Sporto fiziologija

Kontaktai pasiteirauti:
Tel. 8 677 69495
El. p. studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

PROGRAMOS APRAŠAS                                NAUJA GALIMYBĖ – STUDIJUOTI IR ANGLŲ KALBA         

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Sporto fiziologija
Studijų programos valstybinis kodas 6211DX018
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 7470510
Studijų krypčių grupė Gyvybės mokslai
Studijų kryptis Biologija (D01)
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Antroji studijų pakopa (magistro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių, anglų k.
Suteikiama kvalifikacija Gyvybės mokslų magistras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinas minimalus išsilavinimas Reikalingas universitetinis bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinės studijos (2 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2024
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras
Akreditavimo įsakymas 2024-03-22 Nr. SV9-8
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 7
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 7
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.2
Studijų programos aprašo santrauka Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais parengti gyvybės mokslų magistrą, gebantį kūrybingai plėtoti sporto fiziologijos žinias, savarankiškai organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, jų rezultatus panaudoti rengiant, vykdant ir sprendžiant įvairaus lygio problemas, susijusias su žmogaus organizmo veikla įprastinėmis ir fizinio krūvio sąlygomis bei žmonių sveikata ir fiziniu pajėgumu.
Studijų rezultatai: Programos absolventas gebės:

 1. Analizuoti mokslinio metodo koncepcijas, atsižvelgiant į jų loginius aspektus ir šiandienines mokslinės veiklos realijas;
 2. Generuoti ir kūrybingai taikyti idėjas mokslinių tyrimų kontekste bei profesinio tobulėjimo srityse;
 3. Valdyti socialinio aktyvumo svarbą, planuodamas sudėtingą mokslinę veiklą apibrėžiant nenuspėjamos situacijos riziką bei įgyvendindamas asmeninę ar kolektyvinę veiklą, vertindamas jos kokybę;
 4. Dirbti tarpdisciplininėse specialistų grupėse sprendžiant integruotas mokslines problemas, kurioms reikia skirtingų mokslo sričių žinių ir naujų metodologinių sprendimų;
 5. Priimti atsakingus bei pagrįstus sprendimus vadovaujant ekspertiniam ir komandiniam darbui, susijusius su veiklomis studijuotose ir tarpsektorinėse srityse bei įvertinti jų poveikį apibrėžtos situacijos sąlygomis;
 6. Savarankiškai organizuoti ir vykdyti darbines specializuotas užduotis realiomis darbdavio sąlygomis ir kūrybingai vykdyti tinkamas testavimo procedūras tiksliniams fiziologiniams (biologiniams) procesams nustatyti (testuoti) ir vertinti;
 7. Argumentuotai perteikti savo išvadas, logiškai jas pagrindžiant turimomis žiniomis ir padarytais sprendimais, specialistams ir visuomenei;
 8. Kritiškai ir objektyviai analizuoti savo atsakomybes mokslinėje veikloje, priimti atsakingus sprendimus už savo veiklos kokybę, vadovausis profesine etika ir pilietiškumu;
 9. Naudojantis šiuolaikinėmis komunikacinėmis priemonėmis ir socialiniais tinklais bei efektyviai taikant bendravimo ir bendradarbiavimo principus, perteikti profesinę ir kt. informaciją mokslinėje ir socialinėje aplinkoje;
 10. Demonstruoti autonominio savarankiškumo įgūdžius, reikalingus toliau mokytis visą gyvenimą – atnaujinti ir kaupti naujas mokslines, praktines žinias ar gebėjimus, bei integruotis į naujas mokymosi bei profesines aplinkas;
 11. Molekulinės biologijos ir genetikos žinias interpretuoti ląsteliniame, subląsteliniame ir molekuliniame lygmenyse esant fizinės veiklos greitosios ir lėtosios adaptacijos poveikiui;
 12. Naudotis esamomis genetikos, sporto genetikos duomenų bazėmis, genetinio testavimo platformomis, draugijomis ir konsorciumais;
 13. Analizuoti ir interpretuoti žinias apie aerobinio ir anaerobinio pajėgumo fiziologiją, sudėtingus fiziologinius ir biocheminius procesus ir jų reguliavimo mechanizmus atliekant fizinius krūvius;
 14. Interpretuoti žinias apie raumenų ir sausgyslių biomechanines savybes, jų sąsajas su raumenų ir sausgyslių struktūra;
 15. Analizuoti ir interpretuoti žinias apie sausgyslių, kaulų ir raumenų adaptacijos mechanizmus, biocheminius procesus (kraujo biožymenis, galvos smegenų neurometabolitus, hormonus) bei jų reguliavimo mechanizmus;
 16. Analizuoti žinias apie motorinės sistemos adaptaciją prie skirtingo intensyvumo jėgos, galingumo, raumenų masės ugdymo krūvių;
 17. Parinkti tinkamus biomedicininių tyrimų statistikos analizės metodus ir programines įrangas; juos taikyti standartinėms ir nestandartinėms duomenų grupėms analizuoti, vizualizuoti bei interpretuoti gautus rodiklius;
 18. Analizuoti ir interpretuoti žinias apie globalios klimato kaitos keliamus gyvybės iššūkius, rizikas ir sprendimo būdus;
 19. Analizuoti ir interpretuoti žinias apie žmogaus organizmo termoreguliacijos, miego trūkumo, kalorijų ribojimo, fizinio ir psichologinio streso biologinius mechanizmus;
 20. Analizuoti ir koreguoti mitybos veiksnius darančius įtaką žmonių sveikatai ir fiziniam darbingumui;
 21. Paaiškinti molekulinės biologijos tyrimų metodų taikymo galimybes ir atlikti laboratorinius raumenų mėginių Western blot bei qPCR tyrimus;
 22. Paaiškinti genotipavimo metodikų taikymo galimybes ir atlikti genetinius testus laboratorijoje;
 23. Organizuoti ir atlikti aerobinio ir anaerobinio pajėgumo tyrimus taikant modernius kvėpavimo dujų analizės metodus;
 24. Planuoti ir atlikti raumenų ir sausgyslių biomechaninių savybių tyrimus naudojant kompleksinius metodus ir matavimo įrenginius;
 25. Organizuoti ir atlikti raumenų susitraukimo greičio ir jėgos tyrimus taikant modernius izokinetinės dinamometrijos, elektromiografijos, raumenų elektrostimuliavimo ir tensiomiografijos metodus;
 26. Organizuoti ir atlikti judesių tikslumo, greičio, išmokimo, sutrikimų dėl ligos tyrimus taikant modernius elektroencefalografijos metodus;
 27. Savarankiškai formuluoti mokslines problemas, parinkti tinkamiausią metodiką iškeltiems uždaviniams išspręsti, planuoti tyrimų eigą ir juos atlikti, įvertinti, išanalizuoti ir apibendrinti gautus rezultatus, padaryti pagrįstas išvadas;
 28. Paaiškinti žmogaus fiziologinio streso nustatymo tyrimo metodų galimybes ir atlikti tyrimus naudojant prietaisus (termometrus) bei kompleksinius metodus (dujų apykaitos analizę; kraujo ir seilių analizę streso bei imuninės sistemos žymenimis nustatyti; smegenų veiklos nustatymą; nervų ir raumenų pajėgumo nustatymą);
 29. Atlikti fermentų aktyvumo matavimus ir analizę naudojantis spektrofotometriniais tyrimo metodais;
 30. Analizuoti ir savarankiškai taikyti įvairaus amžiaus ir pajėgumo asmenų motorinės sistemos, širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų funkcinės būklės tyrimų rezultatus;
 31. Analizuoti ir taikyti tyrimų rezultatus apie asmenų nuovargio bei atsigavimo po fizinių krūvių dėsningumus ir individualius ypatumus;
 32. Analizuoti tyrimų rezultatus apie raumenų ir sausgyslių biomechaninių savybių charakteristikas, identifikuoti jų kaitos priežastis bei pasekmes amžiaus, lyties, fizinio aktyvumo, mechaninio sportinio krūvio aspektu;
 33. Nustatyti bei taikyti tyrimų rezultatus apie žmonių fizines ypatybes (greičio, jėgos, ištvermės ir lankstumo) priklausomai nuo amžiaus, lyties, sveikatos būklės ir treniravimosi patirties;
 34. Atlikti fizinių krūvių modeliavimą ir koregavimą, analizuoti bei interpretuoti įvairias su fiziniu aktyvumu, fiziniu pajėgumu ir sveikata susijusias problemas;
 35. Savarankiškai identifikuoti ir spręsti su sporto fiziologija susijusias genetikos, biochemijos, biomedicinos, sveikos gyvensenos, senėjimo bei kitų su biologija susijusių sričių problemas;
 36. Nustatyti, vertinti ir interpretuoti biologinius ir fiziologinius rodiklius skirtingomis aplinkos darbo ir streso sąlygomis;
 37. Atlikti mitybos analizę naudojantis klausimynais ir kompiuterinėmis programomis mitybos analizei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvi ir tradicinė paskaita, problemomis grįstas mokymas, mokslinių straipsnių skaitymas ir analizė, fundamentalių žinių sisteminimas ir palyginamoji analizė, atvejo analizė (atvejo studijos), grupės diskusija ar debatai, empiriniai ir analitiniai tyrimai, informacinių šaltinių sklaida, projektinio darbo kūrimas, mokymasis pasitelkiant laboratorinę praktiką, veiklos refleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas raštu ar kontrolinis darbas, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo klausimus; mokomosios mokslinės literatūros palyginamoji apžvalga, esė; apžvalgos ir pateikčių rengimas, žodinis iliustruotas pristatymas, laboratorinio darbo savarankiškas atlikimas ir gynimas, komandinio ar individualaus projekto ataskaita ar pristatymas, naujų modelių konstravimas, savęs įsivertinimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa būtų vienintelė Lietuvoje, ruošianti gyvybės mokslų magistrus sporto fiziologijos kryptyje, suteikianti žinių ir gebėjimų reikalingų sprendžiant įvairaus lygio problemas, susijusias su žmogaus organizmo veikla įprastinėmis ir fizinio krūvio sąlygomis bei žmonių sveikata ir fiziniu pajėgumu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji absolventai galėtų dirbti specialistais ar vadovais švietimo ir mokslo įstaigose (aukštosiose mokyklose, mokslinėse laboratorijose, mokslinių tyrimų centruose, sportininkų rengimo centruose, sveikatingumo ir reabilitacijos centruose). Jie taip pat galėtų dirbti mokslinį tiriamąjį ir taikomąjį darbą aukštųjų technologijų ir tradicinėse pramonės, technologinės plėtros įmonėse ir kitose valstybinėse ar privataus verslo struktūrose (sporto šakų komandose, sveikatingumo klubuose, reabilitacijos centruose), kurti naujas verslo įmones sporto ir sveikatingumo sektoriuje.
Tolesnių studijų galimybės:
Šios studijų programos absolventai gali tęsti studijas LSU Gamtos mokslų srities biologijos krypties doktorantūroje, vykdomoje dalyvaujant Tartu (Estija) universitetui, ar kitose panašaus profilio Lietuvos ar užsienio doktorantūrose.
El. p.   studijos@lsu.lt
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. Studijų programos direktorius M. Brazaitis

el. p. marius.brazaitis@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2024-04-25

 

KĄ STUDIJUOSI?

1 METAI

 • Molekulinė sporto fiziologija ir genetika
 • Aerobinio ir anaerobinio pajėgumo fiziologija
 • Bioaudinių mechaninės savybės
 • Jėgos ir judesių valdymo fiziologija
 • Biomedicinos mokslinių tyrimų metodologija ir statistika
 • Inovacijos, moksliniai projektai ir praktika
2 METAI

 • Aplinkos sąlygų poveikis darbingumui
 • Mityba ir metabolizmas
 • Laisvai pasirenkamas modulis
 • Baigiamasis darbas