Studijų kainos kompensavimas

UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMAS

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą?

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:

  • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnis);
  • kuris neturi akademinių skolų;
  • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.

Kiek kartų ir kada yra skiriama už studijas sumokėtos kainos kompensacija?

Kompensuojama vieną kartą metuose, rudens semestre. Pasibaigus  studijų metams.

Kokia suma yra kompensuojama?

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina.

Ar reikia rašyti prašymą, norint gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją? Kokius dokumentus pristatyti?

Pats asmuo į Fondą kreiptis neturi, sąrašus geriausiai besimokančių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondui teikia aukštoji mokykla.

Kaip asmenys yra informuojami, jog yra paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija?

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį fondui nurodo aukštoji mokykla, todėl rekomenduojama pasirūpinti, kad aukštoji mokykla turėtų Jūsų reguliariai tikrinamo elektorinio pašto adresą. Siūloma taip pat tikrinti brukalo (SPAM) dėžutę.

Per kiek laiko reikia pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją?

Asmuo, kuriam skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, per 15 darbo dienų nuo patvirtinimo dienos, turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie IS PARAMA. Tik tie asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, gali prisijungti prie IS PARAMA ir pateikti prašymą.

Jeigu nepateiktas prašymas išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją per nustatytą terminą, ar dar yra kokia galimybė, šiai kompensacijai išmokėti?

Reikia pateikti Fondui motyvuotą prašymą dėl leidimo pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, pasibaigus prašymų pateikimo terminui. Fondo direktorius, atsižvelgęs į pateiktus prašyme motyvus gali priimti sprendimą leisti pateikti prašymą po termino, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 dienos.

Ar kompensacija išmokama visa iš karto ar dalimis?

Kompensacija išmokama visa suma iš karto į to asmens vardu atidarytą banko sąskaitą.

Ar galima nurodyti kito asmens sąskaitos numerį kompensacijai išmokėti?

Negalima, kadangi kompensacija išmokama tik į gavėjo asmeninę sąskaitą.

Kada galima tikėtis už studijas sumokėtos kainos kompensacijos išmokėjimo?

Kompensacijos išmokamos per 7 darbo dienas nuo prašymų išmokėti kompensaciją teikimo termino pabaigos.

Kokie asmenys neturi teisės į studijų kainos kompensavimą?

1. Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;

2. Asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);

3. Užsieniečiai, išskyrus išeivius ir lietuvių kilmės užsieniečius, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;

4. Kitais Vyriausybės nustatytais atvejais.

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?

Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmenys po 2011 m. rugsėjo 1 dienos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę ir:

  • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantys pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba studijų programas;
  • baigę studijas;
  • visą studijų laikotarpį arba jo dalį studijavę valstybės nefinansuojamose vietose;
  • neturintys akademinių skolų.

Kas neturi teisės į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos neturi teisės gauti asmenys:

1. nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnyje;

2. studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams nuo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;

3. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę praėjus daugiau nei trejiems metams nuo studijų baigimo datos;

4. kuriems buvo paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija pagal Mokslo ir studijų įstatymo 79 straipsnį, – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta minėta kompensacija;

5. aukštajai mokyklai sudarant Valstybinio studijų fondo direktoriaus nustatytos formos karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą turintys akademinių skolų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Kokia suma yra kompensuojama?

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Ar reikia rašyti prašymą, norint gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją? Kokius dokumentus pristatyti?

Asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo Fondui pateikti prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją per IS PARAMA. Kartu su prašymu asmuo privalo Fondui atsiųsti paštu arba pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį NPPKT ar BKM baigimo faktą (Priimami tik tokios formos dokumentai. Norėdami pasikeisti senesnės formos dokumentus į naujus, turite kreiptis į regioninius karo prievolės skyrius);
  • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Fondui teikiami originalūs dokumentai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos. Kai asmenį, turintį teisę gauti kompensaciją atstovauja kitas asmuo, pastarasis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarką patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Jei asmuo atliko karo tarnybą prieš studijas ar jų metu, privalo kreiptis į savo aukštąja mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą nuolatinę privalomąja pradinę karo tarnybą ar baigtus bazinius karinius mokymus bei pateikti tai liudijančius dokumentus. Sąrašus asmenų, kurie gali gauti kainos dalies kompensacijas, sudaro ir Fondui pateikia aukštosios mokyklos.

Studijuojantis asmuo, gavęs pranešimą el. paštu apie jam skirtą už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, per pranešime nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie IS PARAMA.

Kaip asmenys yra informuojami, jog yra paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija?

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį fondui nurodo aukštoji mokykla, todėl rekomenduojama pasirūpinti, kad aukštoji mokykla turėtų Jūsų reguliariai tikrinamo elektorinio pašto adresą. Siūlome taip pat tikrinti brukalo (SPAM) dėžutę.

Per kiek laiko reikia pateikti prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos kompensaciją?

Studijas baigusių asmenų prašymai skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją Fondui teikiami nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos. Studijuojančių asmenų prašymai skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją Fondui teikiami per 20 darbo dienų nuo Fondo valdybos sprendimo skirti už studijas sumokėtos kainos ar jos dalies kompensacijas asmenims, priėmimo dienos.

Ar yra galimybė, gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, jeigu asmuo ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių nebuvo įtrauktas į sąrašą asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį?

Jeigu yra asmens motyvuotas prašymas. Tokiu atveju, galima svarstyti dėl kompensacijos skyrimo.

Ar kompensacija išmokama visa iš karto ar dalimis?

Kompensacija išmokama visa suma iš karto į to asmens vardu atidarytą banko sąskaitą.

Ar galima nurodyti kito asmens sąskaitos numerį?

Ne, negalima.

Kada galima tikėtis už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos išmokėjimo?

Studijas baigusiam asmeniui, kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo sąrašo asmenų, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, patvirtinimo.

Studijuojančiam asmeniui, kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, pateikimo termino pabaigos.