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5), LSU studijų programų komitetų nuostatais (pakeitimai patvirtinti 2013 m. gruodžio 5 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 3), Fakulteto studijų kokybės priežiūros komiteto veiklos nuostatais (patvirtintais 2013 m. birželio 26 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 11), Studijų programų kaitos planu (patvirtintu 2013 m. kovo 28 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 9), Tarpdalykinių studijų organizavimo tvarka (patvirtinta 2011 m. rugsėjo 29 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 1).

Studijų pasiekimų vertinimo ir įskaitymo sistema užtikrinama remiantis Studijų reglamentu, Studijų kokybės užtikrinimo nuostatais, Studijų pasiekimų vertinimo tvarka (patvirtinta 2014 m. kovo 6 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 6), Pirmosios pakopos studijų baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentu (patvirtintu 2016 m. gruodžio 22 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5), Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentu (patvirtintu 2017 m. rugsėjo 27 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 1), LSU studentų studijų rezultatų vidurkio nustatymo, palyginimo ir studentų rotacijos tvarka (patvirtinta 2011 m. rugsėjo 29 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 1).

Studijų išteklių bei paramos studentams užtikrinimas vykdomas remiantis Studijų programų komitetų nuostatais (pakeitimai patvirtinti 2013 m. gruodžio 5 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 3), Fakulteto studijų kokybės priežiūros komiteto veiklos nuostatais (patvirtintais 2013 m. birželio 26 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 11), LSU stipendijų skyrimo nuostatais (patvirtintais 2010 m. sausio 28 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5), LSU individualių studijų programų nuostatais (patvirtintais 2007 m. gegužės 3 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 9), LSU tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams nuostatais (patvirtintais 2010 m. gruodžio 20 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 3), LSU studentų atrankos į valstybės tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas organizavimo tvarka (patvirtinta 2012 m. gruodžio 21d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 6), LSU sporto stipendijų skyrimo nuostatais (patvirtintais 2013 m. sausio 22 d. Rektorato posėdyje, protokolo Nr. 19), Bibliotekos veiklos nuostatais (patvirtintais 2013 m. kovo 28 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 107-P), Sporto ir laisvalaikio centro veiklos nuostatais (patvirtintais 2012 m. vasario 2 d. Rektoriaus įsakymu, Nr. 52K), LSU Studentų atstovybės veiklos nuostatais (patvirtintais 2012 m. lapkričio 30 d.), Bendrabučio tarybos veiklos nuostatais (patvirtintais 2010 m. balandžio 19 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 20), Lietuvos sporto universiteto nuotolinių ir mišrių studijų organizavimo tvarka (patvirtinta 2017 m. gegužės 5 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 13).

Kompetencijų pripažinimas, karjeros stebėsena ir studentų konsultavimas vykdomi remiantis Karjeros ir kompetencijų plėtotės centro veiklos nuostatais (patviritntais 2013 m. spalio 25 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 254/B), Alumni veiklos nuostatais (patvirtintais 2013 m. gruodžio 13 d. (Protokolo Nr. 1), Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo stduijų rezultatais tvarkos aprašu (patvirtintu 2014 m. kovo 6 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 6).

Grįžtamojo ryšio iš studentų užtikrinimas vykdomas remiantis Studentų požiūrio į studijų kokybę organizavimo ir vertinimo tvarka (patvirtinta 2012 m. gegužės 31 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 8), Bendraisiais Lietuvos sporto universiteto fakulteto studentų tarybos veiklos nuostatais (patvirtintais 2012 m. gruodžio 13 d. Rektoriaus įsakymo Nr. ISAK_14/S), Studijų kokybės užtikrinimo nuostatais (patvirtintais 2017 m. sausio 26 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 7).

Dėstytojų pedagoginės ir mokslinės kompetencijos plėtra vykdoma remiantis Dėstytojų darbo krūvio planavimo ir apskaitos tvarka (patvirtinta 2017 m. gegužės 5 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 13), LSU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (pakeitimai patvirtinti 2012 m. lapkričio 29 d., protokolo Nr. 4), LSU pedagoginio ir mokslinio personalo skatinimo už mokslinę produkciją tvarka (pakeitimai patvirtinti 2012 m. kovo 1 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5), Dėstytojų tarnybinio koeficiento nustatymo kvalifikacinių reikalavimų aprašu (pakeitimai patvirtinti 2012 m. lapkričio 29 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 4), LSU pedagoginių vardų teikimo nuostatais (patvirtintais 2012 m. kovo 1 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5).

Studijų tarptautiškumo plėtra vykdoma remiantis Studijų programų kaitos planu (patvirtintu 2013 m. kovo 28 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 9), Lietuvos sporto universiteto studentų mobilumo dalinėms studijoms ir praktikai organizavimo ir įgyvendinimo tvarka (patvirtinta 2013 m. gegužės 2 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 10).