Sporto edukologija

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

PROGRAMOS APRAŠAS
Parametrai
Studijų programos pavadinimas Sporto edukologija
Studijų programos valstybinis kodas 6211MX001
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51214
Studijų kryptis Edukologija (M02)
Studijų krypčių grupė Ugdymo mokslai
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Antroji studijų pakopa (magistro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Suteikiama kvalifikacija Ugdymo mokslų magistras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinas minimalus išsilavinimas Reikalingas bakalauro ar jam prilyginamas išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinės studijos (2 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2010
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-06-30
Akreditavimo įsakymas SV6-12
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 7
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 7
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.4
Studijų kaina 4287 Eur
Studijų programos aprašo santrauka
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo, tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais rengti sporto edukologijos magistrus, turinčius šiuolaikinių švietimo vadybos ir lyderystės žinių ir gebėjimų edukacinei, vadybinei, pedagoginei konsultacinei ir tiriamajai veiklai bei gebėjimų tyrimų rezultatus panaudoti rengiant, vykdant ir ekspertuojant įvairaus pobūdžio projektus ir programas Lietuvos švietimo sistemai ir/ar švietimo institucijai, teikiant pasiūlymus švietimo politikos tobulinimui.
Studijų rezultatai:

Bendrosios kompetencijos Studijų programos siekiniai  
1. Bendravimas ir bendradabiavimas  1.1. Dirbti tarpdalykinėje komandoje su kitų sričių specialistais, suprasti ir pripažinti daugiakultūrinę įvairovę, jausti etinį įsipareigojimą.
1.2. Dirbant grupėje kritiškai mąstyti reflektuojant, teikti pasiūlymus, įsivertinti savo veiklą ir pateikti apibendrintus rezultatus.
2. Kritinis mąstymas, įvairiapusis pažinimas ir idėjų valdymas  2.1. Sisteminti ir kritiškai vertinti moksliniais tyrimais grįstą informaciją, pateikti išvadas ir jas pritaikyti.
2.2. Parengti mokslinio tiriamojo darbo ir/ar praktinės veiklos ataskaitą, pagrindžiant jos inovatyvumą ir veiksmingumą.
3. Mokymasis visą gyvenimą  3.1. Argumentuotai pasirinkti mokymosi strategijas.
3.2. Savarankiškai pasirinkti tyrimų ir/arba projektų rengimo sritį, įvertinant daugiakultūrinės visuomenės problemas.
4. Kūrybiškumas, lyderiavimas ir savęs valdymas  4.1. Savarankiškai realizuoti projektus, praktiškai taikant turimas žinias, remiantis tyrimų duomenimis ir šalies bei Europos Sąjungos teisės aktais.
4.2. Spręsti etines problemas, susijusias su projektų realizavimas.
Dalykinės kompetencijos  
5. Edukologijos teorijų ir edukacinių technologijų taikymas sporto kontekste  5.1. Demonstruoti šiuolaikinės įgalinančios edukologijos, psichologijos, švietimo vadybos ir lyderystės teorijų žinias sporto kontekste.
5.2. Vertinti edukacinius reiškinius ir procesus bei taikyti naujas edukacines technologijas sporto kontekste.
5.3. Vertinti praktinės veiklos situacijas, remiantis edukologijos teorijų nuostatomis ir pateikti praktines rekomendacijas.
6. Edukaciniai tyrimai sporte ir jų analizę  6.1 Taikyti edukologinių tyrimų metodologijos žinias, rengiant ugdymo per sportą projektus ir/arba edukacines programas.
6.2 Atlikti savarankišką empirinį edukacinį tyrimą, apibendrinti rezultatus bei pristatyti visuomenei.
6.3. Taikyti socialinių tyrimų etikos ir profesinės kalbos kultūros normas.
7. Lyderystė švietimo ir sporto kontekste  7.1. Taikyti švietimo vadybos ir lyderystės teorines žinias praktinėms problemoms sporto kontekste spręsti.
7.2. Parengti švietimo institucijos veiklos programą įvairaus amžiaus ar įvairių poreikių žmonių edukaciniam įgalinimui per sportą.
7.3. Parengti savo profesinės veiklos veiksmų planą.
8. Švietimo sistemos ir/ar švietimo-sporto institucijos vertinimas   8.1. Suformuluoti Lietuvos švietimo sistemos arba konkrečios švietimo institucijos, susijusios su sporto sritimi, vertinimo kriterijus ir atlikti ekspertinį vertinimą.
8.2. Parengti Lietuvos švietimo sistemos arba konkrečios švietimo institucijos, susijusios su sporto sritimi,  ekspertinio vertinimo ataskaitą.

 

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studentų aktyvumu ir jų refleksija pagrįsti metodai: grupės diskusija, atvejo analizė ir/ar kt.;

Užduotimis pagrįsti metodai: projektų, individualių ar grupinių darbų, apžvalgų, mokslinio referato ir/ar kt. rengimas;

Informacijos perdavimu pagrįsti metodai: paskaitos-kontaktinės ir nuotolinės, konsultacijos ir kt.;

Informacijos perdavimu ir studentų aktyvumu pagrįsti metodai: seminarai, pratybos, praktikos darbai ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo žodžiu metodai: prezentacija ir kt.

Vertinimo raštu metodai: mokslinio referato, atskiro atvejo analizės, esė, egzamino-atviro, uždaro ar kombinuoto testavimo forma-metodai ir kt.;

Integruoto (raštu ir žodžiu) vertinimo metodai: projektų (individualių ar grupinių), magistro darbų ir kt.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai išskirtinė studijų programa, rengianti edukologus lyderystei švietimo sistemoje, integruojant daugiakultūriškumo vertybes ir jas plėtojant.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Sporto edukologijos programos absolventai dirbs ekspertais, edukacinės veiklos organizatoriais, edukacinių projektų/programų vadovais įvairiose švietimo įstaigose, jų valdymo institucijose, darbo rinkos tarnybose (darbo biržose, darbo rinkos mokymo tarnybose ir mokymo centruose), personalo ugdymo srityje dirbančiose organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, siekiant plėtoti daugiakultūriškumo vertybes.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus sporto edukologijos studijų programą studijas galima tęsti edukologijos ar kitose socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. Studijų programos direktorius T. Saulius el. p. tomas.saulius@lsu.lt
Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2021-05-18

KĄ STUDIJUOSI?

1 METAI

  • Sporto edukologija
  • Sporto ir fizinio ugdymo psichologija
  • Vertybių ir socialinių įgūdžių ugdymas per sportą
  • Socialinių mokslinių tyrimų metodologija ir statistika
  • Inovacijos ir moksliniai projektai
  • Laisvai pasirenkamas modulis
2 METAI

  • Įgalinančioji edukologija per sportą
  • Daugiakultūrinės visuomenės edukologija
  • Laisvai pasirenkamas modulis
  • Baigiamasis darbas