Treniravimo sistemos

Kontaktai pasiteirauti:
Tel. 8 677 69495
El. p. studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 A kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

PROGRAMOS APRAŠAS

                    
Parametrai
Studijų programos pavadinimas Treniravimo sistemos
Studijų programos valstybinis kodas 6121RX001
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51181
Studijų krypčių grupė Sportas
Studijų kryptis Pasiekimų sportas
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Pirmoji studijų pakopa (bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių, anglų
Suteikiama kvalifikacija Sporto bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Bakalauro diplomas, kodas 6105
Būtinas minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 240 kreditų, nuolatinės studijos (4 m.), ištęstinės studijos (5 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2009
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2024-08-31
Akreditavimo įsakymas SV6-50
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 6
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.6
Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo technologijų pasiekimais parengti universitetinio lygio sporto bakalaurą, suteikiant žinias ir gebėjimus, reikalingus darbui su sportininkų treniravimu susijusiose srityse. Studijų metu studentai įgys sportinio meistriškumo žinių, varžybų organizavimo įgūdžių, išmoks nustatyti ir įvertinti sportininkų galias ir parengti treniruočių programas, gebės treniruoti įvairaus amžiaus ir meistriškumo sportininkus.

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Suprasti, analizuoti ir vertinti supančią socialinę ir biologinę aplinką, pasaulio politinius, ekonominius, socialinius procesus ir iššūkius.
 2. Demonstruoti kultūrinį raštingumą filosofijos, istorijos, meno, religijų, mokslo temomis.
 3. Suprasti pagrindinius mokslinio tiriamojo darbo principus ir metodus, mokslinių tyrimų etikos reikalavimus ir jų laikytis.
 4. Kūrybiškai analizuoti ir sisteminti mokslinę literatūrą, kelti pagrįstas mokslines prielaidas, formuluoti tyrimo tikslą ir uždavinius pasirinktai problemai spręsti.
 5. Efektyviai suplanuoti ir atlikti mokslinį tyrimą, pateikti jo išvadas, jo pagrindu teikti rekomendacijas.
 6. Generuoti naujas idėjas, pasitelkiant žinias ir kūrybingumą.
 7. Bendrauti žodžiu ir raštu valstybine ir užsienio kalba (-omis), naudotis komunikaciniais ir informacinių technologijų šaltiniais.
 8. Bendrauti ir bendradarbiauti kolektyve, atsižvelgiant į etinį, etninį, socialinį ir kultūrinį darbo kontekstą.
 9. Priimti atsakingus ir pagrįstus sprendimus, didinti savo kūrybinį potencialą, būti pasiruošusiam tarnystei, atsakingam vadovavimui ekspertiniam ir/arba komandiniam darbui.
 10. Organizuoti ir planuoti savo darbą.
 11. Parinkti situacijai adekvačius ir veiksmingus planavimo ir organizavimo metodus.
 12. Demonstruoti nuolat atnaujintas profesijos pagrindą sudarančias bazines žinias ir išlavintus mokymosi įgūdžius.
 13. Įvertinti profesinės aplinkos privalumus ir trūkumus numatant profesinio tobulėjimo perspektyvas.
 14. Apibrėžti ir paaiškinti žmogaus organizmo sandarą ir funkcijas.
 15. Apibrėžti ir paaiškinti procesus, vykstančius žmogaus organizme, atliekant skirtingus fizinius pratimus.
 16. Įvertinti sportininkų funkcines galias.
 17. Apibrėžti judesių valdymo principus.
 18. Sportininkų rengimo teorines žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje.
 19. Formuoti ir lavinti pasirinktos sporto šakos įgūdžius.
 20. Taikyti įvairių sporto šakų įgūdžių lavinimo metodus.
 21. Kurti saugią, auklėtinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo (-si) aplinką.
 22. Tikslingai taikyti šiuolaikines ugdymo(si) technologijas ir mokymo(si) metodus, rengiant auklėtiniams įdomią ir patrauklią mokymo(si) medžiagą.
 23. Pritaikyti fizinę erdvę ir realias aplinkybes, siekiant optimizuoti auklėtinių lavėjimo procesą.
 24. Apibrėžti ir panaudoti žmogiškuosius santykius, kuriančius aplinką, kurioje auklėtiniai turi galimybę būti iniciatyvūs ir savarankiški.
 25. Apibūdinti ir taikyti treniravimo procese įvairius pedagoginio ir psichologinio poveikio metodus.
 26. Paaiškinti treniravimo principus, pasirengti pratyboms ir jas vykdyti, parengti treniravimo etapų programas, taikant šiuolaikines sportininkų rengimo technologijas.
 27. Apibūdinti ir pasirinkti tinkamus mokymo ir judamųjų gebėjimų lavinimo metodus  treniravimo tikslams pasiekti.
 28. Individualizuoti ir operatyviai koreguoti fizinius krūvius.
 29. Identifikuoti sportinės technikos ir taktikos klaidų priežastis, pasirinkti ir taikyti jų taisymo būdus.
 30. Išmanyti traumų prevencijos principus, paaiškinti ir taikyti įvairias ergogenines priemones, padėsiančias atsigauti po fizinių krūvių ar patirtų traumų.
 31. Parinkti ir taikyti tinkamus mokslinių tyrimų metodus sportuojančiųjų parengtumui vertinti.
 32. Išmanyti sportininkų atrankos ir treniravimo principus įvairiais amžiaus tarpsniais.
 33. Organizuoti sporto šakos varžybas ir jas vykdyti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Užduotimis pagrįsti metodai: projektinis darbas, vaizdinės medžiagos analizė, mokslinių straipsnių ir knygų studija, laboratorinis darbas, palyginamoji analizė, praktika.

Informacijos perdavimu pagrįsti metodai: paskaita, konsultacijos.

Informacijos perdavimu ir studentų aktyvumu pagrįsti metodai: seminarai, pratybos, grupės diskusija.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo žodžiu metodai: apklausa žodžiu, žodiniai pranešimai, debatai.

Vertinimo raštu metodai: apklausa raštu, esė, referatas, testas, ataskaita, tiriamasis darbas.

Integruoto (raštu ir žodžiu) vertinimo metodai: kursinis darbas, baigiamasis darbas.

Kaupiamojo vertimo metodai: aplanko (portfolio) metodas.

Specializacijos:

Aerobinė gimnastika; asmeninis treneris; atletinis rengimas;  badmintonas; baidarių ir kanojų irklavimas; beisbolas; boksas; buriavimas; dviračių sportas; dziudo ir savigynos imtynės; fechtavimas; futbolas; graikų-romėnų ir laisvosios imtynės; irklavimas; krepšinis; kultūrizmas ir fitnesas; karate; lengvoji atletika; meninė gimnastika; neįgaliųjų sportas; orientavimosi sportas; plaukimas; rankinis; regbis; rungtynių šokiai; šaudymas; šiuolaikinė penkiakovė; sportinė gimnastika; sportiniai šokiai; stalo tenisas; techninio sporto specializacija (automobilių sportas,  motociklų sportas, kartingo sportas, motorlaivių sportas, aviacijos sportas, vandens motociklų sportas – treniruoti kai kurių aviacijos sporto šakų sportininkus (parašiutai, parasparniai, sklandytuvai, lėktuvai, oro balionai) šią specializaciją įgijęs asmuo galės tik turėdamas atitinkamą piloto ar sportininko licenciją. Konkrečius licencijavimo klausimus nustato atitinkamos aviacijos sporto federacijos); triatlonas; jėgos trikovė ir svarsčių kilnojimas; tenisas; tinklinis; žiemos sportas (slidinėjimas, kalnų slidinėjimas, biatlonas, snieglentės); žirginis sportas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai unikali Lietuvoje studijų programa, ruošianti sporto šakos trenerį.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję sporto bakalaurą asmenys gali dirbti sporto šakos treneriu sporto mokyklose, sporto klubuose, taip pat sveikatingumo treneriais, bendrojo lavinimo mokyklose neformalaus ugdymo mokytoju, profesinėse, aukštesniosiose neuniversitetinėse mokyklose, papildomojo vaikų ugdymo sportinėse įstaigose, valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse sporto organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai, sėkmingai baigę programą, galės studijas tęsti biomedicinos ar socialinių mokslų srities magistrantūrose.
Kontaktai Studijų programos direktorė doc. dr. Ilona Judita Zuozienė,

el. p. ilona.zuoziene@lsu.lt

Parengimo ir atnaujinimo data 2022-04-06

KĄ STUDIJUOSI?

NUOLATINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija
 • Socialinė ir psichologinė gerovė
 • Olimpinis judėjimas ir sporto etika
 • Pasirenkamas bendrųjų universitetinių studijų modulis
 • Lengvosios atletikos didaktika
 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika I
 • Funkcinė anatomija
 • Sporto pedagogika ir psichologija
 • Gimnastikos didaktika
 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika II
2 METAI

 • Sporto biochemija, mityba ir antidopingas
 • Specialioji pedagogika ir psichologija
 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika III
 • Judriųjų žaidimų didaktikA
 • Sporto vadybos pagrindai
 • Praktika I
 • Plaukimo didaktika
 • Sporto ir pratimų fiziologija
 • Sporto biomechanika
 • Sporto medicina ir pirmoji pagalba

 

3 METAI

 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika IV
 • Judesių valdymas ir mokymas
 • Sportininkų rengimo technologijos I
 • Sportiniai žaidimai I
 • Sportininkų rengimo technologijos II
 • Mokslinių tyrimų metodologija I
 • Sportiniai žaidimai II
 • Praktika II
 4 METAI

 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika V
 • Verslumas ir teisė sporte
 • Mokslinių tyrimų metodologija II
 • Pasirenkamas modulis I
 • Pasirenkamas modulis II
 • Kompiuterizavimo sporte pagrindai
 • Praktika III
 • Baigiamasis darbas

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija
 • Socialinė ir psichologinė gerovė
 • Olimpinis judėjimas ir sporto etika
 • Pasirenkamas bendrųjų universitetinių studijų modulis
 • Sporto pedagogika ir psichologija
 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika I
 • Lengvosios atletikos didaktika
2 METAI

 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika II
 • Gimnastikos didaktika
 • Pasirenkamas modulis
 • Funkcinė anatomija
 • Judriųjų žaidimų didaktika
 • Specialioji pedagogika ir psichologija
 • Sporto vadybos pagrindai
 • Praktika I
3 METAI

 • Sporto ir pratimų fiziologija
 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika III
 • Plaukimo didaktika
 • Sporto medicina ir pirmoji pagalba
 • Sporto biochemija, mityba ir antidopingas
 • Sportininkų rengimo technologijos I
 • Praktika II
4 METAI

 • Sporto biomechanika
 • Sportininkų rengimo technologijos II
 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika IV
 • Mokslinių tyrimų metodologija I
 • Sportiniai žaidimai I
 • Judesių valdymas ir mokymas
 • Pasirenkamas modulis II
 • Mokslinių tyrimų metodologija II
 • Sportiniai žaidimai II
5 METAI

 • Kompiuterizavimo sporte pagrindai
 • Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika V
 • Verslumas ir teisė sporte
 • Praktika III
 • Baigiamasis darbas

 Koks suteikiamas kvalifikacinis laipsnis? Sporto bakalauras (pasiekimų sportas).

 Kokia studijų forma ir trukmė? Nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 5 metai.

 Kodėl verta rinktis Treniravimo sistemų studijas?

Treneriai, turintys mūsų Universiteto išsilavinimą, žinomi ir vertinami visame pasaulyje. Lietuvos sporto universiteto mokslininkai nuolat stebi pasaulio sporto tendencijas, atlieka mokslinius tyrimus ir su jais supažindina studentus. Todėl čia susipina mokslo naujovės ir ilgametė praktinė patirtis.

 Kuri viena iš šių specializacijų tau tinkamiausia?

Aerobinė gimnastika; asmeninis treneris; atletinis rengimas;  badmintonas; baidarių ir kanojų irklavimas; beisbolas; boksas; buriavimas; dviračių sportas; dziudo ir savigynos imtynės; fechtavimas; futbolas; graikų-romėnų ir laisvosios imtynės; irklavimas; krepšinis; kultūrizmas ir fitnesas; karate; lengvoji atletika; meninė gimnastika; neįgaliųjų sportas; orientavimosi sportas; plaukimas; rankinis; regbis; rungtynių šokiai; šaudymas; šiuolaikinė penkiakovė; sportinė gimnastika; sportiniai šokiai; stalo tenisas; techninio sporto specializacija (automobilių sportas,  motociklų sportas, kartingo sportas, motorlaivių sportas, aviacijos sportas, vandens motociklų sportas – treniruoti kai kurių aviacijos sporto šakų sportininkus (parašiutai, parasparniai, sklandytuvai, lėktuvai, oro balionai) šią specializaciją įgijęs asmuo galės tik turėdamas atitinkamą piloto ar sportininko licenciją. Konkrečius licencijavimo klausimus nustato atitinkamos aviacijos sporto federacijos); triatlonas; jėgos trikovė ir svarsčių kilnojimas; tenisas; tinklinis; žiemos sportas (slidinėjimas, kalnų slidinėjimas, biatlonas, snieglentės); žirginis sportas.

Kišmoksi?

Baigęs studijas gebėsi diegti naujausias vaikų ir suaugusiųjų sportininkų rengimo technologijas, nustatyti ir įvertinti sportininkų galias, parengti treniruočių programas, vykdyti įvairaus amžiaus ir meistriškumo sportininkų treniruotes, organizuoti varžybas, atlikti sporto mokslo tyrimus.

 Kuo dirbsi?

Baigęs studijas galėsi dirbti sporto šakų treneriu sporto mokyklose ir klubuose, atletinio rengimo ir asmeniniu  treneriu. Galėsi tęsti studijas Treniravimo sistemų, Sporto fiziologijos ir genetikos bei kitų sričių magistrantūroje.

 Konkursinis balas

VF/M
0,4 0,2 0,2 0,2
Sporto pasiekimai Lietuvių kalba Biologija, arba matematika, arba chemija, arba informacinės technologijos, arba geografija Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su išvardintais