Taikomoji fizinė veikla

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
PROGRAMOS APRAŠAS         
Parametrai                   
Studijų programos pavadinimas Taikomoji fizinė veikla
Studijų programos valstybinis kodas 6211GX001
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51272
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Reabilitacija
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Antroji studijų pakopa (magistro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Suteikiama kvalifikacija Sveikatos mokslų magistras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinas minimalus išsilavinimas Reikalinga reabilitacijos, sporto, edukologijos bakalauro ar jam prilyginama kvalifikacija. Reabilitacijos bakalaurą ir neįgaliųjų reabilitologo profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims nereikia išlyginamųjų studijų. Kitiems reabilitacijos krypties, edukologijos ir sporto krypčių bakalaurams reikia atitinkamų išlyginamųjų studijų.
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinės studijos (2 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2011
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-06-30
Akreditavimo įsakymas SV6-43
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 7
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 7
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.2
 Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo bei šiuolaikinių technologijų pasiekimais rengti TFV magistrus, turinčius naujausių žinių ir gebėjimų atlikti mokslinius tyrimus, jų rezultatus panaudoti rengiant, vykdant ir ekspertuojant įvairaus lygmens socialinių paslaugų bei renginių projektus ir programas neįgaliųjų psichomotorinių-ekologinių ir jų įgalinimo problemų sprendimo srityse, siekiant jų savarankiškumo, lygių teisių bei galimybių įgyvendinimo ir nacionalinės socialinės politikos pokyčių pagal JTO Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.

 Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Suprasti ir paaiškinti skirtingų filosofinių tendencijų įtaką mokslo sampratos formavimuisi, aktualių mokslo metodologijos problemų sprendimo galimybes šiuolaikinės mokslo veiklos ir idėjų požiūriu, įvairias šiuolaikiniame moksle pripažintas mokslinio tyrimo metodo koncepcijas, suvokiant galimybes tai pritaikyti mokslinio tyrimo teoriniam ir metodologiniam pagrindimui.
 2. Žinoti ir suprasti šiuolaikinių judesių valdymo psichobiologijos, humanistinių adaptacijos,  socialinių įgūdžių ugdymo teorijų esmę ir jų metodologinius aspektus, suvokti jų panaudojimo galimybes planuojant ir organizuojant savo mokslinius tyrimus bei rengiant projektus.
 3. Žinoti ir apibūdinti šiuolaikinių biometrijos ir  sociometrijos kompiuterinės analizės paketų galimybes, panaudoti juos  atliekamų biomedicininių ir/ar sociologinių tyrimų statistinei analizei, statistinių hipotezių formulavimui ir jų tikrinimui, argumentuotų išvadų ir sprendimų pateikimui, remiantis  gautais tyrimų analizės ir sintezės duomenimis.
 4. Dalykiškai  (įgytų žinių ir/ar įgūdžių pagrindu) bendradarbiauti besikeičiančioje tarpsektorinėje (sveikatos, švietimo, socialinių sistemų) aplinkoje, pilnavertiškai (teikiant argumentuotus sprendimus) dirbti komandoje su kitų sričių specialistais atliekant tyrimus, rengiant projektus bei programas.
 5. Internalizuoti etinę nuostatą, kad visi įvairios socialinės padėties ir skirtingų savybių turintys neįgalūs asmenys negali būti atskirti nuo juos supančios ir įtakojančios socialinės ir fizinės aplinkos, ją pritaikyti  mokslinių  tyrimų metodologijoje ir vykdomuose projektuose.
 6. Rengti ir valdyti projektus ir/ar programas, remiantis  vadybos žiniomis, tyrimų duomenimis ir šalies teisės aktais negalios  kontekste įvairiose visuomenės veiklos (socialinių paslaugų, darbo, švietimo, sporto, laisvalaikio ir kt.) srityse.
 7. Ieškoti finansavimo šaltinių projektų, programų ir renginių įgyvendinimui, pasinaudojant savivaldos,  nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje siūlomomis rėmimo galimybėmis.
 8. Kūrybingai savarankiškai pasirinkti tyrimų ir/ar projektų rengimo sritį  remiantis tarpdisciplininio mokslo pasiekimais, suprantant ir atsižvelgiant į visuomenėje egzistuojančias neįgaliųjų problemas.
 9. Savarankiškai ieškoti naujausių žiniasklaidoje ir/ar mokslinėje literatūroje teikiamų žinių apie neįgaliųjų diskriminacijos apraiškas, jas analizuoti ir panaudoti  argumentuojant atliekamų tyrimų ar projektų socialinį ar mokslinį aktualumą.
 10. Savarankiškai ieškoti ir surasti Lietuvos, Europos struktūrinių ar kitų tarptautinių fondų remiamus įvairių socialinių paslaugų neįgaliesiems projektus, suprasti nurodytų gairių reikalavimus ir juos pritaikyti savo pasirinkto projekto ar programos rengimui.
 11. Apibrėžti ir palyginti įvairių šiuolaikinių metodikų (Barthel, Katz, Kenny, Funkcinės būklės, Brockport, BFPT) požymius ir elementus, vertinančius įvairias neįgaliųjų funkcijas, suvokti jų pritaikymo galimybes mokslinių tyrimų ir projektų rengimo srityse.
 12. Praktiškai nustatyti ir įvertinti neįgaliųjų funkcijas, taikant metodikose naudojamus testavimo, anketavimo, stebėjimo ar interviu metodus skirtingo tipo (fizines ar intelekto)  negalias turintiems asmenims, prireikus (kintant tyrimų aplinkai) panaudoti  inovacijas, tikrinant jų patikimumą bei nuoseklumą.
 13. Apibudinti ir identifikuoti protines negalias turinčių asmenų socialinio elgesio modelius, suvokiant  jų pakitimų reikšmę neįgaliųjų socialinei integracijai ir inkliuzijai.
 14. Apibrėžti visas Konvencijoje apimtas  visuomenės veiklos sritis bei išskirti ir apibūdinti esminius neįgaliųjų lygių galimybių užtikrinimo kriterijus aplinkos prieinamumo, švietimo, užimtumo, rekreacijos ir sporto srityse.
 15. Parinkti atitinkamus konvencinius socialinės inkliuzijos kriterijus ir įvertinti galimybes juos panaudoti  įvairaus negalių tipo (judėjimo, regos, klausos ir intelekto sutrikimo) asmenų inkliuzijai į pagrindinę (mainstream) profesinio rengimo, realios darbo rinkos, sporto ir laisvalaikio bei trijų lygių švietimo sistemą.
 16. Paaiškinti specialiojo ugdymo reformos įgyvendinimo pagrindinių principų esmę, apibūdinti ir palyginti jos finansavimo modelių grupių teigiamus ir neigiamus požymius, argumentuoti modelių apjungimo galimybes, siekiant integruoto ar inkliuzinio ugdymo įgyvendinimo, tuo mažinant neįgalių moksleivių atskirtį.
 17. Interpretuoti nacionalinius teisės dokumentus, panaudojant kokybinės turinio analizės metodus, pasirinkto negalios tipo asmenų lygių teisių ir galimybių požiūriu pasirinktoje visuomenės veiklos srityje, atlikti vertinimą ir  remiantis tyrimų rezultatais teikti rekomendacijas, siekiant pilietiniame lygmenyje įtakoti neįgaliųjų socialinės politikos pokyčius.
 18. Apibrėžti neįgaliųjų diskriminacijos skundimo galimybes tarptautinės teisės požiūriu, remiantis Konvencijos Fakultatyvinio protokolo nuostatomis, siekiant JTO lygmenyje įtakoti šalies politiką.
 19. Apibrėžti ir paaiškinti neuroreabilitacijoje naudojamas bendrąsias stimuliavimo priemones ir jų poveikio mechanizmus, taip pat specialiąsias metodikas prie konkrečių pažeidimų, priklausomai nuo klinikinio periodo. Paaiškinti medikamentų ir psichotropinių medžiagų poveikį ir pasekmes neįgaliųjų fizinės veiklos metu.
 20. Išskirti ir  apibūdinti galimus dalykinio bendradarbiavimo su medicininės reabilitacijos ir kitais sveikatos priežiūros specialistais elementus bei organizavimo principus, juos panaudoti atliekant tyrimus ir/ar rengiant programas neįgaliesiems, kurios yra susijusios ar reikalauja ekstrapoliacijos į kitas biomedicinos srities kryptis.
 21. Apibrėžti ir paaiškinti integruotos ir inkliuzinės fizinės veiklos organizavimo strategijas įvairaus negalių tipo asmenims, paaiškinti fizinio aktyvumo ir sveikatos tarpusavio ryšių filosofinius, kultūrinius, socialinius ir edukacinius aspektus.
 22. Identifikuoti galimo dalykinio bendradarbiavimo  su fizinio ugdymo ir visuomenės sveikatos specialistais elementus  bei organizavimo principus, juos panaudoti konsultuojantis ar rengiant bendras programas ir/ar projektus neįgaliųjų sveikatinimo požiūriu, kuris kaip ir įgaliesiems apima fizinės, psichologinės ir socialinės gerovės sampratą.
 Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studentų aktyvumu ir jų refleksija pagrįsti metodai: grupės diskusija, atvejo analizė empiriniai ir analitiniai tyrimai  ir/ar kt.;

Užduotimis pagrįsti metodai: projektų, individualių ar grupinių darbų, apžvalgų, mokslinio referato ir/ar kt. rengimas;

Informacijos perdavimu pagrįsti metodai: paskaitos-kontaktinės ir nuotolinės, konsultacijos ir kt.;

Informacijos perdavimu ir studentų aktyvumu pagrįsti metodai: seminarai, pratybos, praktikos darbai ir kt.

 Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo žodžiu metodai: prezentacija, kt.;

Vertinimo raštu metodai: apžvalgų, mokslinio referato, atskiro atvejo analizės, esė, egzamino-atviro, uždaro ar kombinuoto testavimo forma-, kt.;

Integruoto (raštu ir žodžiu) vertinimo metodai: projektų (individualių ar grupinių), magistro darbų, kt.;

Kaupiamojo vertinimo metodai: aplanko (portfolio) metodas, siekiant sukaupti svarbiausių dokumentų aplanką, parodantį kompetencijų (žinių supratimo, specialiųjų gebėjimų, kritinio mąstymo, etinių nuostatų ir kt.) išugdymo lygmenį.

 Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai unikali studijų programa Lietuvos universitetuose, rengianti specialistus, kurie mokslinių tyrimų, programų bei projektų rengimo ir eksportavimo pagrindu siektų įgyvendinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes, atitinkančias Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus.
 Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai turi galimybę įsidarbinti neįgaliųjų nevyriausybinėse organizacijose, jų filialuose ir dienos centruose, valstybinių įstaigų socialinės apsaugos, švietimo ir kituose padaliniuose, kurie privalo įgyvendinti tarptautinius šalies įsipareigojimus neįgaliųjų lygių teisių ir galimybių srityse, taip pat socialiai atsakingose privačiose įstaigose, rengiant ir vykdant projektus bei veiklos programas ir kitą organizacinę veiklą. Laikantis Lietuvos teisės aktų organizuoti savarankišką veiklą pagal įgytas kompetencijas.
 Tolesnių studijų galimybės:
Doktorantūros studijos biomedicinos ir socialinių mokslų srityse.
Kontaktai pasiteiravimui:
El. p. adresas:   studijos@lsu.lt
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. Studijų programos direktorė Vida Ostasevičienė

Tel. 8-37 302660, el. p. vida.ostaseviciene@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2020-02-20