Valstybės remiamos paskolos

Studentai prašymus internetu pateikti galės nuo 2024 m. vasario 5 d. 8:00 val. iki 2024 m. kovo 4 d. 15:00 val.

Pavasarį teikiamos visų rūšių paskolos. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalies, o paskola gyvenimo išlaidoms – 2 200 eurų. Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis studentai gali pasiskolinti iki 3 300 eurų.

Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2024 m. kovo 20 diena. Prisijungę prie sistemos, kurioje pildė paskolos gavėjo prašymą, studentai galės pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį.

2024 m. valstybės remiamas paskolas teiks „SWEDBANK“, AB bankas. Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2024 m. kovo 20 d. iki 2024 m. balandžio 17 d.

LABAI SVARBU:  atkreipiame dėmesį, kad studentas negalės užpildyti prašymo paskolai gauti, jei Studentų registre mokslo ir studijų institucijos nebus suvedusios teisingų duomenų apie jo studijas. Studento teikiamame prašyme dėl valstybės remiamos paskolos gavimo studijų duomenys bus tikrinami su esamais duomenimis Studentų registre. Pastebėjęs, kad nurodyti studento studijų duomenys yra netikslūs, studentas nedelsdamas turi kreiptis į savo mokslo ir studijų instituciją dėl studento studijų duomenų ištaisymo Studentų registre.

Studentai gali skolintis iš bankų lengvatinėmis sąlygomis su valstybės garantija. Bendrosios valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygos:

  • Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos. Paskolų sutartys sudaromos su einamaisiais metais konkursą laimėjusiais(-iu) bankais(-u). Bankas teikia paskolas lengvatinėmis sąlygomis tik tiems studentams ir tik tai sumai, kuriai studentai yra gavę valstybės garantiją. Dėl valstybės garantijos gavimo studentas nustatytais terminais elektroniniu būdu turi pateikti Fondui prašymą;
  • Studijų metu palūkanos už studentą gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Palūkanos gali būti apmokamos tik studijoms pagal vieną studijų sutartį kiekvienoje studijų pakopoje. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas.
  • Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies;
  • Paskolos grąžinimo pradžia – po 24 (paskolos grąžinimo pradžia po 12 mėnesių iki 2024-01-01 suteiktoms paskoloms) mėnesių nuo paskolos sutartyje nurodytos pradinės studijų pabaigos datos arba studijų nutraukimo datos, jei studijos nutrauktos anksčiau nei studijų sutartyje nurodyta pradinė studijų pabaigos data;

Atidėjus paskolos grąžinimą Aprašo 78 punkte nustatytais atvejais, paskolos grąžinimo terminas nukeliamas paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui.

  • Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų, išskyrus atvejus, kai nurodytas terminas baigtųsi paskolos gavėjui sulaukus daugiau nei 65 metų. Tokiu atveju paskolos grąžinimo grafikas sudaromas taip, kad paskola būtų baigta grąžinti ne vėliau nei paskolos gavėjui sueis 65 metai;

Paskolos gavėjas gali pradėti grąžinti arba grąžinti visa paskolą pirma laiko, t.y. studijų metu, per 24 mėnesius po studijų baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų, taip pat nepasibaigus paskolos grąžinimo terminui, nustatytam paskolos sutartyje.

  • Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi;
  • Paskolos grąžinamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Pvz.: 1) paėmus paskolą gyvenimo išlaidoms, kuri studentui išmokama kas mėnesį nustatytomis dalimis, palūkanų suma vis auga; 2) po kiekvienos asmens įmokos, grąžinus dalį paskolos, palūkanų suma vis mažėja;
  • Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos;
  • Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui paskolos grąžinimas gali būti atidedamas. Paskolos gavėjas pirmiausiai dėl atidėjimo privalo kreiptis į kredito įstaigą, su kuria sudaryta paskolos sutartis.