Studijų kainos kompensavimas

UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMAS

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą?

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopos (į aukštąsias mokyklas įstojusiems po 2017 01 01) ar vientisųjų studijų vietose geriausiai rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims.

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:

neturi akademinių skolų;

yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;

pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Kiek kartų ir kada yra skiriama už studijas sumokėtos kainos kompensacija?

Asmenims, įstojusiems iki 2016 12 31: 2018 m. pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams studijų kaina kompensuojama už visą jų studijų laikotarpį, baigtą iki 2018 09 30. Už studijas sumokėta kaina nekompensuojama už studijų laikotarpius, už kuriuos studijų kainos kompensacija asmeniui jau buvo paskirta, taip pat už laikotarpius, už kuriuos asmeniui, baigusiam atitinkamą studijų laikotarpį (pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir likusius studijų metus), atsižvelgiant į jo studijų rezultatus, atitinkamais kalendoriniais metais studijų kainos kompensacija nebuvo paskirta. Už vėlesnius studijų metus šiems asmenims studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.

Asmenims, įstojusiems po 2017 01 01: studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.

Kokia suma yra kompensuojama?

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina.

Ar reikia rašyti prašymą, norint gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją? Kokius dokumentus pristatyti?

Pats asmuo į Fondą kreiptis neturi, sąrašus geriausiai besimokančių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondui teikia aukštoji mokykla.

Kaip sužinoti ar man skirta už studijas sumokėta kainos kompensacija? 

Asmenų, kuriems skiriamos už studijas sumokėtos kainos kompensacijos, sąrašas nėra skelbiamas viešai. Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, informuojami el. paštu bei SMS žinute. Tad atkreipkite dėmesį, kad Jūsų kontaktiniai duomenys, kuriuos turi aukštoji mokykla, būtų aktualūs.

Taip pat asmenys, gali pasitikrinti, prisijungę per Elektroninius valdžios vartus prie Fondo informacinės sistemos PARAMA.

Per kiek laiko reikia pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją?

Per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą kainos kompensaciją išsiuntimo per Fondo informacinę sistemą ir el. paštu dienos.

Jeigu nepateiktas prašymas išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją per nustatytą terminą, ar dar yra kokia galimybė, šiai kompensacijai išmokėti?

Reikia pateikti Fondui motyvuotą prašymą dėl leidimo pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, pasibaigus prašymų pateikimo terminui. Fondo direktorius, atsižvelgęs į pateiktus prašyme motyvus gali priimti sprendimą leisti pateikti prašymą po termino, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 dienos.

Ar kompensacija išmokama visa iš karto ar dalimis?

Visa už studijas sumokėtos kainos kompensacija pervedama į asmeninę kompensacijos gavėjo banko sąskaitą, nurodytą prašyme. Kompensacijos išmokamos per 7 darbo dienas nuo prašymų išmokėti kompensaciją teikimo termino pabaigos.

Kokie asmenys neturi teisės į studijų kainos kompensavimą?

1. Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;

2. Asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);

3. Užsieniečiai, išskyrus išeivius ir lietuvių kilmės užsieniečius, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;

4. Kitais Vyriausybės nustatytais atvejais.

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo, (toliau – karo tarnybą atlikęs asmuo):

pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
neturi akademinių skolų;
studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.
karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.
Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;
ir/ arba

trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos);
antrosios pakopos studijas.

Kas neturi teisės į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos neturi teisės gauti asmenys:

 • nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose;
 • studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams nuo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę praėjus daugiau nei trejiems metams nuo studijų baigimo datos;
 • kuriems buvo paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija pagal Mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnį, – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta minėta kompensacija;
 • aukštajai mokyklai sudarant Valstybinio studijų fondo direktoriaus nustatytos formos karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą
 • turintys akademinių skolų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Kokia suma yra kompensuojama?

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Ar reikia rašyti prašymą, norint gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją? Kokius dokumentus pristatyti?

Taip, asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nustatyta tvarka privalo Fondui pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims ir šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia):

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
 • krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
  asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.
 • Jei asmuo atliko karo tarnybą prieš studijas ar jų metu, privalo kreiptis į savo aukštąja mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą nuolatinę privalomąja pradinę karo tarnybą ar baigtus bazinius karinius mokymus bei pateikti tai liudijančius dokumentus. Sąrašus asmenų, kurie gali gauti kainos dalies kompensacijas, sudaro ir Fondui pateikia aukštosios mokyklos.

Kaip asmenys yra informuojami, jog yra paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija?

Asmuo informuojamas išsiunčiant pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame sąraše ir studijas baigusio asmens prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu.

Per kiek laiko reikia pateikti prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos kompensaciją?

Studijuojantis asmuo, gavęs pranešimą el. paštu apie jam skirtą už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, per pranešime nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie informacinės sistemos PARAMA.

Studijas baigęs asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nustatyta tvarka privalo Fondui pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą per informacinę sistemą PARAMA skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims.

Fondas kasmet priima studijas baigusių asmenų prašymus ir dokumentus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti – nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos. Kartu su prašymu asmuo privalo Fondui atsiųsti paštu arba pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Ar yra galimybė, gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, jeigu asmuo ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių nebuvo įtrauktas į sąrašą asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį?

Taip, jeigu yra asmens motyvuotas prašymas. Tokiu atveju, galima svarstyti dėl kompensacijos šiam asmeniui skyrimo.

Ar kompensacija išmokama visa iš karto ar dalimis?

Kompensacija išmokama visa suma iš karto į to asmens vardu atidarytą banko sąskaitą.

Ar galima nurodyti kito asmens sąskaitos numerį?

Ne, negalima.

Kada galima tikėtis už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos išmokėjimo?

 Studijas baigusiam asmeniui, kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo sąrašo asmenų, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, patvirtinimo.
Studijuojančiam asmeniui, kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, pateikimo termino pabaigos.