Sportinės veiklos analizė/International Master in Performance Analysis of Sport

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
PROGRAMOS APRAŠAS
Parametrai
Studijų programos pavadinimas Sportinės veiklos analizė/International Master in Performance Analysis of Sport
Studijų programos valstybinis kodas 6281RX002
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 7471014
Studijų krypčių grupė Sportas
Studijų kryptis Pasiekimų sportas (R01)
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Pakopinės studijos
Studijų pakopa Antroji studijų pakopa (magistro)
Studijų programos vykdymo kalba Anglų k.
Suteikiama kvalifikacija Sporto magistras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Jungtinis kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinas minimalus išsilavinimas Priimami asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį gamtos arba medicinos ir sveikatos (anksčiau biomedicinos), sporto, socialinių mokslų srityje, inžinerijos krypčių grupėje arba turintys informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinės studijos (2 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, www.lsu.lt
Otto von Guericke universitetas (Vokietija) www.ispw.ovgu.de
De Tras-os-Montes e Alto Duro universitetas (Portugalija) www.utad.pt
Studijų programos vykdymo vieta Magdeburgas, Vokietija (I semestras)
Vila Realas, Portugalija (II semestras)
Kaunas, Lietuva (III ir IV semestras)
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31
Akreditavimo įsakymas SV6-44
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 7
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 7
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.2
Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):

Rengti aukštos kvalifikacijos sporto specialistus profesionalus bei entreprenerius, kurie remdamiesi naujausiomis sporto mokslo žiniomis, gebės atlikti aukšto lygmens sportinės veiklos analizę bei taikyti savo gebėjimus profesionalaus bei rekreacinio sporto srityse.

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Suprasti šiuolaikine sporto mokslo teorija grįstus sportinės veiklos analizės principus bei žino pagrindinius metodus.
 2. Demonstruoti analitinio ir kritinio mąstymo gebėjimus, reikalingus atlikti moksliniams tyrimams pasirinktose sportinės veiklos analizės srityse.
 3. Planuoti, vykdyti ir pristatyti mokslinį tyrimą, taikyti inovatyvias mokslo idėjas sprendžiant sportinės veiklos analizės uždavinius, kuriant inovacijas IT ir technologijų srityse, plėtojant sportinės veiklos ir technologijų verslą.
 4. Analizuoti mokslinę literatūrą.
 5. Generuoti mokslinių tyrimų idėjas ir kūrybingai jas taikyti.
 6. Atlikti kiekybinę ir kokybinę judesių technikos biomechanikos analizę.
 7. Analizuoti ir vertinti judesių technikos efektyvumą.
 8. Atlikti žaidimų taktikos ir strategijos, judesių, darbingumo ir fizinio pajėgumo, traumų rizikos analizę.
 9. Analizuoti ir vertinti sportinės veiklos arbitrų ir teisėjų sprendimų priėmimo procesą.
 10. Atlikti trenerių elgesio veiklos analizę ir ją vertinti.
 11. Atlikti psichologinių sportinės veiklos aspektų, tokių kaip agresija ir dėmesio koncentracija, analizę.
 12. Mokės judesių technikos analizę pritaikyti individualiose ir komandinėse sporto šakose bei rekreaciniame sporte.
 13. Efektyviai komunikuoti ir pristatyti sportinės veiklos analizės duomenis mokslo bei plačiajai visuomenei.
 14. Efektyviai taikyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus mokslinėje ir socialinėje aplinkoje.
 15. Gebės priimti atsakingus bei pagrįstus sprendimus vadovaujant ekspertiniam ir komandiniam darbui.
 16. Gebės nuolat tobulėti, ieškoti inovatyvių sprendimų sporto ir verslo srityse.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Įtraukiamoji paskaita, filmų peržiūra, minčių lietus, grupės diskusija, debatai, probleminis dėstymas, savarankiškas analitinių rašto darbų rengimas, esė, pateikčių rengimas, projektai, grupinis ir asmeninis treniravimas, stebėjimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Egzaminas, individualus darbas, grupinis darbas, atvejo analizė, esė, projekto ataskaita, sporto šakos turinio struktūros varžybinės veiklos modelis, modelinės charakteristikos, tyrimas, pristatymas, tyrimų apžvalga, pranešimas, refleksija.

Studijų programos skiriamieji bruožai: jungtinė studijų programa
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:

Absolventai galės dirbti sportinės veiklos analitikais sporto organizacijose, sportinės veiklos ir treniravimo analizės projektų rengėjais ir ekspertais, užimti už plėtrą atsakingų asmenų pareigas tarptautinėse ir nacionalinėse sporto organizacijose, užimti plėtros patarėjų pareigas sporto klubuose, moderniose sporto mokslo tyrimų laboratorijose (techninės dokumentacijose rengimas, eksperimentinių sistemų kūrimas, mokomosios laboratorijos ir pan.) bei užimti tyrėjų ir /ar analitikų pareigas institucijose, kurios užsiima sportinės veiklos analize.

Tolesnių studijų galimybės:

Studentai sėkmingai baigę programą gali studijas tęsti biomedicinos ar socialinių mokslų srities doktorantūroje.

Kontaktai pasiteiravimui:
studijos@lsu.lt
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. Studijų programos direktorė prof. dr. Marius Brazaitis, el. p.  marius.brazaitis@lsu.lt
Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2020-02-21

KĄ STUDIJUOSI?

1 METAI

 • Motor Control and Movement Analysis
 • Advances in Sports Coaching
 • Advanced Topics in Notational Analysis
 • Applied Performance Analysis
2 METAI

 • Research Methods and Empirical Observation
 • Biomechanical Analysis of Sport Techniques
 • Master‘s  Thesis