Taikomoji fizinė veikla

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
PROGRAMOS APRAŠAS         
Parametrai                   
Studijų programos pavadinimas Taikomoji fizinė veikla
Studijų programos valstybinis kodas 6211GX001
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51272
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Reabilitacija
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Antroji studijų pakopa (magistro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių, anglų
Suteikiama kvalifikacija Sveikatos mokslų magistras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinas minimalus išsilavinimas Priimami asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinės studijos (2 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2011
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-06-30
Akreditavimo įsakymas SV6-43
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 7
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 7
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.2
Studijų kaina 2554 Eur
 Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):
Tai neturinti analogų Lietuvoje universitetinė studijų programa, kurios tikslas – parengti taikomosios fizinės veiklos magistrus, gebančius atlikti savarankiškus tyrimus, jų rezultatus panaudoti rengiant, vykdant ir vertinant įvairaus lygmens socialinių paslaugų bei renginių projektus ir programas neįgaliųjų įgalinimo srityje siekiant jų savarankiškumo, lygių teisių ir galimybių įgyvendinimo bei pokyčių Lietuvos socialinėje politikoje pagal JTO Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.

 Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Gebės suprasti ir paaiškinti aktualių mokslo metodologijos problemų sprendimo galimybes šiuolaikinės mokslo veiklos ir idėjų požiūriu, įvairias šiuolaikiniame moksle pripažintas mokslinio tyrimo metodo koncepcijas, suvokiant galimybes tai pritaikyti mokslinio tyrimo teoriniam ir metodologiniam pagrindimui.
 2. Žinos ir supras šiuolaikinių judesių valdymo psichobiologijos, humanistinių adaptacijos,  socialinių įgūdžių ugdymo teorijų esmę ir jų metodologinius aspektus, suvoks jų panaudojimo galimybes planuojant ir organizuojant savo mokslinius tyrimus bei rengiant projektus.
 3. Įsisavins šiuolaikinių biometrijos ir  sociometrijos kompiuterinės analizės paketų galimybes, išmoks jas panaudoti atliekant biomedicininių ir/ar sociologinių tyrimų statistinę analizę, formuluojant argumentuotas išvadas ir pateikiant sprendimus.
 4. Išmoks dalykiškai  (įgytų žinių ir/ar įgūdžių pagrindu) bendradarbiauti besikeičiančioje tarpsektorinėje (sveikatos, švietimo, socialinių sistemų) aplinkoje, pilnavertiškai (teikiant argumentuotus sprendimus) dirbti komandoje su kitų sričių specialistais atliekant tyrimus, rengiant projektus bei programas.
 5. Įsisavins etinę nuostatą, kad visi įvairios socialinės padėties ir skirtingų savybių turintys neįgalūs asmenys negali būti atskirti nuo juos supančios ir įtakojančios socialinės ir fizinės aplinkos, supras kaip ją pritaikyti  mokslinių  tyrimų metodologijoje ir vykdomuose projektuose.
 6. Gebės rengti ir valdyti projektus ir/ar programas, remiantis  vadybos žiniomis, tyrimų duomenimis ir šalies teisės aktais negalios  kontekste įvairiose visuomenės veiklos (socialinių paslaugų, darbo, švietimo, sporto, laisvalaikio ir kt.) srityse.
 7. Gebės ieškoti finansavimo šaltinių projektų, programų ir renginių įgyvendinimui, pasinaudojant savivaldos,  nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje siūlomomis rėmimo galimybėmis.
 8. Gebės kūrybingai savarankiškai pasirinkti tyrimų ir/ar projektų rengimo sritį  remiantis tarpdisciplininio mokslo pasiekimais, suprantant ir atsižvelgiant į visuomenėje egzistuojančias neįgaliųjų problemas.
 9. Išmoks apibrėžti ir palyginti įvairių šiuolaikinių metodikų (Barthel, Katz, Kenny, Funkcinės būklės, Brockport, BFPT) požymius ir elementus, vertinančius įvairias neįgaliųjų funkcijas, suvoks jų pritaikymo galimybes mokslinių tyrimų ir projektų rengimo srityse.
 10. Gebės naudoti šiuolaikinius neįgaliųjų biosocialinių ir socialinių funkcijų, emocijų ir elgesio, fizinio pajėgumo testavimo ir vertinimo metodus.
 11. Mokės apibrėžti visas Konvencijoje apimtas  visuomenės veiklos sritis bei išskirti ir apibūdinti esminius neįgaliųjų lygių galimybių užtikrinimo kriterijus aplinkos prieinamumo, švietimo, užimtumo, rekreacijos ir sporto srityse.
 12. Mokės interpretuoti nacionalinius teisės dokumentus, panaudojant kokybinės turinio analizės metodus, pasirinkto negalios tipo asmenų lygių teisių ir galimybių požiūriu pasirinktoje visuomenės veiklos srityje, atlikti vertinimą ir  remiantis tyrimų rezultatais teikti rekomendacijas, siekiant pilietiniame lygmenyje įtakoti neįgaliųjų socialinės politikos pokyčius.
 13. Gebės kritiškai vertinti ir daryti įtaką socialinei politikai tais atvejais, kai visuomenėje pastebima neįgaliųjų diskriminacija ar segregacija.
 14. Gebės paaiškinti fizinio aktyvumo ir sveikatos tarpusavio ryšių filosofinius, kultūrinius, socialinius ir edukacinius aspektus, žinos apie įtraukios fizinės veiklos organizavimo strategijas įvairaus negalių tipo asmenims.
 15. Gebės identifikuoti galimo dalykinio bendradarbiavimo  su fizinio ugdymo ir visuomenės sveikatos specialistais elementus  bei organizavimo principus, juos panaudoti konsultuojantis ar rengiant bendras programas ir/ar projektunimo pos neįgaliųjų sveikatižiūriu, kuris kaip ir įgaliesiems apima fizinės, psichologinės ir socialinės gerovės sampratą.
 Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studentų aktyvumu ir jų refleksija pagrįsti metodai: grupės diskusija, atvejo analizė empiriniai ir analitiniai tyrimai  ir/ar kt.;

Užduotimis pagrįsti metodai: projektų, individualių ar grupinių darbų, apžvalgų, mokslinio referato ir/ar kt. rengimas;

Informacijos perdavimu pagrįsti metodai: paskaitos-kontaktinės ir nuotolinės, konsultacijos ir kt.;

Informacijos perdavimu ir studentų aktyvumu pagrįsti metodai: seminarai, pratybos, praktikos darbai ir kt.

 Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo žodžiu metodai: prezentacija, kt.;

Vertinimo raštu metodai: apžvalgų, mokslinio referato, atskiro atvejo analizės, esė, egzamino-atviro, uždaro ar kombinuoto testavimo forma-, kt.;

Integruoto (raštu ir žodžiu) vertinimo metodai: projektų (individualių ar grupinių), magistro darbų, kt.;

Kaupiamojo vertinimo metodai: aplanko (portfolio) metodas, siekiant sukaupti svarbiausių dokumentų aplanką, parodantį kompetencijų (žinių supratimo, specialiųjų gebėjimų, kritinio mąstymo, etinių nuostatų ir kt.) išugdymo lygmenį.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai unikali studijų programa Lietuvos universitetuose, rengianti specialistus, kurie mokslinių tyrimų, programų bei projektų rengimo ir eksportavimo pagrindu siektų įgyvendinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes, atitinkančias Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus.
 Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai turi galimybę įsidarbinti neįgaliųjų nevyriausybinėse organizacijose, jų filialuose ir dienos centruose, valstybinių įstaigų socialinės apsaugos, švietimo ir kituose padaliniuose, kurie privalo įgyvendinti tarptautinius šalies įsipareigojimus neįgaliųjų lygių teisių ir galimybių srityse, taip pat socialiai atsakingose privačiose įstaigose, rengiant ir vykdant projektus bei veiklos programas ir kitą organizacinę veiklą. Laikantis Lietuvos teisės aktų organizuoti savarankišką veiklą pagal įgytas kompetencijas.
 Tolesnių studijų galimybės:
Doktorantūros studijos biomedicinos ir socialinių mokslų srityse.
Kontaktai pasiteiravimui:
El. p. adresas:   studijos@lsu.lt
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. Studijų programos direktorė Vida Ostasevičienė

Tel. 8-37 302660, el. p. vida.ostaseviciene@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2021-05-18

KĄ STUDIJUOSI?

1 METAI

 • Taikomosios fizinės veiklos konceptualizacija
 • Neįgaliųjų reabilitacija per fizinį aktyvumą
 • Neįgaliųjų sociologija ir socialinė politika
 • Biomedicinos mokslinių tyrimų metodologija ir statistika
 • Inovacijos ir moksliniai projektai
 • Neįgaliųjų sporto technologijos
2 METAI

 • Įtraukusis fizinis ugdymas
 • Neįgaliųjų rekreacija
 • Tiriamoji praktika
 • Baigiamasis darbas