Fizinis ugdymas ir sportas

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 A kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

PROGRAMOS APRAŠAS

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Fizinis ugdymas ir sportas
Studijų programos valstybinis kodas 6121MX001
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51114
Studijų krypčių grupė Ugdymo mokslai
Studijų kryptis Pedagogika
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Pirmoji studijų pakopa (bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Suteikiama kvalifikacija Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogas ir leidimas dirbti fizinio aktyvumo, sporto specialistu ar instruktoriumi
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Bakalauro diplomas, kodas 6105
Būtinas minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 240 kreditų, nuolatinės studijos (4 m.); Ištęstinės studijos (5 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2007
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2024-08-31
Akreditavimo įsakymas SV6-50
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 6
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.4
 Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais, parengti universitetinio lygio fizinio ugdymo mokytoją, visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę, gebančią kvalifikuotai valdyti fizinio ugdymo procesus formaliame ir neformaliame ugdyme, sudėtingose ir besikeičiančiose edukacinėse aplinkose, siekiant efektyviai spręsti mokinių motyvavimo ir fizinio aktyvumo skatinimo problemas, formuojant mokinių sistemingos fiziškai aktyvios elgsenos įpročius, besitęsiančius visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Apibūdinti pagrindines ugdymo filosofijos sąvokas ir koncepcijas; kritiškai vertinti faktus ir idėjas; paaiškinti įvairių filosofijos krypčių (idealizmo, realizmo, pragmatizmo ir t.t.) skirtumus.
2. Atpažinti svarbiausias švietimo demokratizavimo, decentralizavimo procesų priežastis bei tendencijas.
3. Rasti ir suprasti šiuolaikines mokslines idėjas, kylančias iš fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir patikrintos praktikos.
4. Suprasti, kaip orientuotis ir veikti akademinėje aplinkoje; suprasti efektyvios komunikacijos, siekiant karjeros ir profesinėje veikloje prielaidas.
5. Naudoti verbalinius ir neverbalinius komunikavimo būdus skatinant pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą.
6. Taisyklingai vartoti kalbą realioje ir/ar virtualioje profesinėje aplinkoje bei bendrauti užsienio kalba (-omis).
7. Įkvėpti savo bendradarbius domėtis šiuolaikiniais fundamentaliojo ir taikomojo mokslo pasiekimais ir dirbant komandoje raginti kurti naujas technologijas ir jas taikyti praktikoje.
8. Dalyvauti komandinėje veikloje ir prisiimti lyderio vaidmenis sprendžiant įvairias problemas.
9. Vadovautis ugdymo įstaigų kaitą reglamentuojančiais dokumentais, dalyvauti projektinėje veikloje.
10. Kūrybingai ir nuolatos mokytis iš šiuolaikinio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo pasiekimų ir patikrintos praktikos ir kūrybingai tai taikyti profesinėje veikloje.
11. Projektuoti savo karjerą: planuoti, sistemingai tobulinti ir įvertinti profesinės veiklos privalumus ir trūkumus.
12. Organizuoti savo mokymąsi individualiai bei grupėje ir reflektuoti.
13. Suprasti žmogaus organizmo sandarą ir pagrindinius fiziologinius procesus.
14. Įvertinti mokinių fizinį pajėgumą.
15. Suprasti judesių valdymo ir mokymo pagrindus.
16. Parengti ilgalaikį ir trumpalaikį planą, remiantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais bei atrinkti mokymo (si) metodus, tinkamus mokymo (si) tikslams pasiekti.
17. Vertinti mokinių pasiekimus pagal atitinkamus vertinimo kriterijus.
18. Suprasti pagrindinius pedagogikos ir psichologijos procesus.
19. Kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo (si) aplinką.
20. Sukurti saugią ir efektyvią mokyklos sveikatos ugdymo programą bei vadovautis traumų prevencijos principais.
21. Suprasti pagrindines fizinio ugdymo sąvokas, formas ir metodus, fizinio ugdymo priemones ir principus.
22. Individualizuoti ir diferencijuoti fizinius krūvius, atsižvelgiant į mokinio sveikatos medicininę fizinio pajėgumo grupę.
23. Identifikuoti individualiose ir komandinėse sporto šakose technikos ir taktikos klaidų priežastis, pasirinkti ir taikyti jų taisymo būdus.
24. Planuoti ir organizuoti formalų ir neformalų fizinį ugdymą mokykloje.
25. Identifikuoti mokinių fiziškai aktyvios gyvensenos poreikius ir pasyvios gyvensenos problemas.
26. Suprasti sveikatos ugdymo, fizinio aktyvumo skatinimo ir motyvacijos teorijas bei jų praktinio taikymo galimybes.
27. Suprasti, kaip padėti mokiniams spręsti mokymosi problemas, įtraukiant juos į rekreacinio fizinio aktyvumo veiklas.
28. Planuoti, organizuoti ir atlikti mokslinį tyrimą.
29. Analizuoti ir sisteminti mokslinę literatūrą, parinkti adekvačius tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas, jų pagrindu teikti rekomendacijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi būdai, siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: probleminis dėstymas, įtraukiamoji paskaita, filmų peržiūra, minčių lietus, sąvokų žemėlapis, grupės diskusijos, empiriniai ir analitiniai tyrimai. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa žodžiu ir raštu, testavimas, pristatymas, projektinė veikla (individuali ir grupinė), aplanko metodas, kritinė įvykio analizė, savęs ar kolegų refleksijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa atitinka pasaulines tendencijas, orientuotas į mokinių sistemingo fizinio aktyvumo poreikio formavimą visam gyvenimui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Po studijų galėsi dirbti fizinio ugdymo mokytoju ir treneriu. Mokytoju – bendrojo lavinimo mokyklose Lietuvoje ir užsienyje, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, profesinėse, aukštesniosiose mokyklose, kolegijose, papildomo vaikų ugdymo sportinėse įstaigose. Treneriu – sporto mokyklose, klubuose, įvairiose valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse organizacijose.

Studijas baigęs asmuo įgis leidimą dirbti fizinio aktyvumo, sporto specialistu ar instruktoriumi.

Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas antrosios pakopos Kūno kultūros,  Turizmo ir sporto vadybos, Treniravimo sistemų, Sporto edukologijos, Sporto fiziologijos ir genetikos, Taikomosios fizinės veiklos, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos ar kitose socialinių mokslų magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.
Kontaktai Studijų programos direktorė Renata Rutkauskaitė,
el. p. renata.rutkauskaite@lsu.lt
Parengimo ir atnaujinimo data 2020-07-07

KĄ STUDIJUOSI?

NUOLATINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija
 • Socialinė ir psichologinė gerovė
 • Funkcinė anatomija
 • Lengvosios atletikos didaktika
 • Pedagogika ir psichologija
 • Fizinio ugdymo pagrindai
 • Praktika I (Įvadinė)
 • Gimnastikos didaktika
 • Plaukimo didaktika
 • Fizinio ugdymo teorija
2 METAI

 • Ugdymo filosofija
 • Netradicinis fizinis aktyvumas
 • Sportinių žaidimų didaktika I
 • Sportinių žaidimų didaktika II
 • Fizinio ugdymo pamokos didaktika I
 • Praktika II (Asistento)
 • Įtraukusis fizinis ugdymas
3 METAI

 • Fizinio ugdymo pamokos didaktika II
 • Judesių valdymas ir mokymas
 • Judriųjų žaidimų didaktika
 • Mokslinių tyrimų metodologija I
 • Praktika III (Didaktikos)
4 METAI

 • Mokslinių tyrimų metodologija II
 • Šokio didaktika
 • Sveika ir interaktyvi mokykla
 • Neformalaus fizinio ugdymo organizavimas ir valdymas
 • Baigiamasis darbas

STUDIJOS SPORTO LEIDIMUI ĮGYTI

1 METAI

2 METAI

 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika I
 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika II
 • Sporto ir pratimų fiziologija
3 METAI

 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika III
 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika IV
 • Sportininkų rengimo technologijos
4 METAI

 • Sportininkų rengimo technologijos
 • Praktika
 • Baigiamasis projektas

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija
 • Socialinė ir psichologinė gerovė
 • Funkcinė anatomija
 • Lengvosios atletikos didaktika
 • Pedagogika ir psichologija
 • Fizinio ugdymo pagrindai
 • Gimnastikos didaktika
2 METAI

 • Plaukimo didaktika
 • Fizinio ugdymo teorija
 • Ugdymo filosofija
 • Netradicinis fizinis aktyvumas
 • Fizinio ugdymo pamokos didaktika I
 • Praktika I (Įvadinė)
 • Šokio didaktika
3 METAI

 • Sportinių žaidimų didaktika I
 • Fizinio ugdymo pamokos didaktika II
 • Sportinių žaidimų didaktika II
 • Praktika II (Asistento)
4 METAI

 • Judriųjų žaidimų didaktika
 • Įtraukusis fizinis ugdymas
 • Judesių valdymas ir mokymas
 • Mokslinių tyrimų metodologija I
 • Mokslinių tyrimų metodologija II
 • Praktika III (Didaktikos)
5 METAI

 • Sveika ir interaktyvi mokykla
 • Neformalaus fizinio ugdymo organizavimas ir valdymas
 • Baigiamasis darbas

STUDIJOS SPORTO LEIDIMUI ĮGYTI

1 METAI

2 METAI

3 METAI

 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika I
 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika II
 • Sporto ir pratimų fiziologija
4 METAI

 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika III
 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika IV
 • Sportininkų rengimo technologijos
5 METAI

 • Sportininkų rengimo technologijos
 • Praktika
 • Baigiamasis projektas

Koks suteikiamas kvalifikacinis laipsnis? Ugdymo mokslų bakalauras, profesinė kvalifikacija – pedagogas. Studijas baigęs asmuo įgis leidimą dirbti fizinio aktyvumo, sporto specialistu, instruktoriumi.

Kokia studijų forma ir trukmė? Nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 5 metai.

 Kodėl verta rinktis Fizinio ugdymo ir sporto studijas?

Šios programos tikslas – rengti šiuolaikiškus fizinio ugdymo mokytojus ir trenerius, gebančius panaudojant pačius moderniausius metodus ir priemones formuoti teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą ir sportą, skatinti vaikus judėti visą gyvenimą, rūpintis savo sveikata. Absolventai gebės vertinti mokinių fiziškai aktyvios gyvensenos poreikius, efektyviai spręsti mokinių motyvavimo ir fizinio aktyvumo problemas, taikyti šiuolaikines fizinio ugdymo pamokos metodikas, vykdyti įvairaus amžiaus ir meistriškumo sportininkų treniruotes, atlikti mokslinius tyrimus.

Kuri viena iš šių specializacijų tau tinkamiausia?

Aerobinė gimnastika; asmeninis treneris; atletinis rengimas;  badmintonas; baidarių ir kanojų irklavimas; beisbolas; boksas; buriavimas; dviračių sportas; dziudo ir savigynos imtynės; fechtavimas; futbolas; graikų-romėnų ir laisvosios imtynės; irklavimas; krepšinis; kultūrizmas ir fitnesas; karate; lengvoji atletika; meninė gimnastika; neįgaliųjų sportas; orientavimosi sportas; plaukimas; rankinis; regbis; rungtynių šokiai; šaudymas; šiuolaikinė penkiakovė; sportinė gimnastika; sportiniai šokiai; stalo tenisas; techninio sporto specializacija (automobilių sportas,  motociklų sportas, kartingo sportas, motorlaivių sportas, aviacijos sportas, vandens motociklų sportas – treniruoti kai kurių aviacijos sporto šakų sportininkus (parašiutai, parasparniai, sklandytuvai, lėktuvai, oro balionai) šią specializaciją įgijęs asmuo galės tik turėdamas atitinkamą piloto ar sportininko licenciją. Konkrečius licencijavimo klausimus nustato atitinkamos aviacijos sporto federacijos); triatlonas; jėgos trikovė ir svarsčių kilnojimas; tenisas; tinklinis; žiemos sportas (slidinėjimas, kalnų slidinėjimas, biatlonas, snieglentės); žirginis sportas.

Kišmoksi?

Kaip fizinio ugdymo mokytojas – įvertinti mokinių fiziškai aktyvios gyvensenos poreikius, efektyviai spręsti mokinių motyvavimo ir fizinio aktyvumo problemas, taikyti šiuolaikines fizinio ugdymo pamokos metodikas. Kaip treneris – vykdyti įvairaus amžiaus ir meistriškumo sportininkų treniruotes, atlikti mokslinius tyrimus.

Kuo dirbsi?

Po studijų galėsi dirbti fizinio ugdymo mokytoju ir treneriu. Mokytoju – bendrojo lavinimo mokyklose Lietuvoje ir užsienyje, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, profesinėse, aukštesniosiose mokyklose, kolegijose, papildomo vaikų ugdymo sportinėse įstaigose. Treneriu – sporto mokyklose, klubuose, įvairiose valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse organizacijose. Galėsi tęsti studijas Kūno kultūros, Sporto edukologijos arba kitos srities magistrantūroje.

Konkursinis balas

VF/M
0,4 0,2 0,2 0,2
Sporto pasiekimai Lietuvių kalba Biologija, arba matematika, arba chemija, arba informacinės technologijos, arba geografija Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais dalykais