Kineziterapija

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

Programa 2023 metais Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų akredituota maksimaliam 7 metų laikotarpiui!

PROGRAMOS APRAŠAS                             NAUJOVĖS: STUDIJŲ PROGRAMOJE SIŪLOMI JUNGTINIAI KELIŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MODULIAI. GALIMA STUDIJUOTI IR ANGLŲ KALBA.

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Kineziterapija
Studijų programos valstybinis kodas 6211GX002
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51272
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Reabilitacija
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Antroji studijų pakopa (magistro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių, anglų
Suteikiama kvalifikacija Sveikatos mokslų magistras, kineziterapeutas
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinas minimalus išsilavinimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas, reabilitacijos arba sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, kineziterapeuto kvalifikacija.
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinės studijos (2 m.) ir ištęstinės studijos (2,5 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2011
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-06-30
Akreditavimo įsakymas SV6-43
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 7
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 7
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.2
Studijų kaina (nuolatinės studijos / ištęstinės studijos) 2527 Eur / 2021,6 Eur
 Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais, rengti kineziterapeutus magistrus, gebančius taikyti moksliniais įrodymais grįstus šiuolaikinius diagnostikos būdus ir metodikas klinikinėje praktikoje, vykdyti pažaidos ir ligų prevenciją, kelti mokslines hipotezes ir inicijuoti bei ekspertuoti biomedicinos srities mokslinius tyrimus, valdyti projektus šalies bei tarptautinėje erdvėje, vadovauti kineziterapeutams, vykdyti privačią veiklą ir tęsti studijas trečiosios pakopos studijų programoje.

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Rasti ir suprasti šiuolaikines mokslines idėjas, kylančias iš fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir patikrintos praktikos.
 2. Integruoti šiuolaikinių biomedicinos mokslų, mokslo metodologijos žinias, numatant aktualių problemų sprendimo galimybes ir grindžiant savarankiškus mokslinius tyrimus.
 3. Demonstruoti inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų priėmimą, panaudojant įvairias mokslinio metodo koncepcijas, vykdant  praktinę veiklą ir savarankiškus mokslinius tyrimus.
 4. Prisiimti atsakomybę vertinant savo bei komandos narių veiklos kokybę ir jos tobulinimą, vadovaujantis profesine etika.
 5. Bendradarbiauti tarptautiniame kontekste, vykdant mokslinę-praktinę veiklą, vykdant mokslinius tyrimus bei rengiant projektus.
 6. Vykdyti mokslinę-praktinę veiklą, remiantis tiriamojo darbo patirtimi, sisteminiu ir strateginiu mąstymu.
 7. Vadovauti grupei, atliekant tiriamojo, ekspertinio pobūdžio darbą.
 8. Generuoti originalias idėjas, kurios gali būti išplėtotos ir apgintos naujose situacijose, taip pat kuriant ir diegiant naujas poveikio priemones bei technologijas.
 9. Naudotis įgytais autonominio, savidirektyvaus mokymosi įgūdžiais, reikalingais toliau tęsti studijas.
 10. Savarankiškai pasirinkti tobulinimosi sritį ir savo veiklą grįsti savarankiškai randamais šiuolaikiniais fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo pasiekimais, patikrinta praktika bei vykdomų mokslinių tyrimų rezultatais.
 11. Taikyti šiuolaikinius diagnostikos būdus, klinikinius testus, atsižvelgiant į jų diagnostinį tikslumą (patikimumą, jautrumą, specifiškumą, prognostines reikšmes) ir metodikas, sprendžiant kompleksines problemas klinikinėje praktikoje.
 12. Vykdyti sportinių traumų monitoravimą, apibendrinti stebėsenos duomenis ir jais remiantis kurti ir taikyti prevencines priemones bei vertinti šių priemonių efektyvumą.
 13. Analizuoti ir suprasti bendrosios sveikatos rodiklius bei diferencijuoti nebūdingas kineziterapijai būkles.
 14. Kurti poveikio priemones ir diegti naujoves kineziterapijoje, įskaitant diagnostikos, klinikinio prognozavimo bei intervencijos metodus bei protokolus.
 15. Kelti aktualias kineziterapijai hipotezes ir inicijuoti bei vykdyti mokslinį tyrimą.
 16. Mokslinių tyrimų išvadomis grįsti kineziterapijos metodikų taikymą klinikinėje praktikoje ir sporte, jų poreikį, saugumą ir efektyvumą.
 17. Ekspertuoti reabilitacijos srities mokslinius tyrimus ir vertinti gautų tyrimo rezultatų validumą, specifiškumą.
 18. Viešinti mokslinių tyrimų duomenis pasitelkiant visuomenės informavimo priemones, mokslinius leidinius.
 19. Parengti projektus, skirtus kineziterapijos specialistų kvalifikacijos kėlimui.
 20. Parengti reabilitacijos, abilitacijos krypties projektus, vadovaujantis šiuolaikinėmis kineziterapijos teorijomis.
 21. Ieškoti finansavimo šaltinių ir metodinės pagalbos, rengiant projektą paramai gauti bei gebėti valdyti projektus.
 22. Naudotis ir taikyti praktikoje svarbiausius sveikatos ir verslo sritis reglamentuojančius teisės aktus.
 23. Parengti ir įgyvendinti verslo planą.
 Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tiriamieji, informaciniai, praktiniai-operaciniai metodai: empiriniai ir analitiniai tyrimai, paskaita, seminaras, individualūs ir grupiniai projektai, atvejo analizė, remiantis moksliniais tyrimais, individualių ir grupinių įvairios apimties užduočių metu.
 Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pristatymai, atvejo analizė, mokslinis referatas, testavimas, projektinė veikla, refleksija, egzaminai. Baigiamieji darbai siejami su šiuolaikinių diagnostikos ir terapijos metodų diegimu praktikoje.
 Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa yra unikali, nes orientuota tik į kineziterapeutų magistrų rengimą. Kituose Lietuvos universitetuose kineziterapeutams ir ergoterapeutams siūlomos bendros reabilitacijos antrosios pakopos studijos. Šioje programoje kineziterapijos magistrai įgyja gebėjimų taikyti prevencijos, diagnostikos bei terapijos metodikas gydant sportininkus. Programa ugdo gebėjimą organizuoti ir vykdyti privačią veiklą.
 Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Sėkmingai baigę programą kineziterapeutai, reabilitacijos magistrai galės dirbti sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo ir ugdymo įstaigose, profesinėse organizacijose, sporto ir sveikatinimo klubuose, vykdyti privačią veiklą, vadovauti moksliniams tyrimams ir juos ekspertuoti, dėstyti aukštojo mokslo institucijose ir kineziterapijos specialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose.
 Tolesnių studijų galimybės:
Sėkmingai baigę programą magistrai gali tęsti studijas biomedicinos mokslų srities doktorantūroje.
Kontaktai pasiteiravimui:
El. p. adresas:   studijos@lsu.lt
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. Kineziterapijos studijų programos direktorė Vilma Dudonienė el. p. vilma.dudoniene@lsu.lt
Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2022-09-19

KĄ STUDIJUOSI?

NUOLATINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Moderniosios reabilitacijos technologijos
 • Mokslu grįsta kineziterapija ir diferencine diagnostika
 • Biokineziologija ir elektrofiziologija
 • Biomedicinos mokslinių tyrimų metodologija ir statistika
 • Inovacijos ir moksliniai projektai
 • Griaučių raumenų biologija ir genetika
2 METAI

 • Sporto kineziterapija
 • Pažangios technologijos nervų raumenų kineziterapijoje
 • Telereabilitacija, robotika ir virtuali tikrovė
 • Baigiamasis darbas

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Moderniosios reabilitacijos technologijos
 • Mokslu grįsta kineziterapija ir diferencine diagnostika
 • Biokineziologija ir elektrofiziologija
 • Biomedicinos mokslinių tyrimų metodologija ir statistika
2 METAI

 • Inovacijos ir moksliniai projektai
 • Griaučių raumenų biologija ir genetika
 • Sporto kineziterapija
 • Pažangios technologijos nervų raumenų kineziterapijoje
3 METAI

 • Telereabilitacija, robotika ir virtuali tikrovė
 • Baigiamasis darbas