Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 A kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

PROGRAMOS APRAŠAS

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata
Studijų programos valstybinis kodas 6121GX002
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51172
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Visuomenės sveikata
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Pirmoji studijų pakopa (bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Suteikiama kvalifikacija Sveikatos mokslų bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Bakalauro diplomas, kodas 6105
Būtinas minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 m.), ištęstinės studijos (4 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2009
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31
Akreditavimo įsakymas SV6-56
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 6
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.4
Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):

Remiantis tarptautinio lygio taikomojo mokslo ir technologijų pasiekimais parengti fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos specialistą, gebantį stiprinti asmens ir bendruomenių sveikatą pirminės prevencijos lygmenyje užtikrinant asmens ir bendruomenių fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną.

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Apibūdinti pagrindinius filosofijos, pasaulio ekonominės, politinės sąrangos, nacionalinės ir pasaulio istorijos, kūno kultūros, asmens tapatumo dėsningumus bei suprasti pažinimo ribotumą.
 2. Kelti modernias idėjas ir jas diegti praktikoje.
 3. Demonstruoti moksliškai grįstus sprendimus bei suvokti socialinę atsakomybę sprendžiant praktines užduotis.
 4. Bendrauti valstybine ir užsienio kalba tarpkultūrinėje ir tarpsektorinėje komandoje.
 5. Suvokti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo principus, nebijoti prisiimti atsakomybės.
 6. Efektyviai komunikuoti pristatant mokslu grįstas žinias specialistams ir visuomenei, naudotis šiuolaikinėmis komunikacinėmis priemonėmis ir socialiniais tinklais perteikiant  profesinę ir kitą informaciją.
 7. Suprasti socialinio aktyvumo svarbą planuojant bei įgyvendinant asmeninę, kolektyvinę veiklą ir vertinti jos kokybę.
 8. Sudaryti, sudominti ir koordinuoti komandą skatinant imtis pokyčių, sprendžiant kompleksines užduotis, remiantis šiuolaikiniais taikomojo mokslo pasiekimais.
 9. Savarankiškai planuoti ir vykdyti grupės ar asmens veiklas, pasirinkti novatoriškas visuomenės sveikatos ir sporto technologijų, organizavimo ir metodines priemones.
 10. Suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, savarankiškai organizuoti ir planuoti profesinį ir asmeninį mokymąsi.
 11. Kritiškai analizuoti, demonstruoti savo asmeninę poziciją profesiniais klausimais.
 12. Suprasti asmens ir visuomenės sveikatos dėsningumus, sveikatos priežiūrai įtakos turinčius veiksnius, sveikatos problemų nustatymo metodus.
 13. Vertinti populiacijos sveikatos būklės rodiklius, siūlyti rizikos sveikatai mažinimo būdus ir priemones.
 14. Išskirti bendruomenių ar populiacijų sveikatos poreikius bei pagrįsti sveikatos ugdymo ar stiprinimo programų  reikalingumą.
 15. Nustatyti aplinkos veiksnius, turinčius įtakos sveikatai, parinkti jų tyrimo metodus, siūlyti aplinkos poveikio sveikatai valdymo būdus.
 16. Pagrįsti ir parengti ligų ir traumų prevencijos programą.
 17. Taikyti organizacines, teisines, ekonomines, technines, socialines ir visuomenės sveikatos priemones, padedančias išsaugoti, stiprinti ir kontroliuoti visuomenės sveikatą.
 18. Apibrėžti pagrindines šiuolaikines sveikatos ugdymo ir stiprinimo teorijas.
 19. Taikyti įvairius sveikatos ugdymo metodus bei saugias, efektyvias ir moksliniais tyrimais grįstas sveikatos stiprinimo technologijas, skatinant bendruomenių sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą.
 20. Koordinuoti bendruomenių sveikatos stiprinimo veiklą bei vertinti jos efektyvumą.
 21. Suprasti pagrindinius mokslinio tiriamojo darbo principus ir metodus, mokslinių tyrimų etikos reikalavimus ir jų laikytis.
 22. Pateikti epidemiologinių tyrimų planavimo ir vykdymo principus.
 23. Analizuoti ir sisteminti mokslinę literatūrą, kelti pagrįstas mokslines prielaidas.
 24. Suplanuoti ir atlikti mokslinį tyrimą, pateikti jo išvadas ir teikti rekomendacijas.
 25. Apibrėžti pagrindinius fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos politikos principus, politinių sprendimų poveikį populiacijos gyvensenai ir sveikatai.
 26. Suprasti sveikatos ekonomikos dėsningumus, taikyti praktikoje pagrindinius sveikatos ir verslo sritis reglamentuojančius teisės aktus.
 27. Suprasti ir atskirti didžiojo sporto ir su sveikata susijusio fizinio aktyvumo skatinimo politikos skirtumus.
 28. Motyvuoti asmenis ar grupes fiziniam aktyvumui, nustatyti jų poreikius, konsultuoti gyvensenos klausimais.
 29. Suprasti biomedicininius fizinio aktyvumo mechanizmus, taikant šiuolaikines, mokslu pagrįstas technologijas nustatyti asmens ar grupės fizinį aktyvumą, testuoti ir vertinti asmens fizinį pajėgumą.
 30. Taikyti šiuolaikinius bei mokslu pagrįstus pagrindinius fizinio krūvio skyrimo ir kontrolės principus įvairaus amžiaus bei sveikatos būklės žmonėms, nustatyti riziką fiziniam aktyvumui.
 31. Sudaryti saugią ir efektyvią fizinio aktyvumo programą įvairaus amžiaus bei sveikatos būklės žmonėms.
 32. Demonstruoti fizinių pratimų atlikimo ir technikos įgūdžius, tausojant sveikatą.
 33. Vykdyti ir vertinti individualias bei grupines pratybas, sveikatingumo treniruotes, taikant novatoriškas, mokslu pagrįstas technologijas.
 34. Išmanyti laisvalaikio ir rekreacijos organizavimo formas bei valdymą.
 35. Sukurti verslo planą (projektą) aktyvaus laisvalaikio plėtrai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiamoji paskaita, filmų peržiūra, minčių lietus, grupės diskusija, debatai, probleminis dėstymas, savarankiškas analitinių rašto darbų rengimas, esė, pateikčių rengimas, projektai, grupinis ir asmeninis treniravimas, stebėjimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa, testavimas, dienoraščio rengimas, projektas, atvejo analizė, literatūros apžvalga, naujo modelio parengimas, demonstravimas, aplanko metodas, pranešimas, pateikčių pristatymas, praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa yra išskirtinė visuomenės sveikatos priežiūros kryptyje, nes rengiami specialistai įgis kompetencijų bendruomenių fizinio aktyvumo skatinimo srityje ir gebės treniruoti asmenis ir grupes. Programoje akcentuojama verslumo kompetencija, suteikianti galimybę pradėti savo verslą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Visuomenės sveikatos priežiūros bakalaurai dirbs visuomenės sveikatos priežiūros specialistais savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, švietimo ir ugdymo įstaigose, gyvensenos konsultantais socialinės reabilitacijos įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai, sėkmingai baigę programą, galės studijas tęsti biomedicinos ar socialinių mokslų srities magistrantūrose.
Kontaktai Studijų programos direktorė  lekt. dr. Kristina Poderienė

el.p. kristina.poderiene@lsu.lt

Parengimo ir atnaujinimo data 2020-02-21

KĄ STUDIJUOSI?

NUOLATINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija
 • Socialinė ir psichologinė gerovė
 • Visuomenės sveikata ir sveikatos ekologija
 • Funkcinė anatomija I
 • Sporto ir pratimų fiziologija
 • Biochemija, mityba ir maisto sauga
 • Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas
 • Funkcinė anatomija II
 • Sveikatos ir sporto politika, teisė
2 METAI

 • Pasirenkamas fizinio aktyvumo modulis
 • Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija ir profilaktika
 • Sveikatos psichologija, sociologija
 • Sveikatos ekonomika, vadyba, marketingas
 • Du pasirenkami bendrųjų universitetinių studijų moduliai
 • Pasirenkamas modulis I
 • Visuomenės sveikatos sauga ir profesinė sveikata
 • Sporto medicina ir pirmoji pagalba
 • Mokslinių tyrimų metodologija I
3 METAI

 • Mokslinių tyrimų metodologija II
 • Epidemiologiniai tyrimai ir analizė
 • Sveikatos edukologija ir projektų valdymas
 • Pasirenkamas modulis II
 • Praktika
 • Baigiamasis projektas

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija
 • Socialinė ir psichologinė gerovė
 • Visuomenės sveikata ir sveikatos ekologija
 • Funkcinė anatomija I
 • Funkcinė anatomija II
 • Biochemija, mityba ir maisto sauga
 • Sveikatos ir sporto politika, teisė
2 METAI

 • Sporto ir pratimų fiziologija
 • Sveikatos psichologija, sociologija
 • Pasirenkamas fizinio aktyvumo modulis
 • Pasirenkamas modulis I
 • Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas
 • Visuomenės sveikatos sauga ir profesinė sveikata
3 METAI

 • Sporto medicina ir pirmoji pagalba
 • Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija ir profilaktika
 • Pasirenkamas modulis II
 • Mokslinių tyrimų metodologija I
 • Mokslinių tyrimų metodologija II
 • Sveikatos edukologija ir projektų valdymas
 • Sveikatos edukologija ir projektų valdymas
4 METAI

 • Epidemiologiniai tyrimai ir analizė
 • Praktika
 • Baigiamasis projektas

Koks suteikiamas kvalifikacinis laipsnis?Sveikatos mokslų bakalauras.

Kokia studijų forma ir trukmė? Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai.

Kodėl verta rinktis Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos studijas?

Spartėjant gyvenimo tempui ir ilgėjant gyvenimo trukmei visuomenėje, vis svarbesnė tampa gyvenimo kokybė, ją lemianti sveikata ir fizinis pajėgumas, o į ligų prevenciją ir sveikatos stiprinimą įsitraukia vis daugiau valstybinių ir privačių organizacijų, kurioms reikalingi šios srities specialistai. Mūsų studijų programa rengia fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos specialistus, gebančius analizuoti, vertinti ir tikslingai naudoti naujausias, mokslu grįstas žinias ligų prevencijai ir sveikos gyvensenos ugdymui, tikslingai planuoti ir valdyti pokyčius, stiprinant asmens ir bendruomenių sveikatą.

Programa 2023 metais Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų akredituota maksimaliam 7 metų laikotarpiui!

Kišmoksi?

Rengti ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo programas, stiprinti asmens ir bendruomenių fizinį aktyvumą ir sveikatą, atlikti epidemiologinius tyrimus, vertinti ir valdyti profesinę riziką, rengti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo bei fizinio aktyvumo skatinimo projektus, planuoti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo bei fizinio aktyvumo politiką.

Kuo dirbsi?

Visuomenės sveikatos specialistu valstybinėse ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros institucijose, ugdymo įstaigose, savivaldybių sveikatos skyriuose; epidemiologu gydymo įstaigose, farmacijos įmonėse, institutuose; profesinės sveikatos specialistu pramonės ir prekybos įmonėse; sveikatos ugdytoju ir sveikatos projektų rengėju privačiose ir valstybinėse organizacijose; vidutinės ir aukščiausios grandies vadovu sveikatos priežiūros, reabilitacijos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose. Galėsi tęsti studijas visuomenės sveikatos bei kitų sričių magistrantūroje.

 Konkursinis balas

0,4 0,2 0,2 0,2
Biologija Lietuvių kalba Chemija, arba matematika, arba fizika Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su išvardintais