LSU išorinis vertinimas

Aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybei gerinti ir atskaitomybei įgyvendinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kas 6 metai inicijuoja jų veiklos išorinį vertinimą, įtraukdama ekspertų iš užsienio valstybių. Aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos išorinis vertinimas apima visas jų statutuose (įstatuose, nuostatuose) nurodytas veiklos sritis ir remiasi veiklos atitikties statutuose (įstatuose, nuostatuose) nurodytai misijai, mokslo ir studijų tarptautiniam lygiui, studijų rezultatų vertinimo atitikties nustatytiems reikalavimams, akademinės etikos ir procedūrų reikalavimų vykdymo ir valstybės lėšų naudojimo veiksmingumo kriterijais.

Aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija. Aukštųjų mokyklų išorinio veiklos vertinimo rezultatai naudojami joms akredituoti arba įvertinti ir kitais steigėjo (juridinio asmens dalyvių susirinkimo) numatytais atvejais.

Jeigu aukštosios mokyklos veikla įvertinama neigiamai, ne vėliau kaip per 2 metus Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijuoja pakartotinį veiklos vertinimą. Jeigu pakartotinio vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla įvertinama neigiamai, ne vėliau kaip per vieną mėnesį Švietimo, mokslo ir sporto ministerija priima sprendimą dėl aukštosios mokyklos veiklos sustabdymo.

Lietuvos sporto universiteto veiklos išorinis vertinimas buvo organizuotas 2011, 2014 ir 2023 metais. Su šiais išorinio vertinimo rezultatais galite susipažinti LSU tinklalapyje esančiose nuorodose.