Taryba

Tarybos sekretorė Irena Valantinė
Sporto g. 6, LT-44221, Kaunas
Tel. +37069009885
El. p. taryba@lsu.lt

LSU Tarybą sudaro 9 nariai: vieną  narį skiria Studentų atstovybė,  keturis  dėstytojai ir mokslo darbuotojai, dar keturi nepriklauso universiteto personalui ar studentams (iš jų vieną skyrė Studentų atstovybė), jie išrinkti viešo konkurso būdu.

Taryba vadovaujasi LSU Statutu. Taryba yra kolegialus universiteto valdymo organas, kuris, įvertinęs Senato siūlymus:

 • tvirtina Universiteto viziją ir misiją;
 • teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus;
 • tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą;
 • svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;
 • nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
 • tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;
 • renka, skiria ir atleidžia rektorių;
 • nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
 • tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;
 • rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
 • įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, sporto veiklos kokybę;
 • svarsto rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
 • tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą;
 • įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;
 • rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir kiekvienais metais iki kovo 31 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje;
 • atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tarybos pirmininkas Ritoldas Narmontas
Prof. habil dr. Kęstutis Kriščiūnas
Prof. dr. Sigitas Kamandulis
Prof. dr. Saulius Šukys
Prof. dr. Marius Brazaitis
Doc. dr. Vida Ostasevičienė
Rolandas Malaiška
Sigitas Sidaravičius
Samanta Pronckutė