Leidybos tvarka

Leidyba yra sudedamoji Lietuvos sporto universiteto veiklos dalis, prisidedanti prie studijų, mokslinės veiklos ir mokslo tyrimų rezultatų sklaidos.

LSU leidžia mokslo ir studijų leidinius: monografijas, mokslo studijas, recenzuojamus mokslo straipsnių rinkinius ir konferencijų leidinius, vadovėlius, studijų knygas, metodines priemones,  mokslinius žurnalus, proginius, informacinius ir kt. leidinius. 

Universitetas yra Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA), Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) narys. LSU su kitais LALA nariais dalyvauja Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Narystė LMPA suteikia teisę naudotis Crossref  teikiamomis paslaugomis – registruoti DOI (eng. Digital Object Identifier), naudotis teksto sutapties tikrinimo paslauga.

LSU leidybos procesą reglamentuoja Leidybos komiteto nuostatai (patvirtinta LSU rektorės 2023-02-14 įsakymu Nr. ISAK 26/B ir Leidybos tvarkos aprašas (patvirtinta LSU Senato 2023-02-23 (prot. Nr. 4).

Universiteto leidiniai leidžiami spausdintu ir (arba) elektroniniu formatu atsižvelgiant į publikacijos rūšį, leidinių paskirtį ir poreikį.

LEIDYBOS PLANO SUDARYMAS

Kiekvienais metais iki spalio 15 d. Bibliotekos vadovui pateikiamos studijų ir mokslo leidinių paraiškos kitų metų Universiteto leidybos planui sudaryti.

Studijų ir mokslo leidinių autoriai (sudarytojai, rengėjai) pateikia leidinio rankraštį elektronine forma su Mokslo leidinio paraiška arba Studijų leidinio paraiška ir katedros (mokslo leidiniams) arba studijų programos komiteto (studijų leidiniams) posėdžio, kuriame apsvarstytas leidinys, protokolo išrašą.

Remdamasis savo veiklos nuostatais Leidybos komitetas kasmet iki gruodžio 1 d. patvirtina kitų metų Universiteto leidybos planą. Prireikus Leidybos komitetas gali koreguoti ir tikslinti leidybos planą iki einamųjų metų spalio 15 d.

LEIDYBOS PROCESAS

Universiteto leidybos procesą organizuoja ir vykdo Leidybos komitetas ir Biblioteka. Redakcines kolegijas turinčių mokslo leidinių leidybos tvarka derinama su jų redakcinėmis kolegijomis.

Visi Universiteto leidiniai, leidžiami su prieskyra „Lietuvos sporto universitetas“, išskyrus informacinius leidinius, privalo būti recenzuojami ir įvertinami. Teigiamai įvertinto ir patvirtinto spaudai leidinio autorius pateikia galutinę rankraščio redakciją Bibliotekos vadovui ir su Universitetu sudaro Leidybos sutartį.

Už rankraščio ir iliustracijų parengimą pagal Leidybos tvarkos apraše nurodytus reikalavimus atsako pats autorius (rengėjas, sudarytojas), žr. Rankraščio pateikimas leidybai. Rekomendacijos autoriams.

LSU leidiniuose naudojamas APA7 (American Psychological Association 7th edition) citavimo stilius, žr. Citavimo stilius APA7. Pavyzdžiai .

Universiteto leidinių kalba turi atitikti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos keliamus taisyklingos kalbos reikalavimus, o leidinio vidaus ir viršelio dizainas turi atitikti Universiteto stiliaus gaires.

Rengiami spaudai leidiniai redaguojami ir parengiamas leidinio maketas. Leidinių leidimo ir spausdinimo Lietuvos leidyklose arba spaustuvėse paslaugos organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

ELEKTRONINIŲ LEIDINIŲ RENGIMAS IR PUBLIKAVIMAS

Elektroninis leidinys, perėjęs privalomus leidinio leidybos (planavimo, rengimo, vertinimo, tvirtinimo, leidinio kodų ISSN, ISBN, DOI registravimo) etapus, yra lygiavertis spausdintam leidiniui.

LSU elektroniniai mokslo ir studijų leidiniai talpinami LSU e.talpykloje.

Parengtas, bet nepublikuotas elektroninis leidinys nėra apskaitomas kaip mokslinės-metodinės veiklos rezultatas.

MOKSLINIŲ ŽURNALŲ LEIDYBA IR SKLAIDA

Lietuvos sporto universitetas leidžia elektroninius recenzuojamus mokslo žurnalus Baltic Journal of Sport & Health Sciences, Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija ir Laisvalaikio tyrimai.

Mokslinių žurnalų redakcinės kolegijos nustato savo darbo, mokslinių straipsnių pateikimo ir recenzavimo tvarką, etikos nuostatas, suformuoja naują mokslinio žurnalo numerį. LSU žurnalų redakcinės kolegijos remia etiškos leidybos principus ir vadovaujasi Leidybos etikos komiteto COPE (angl. Committee on Publication Ethics) skelbiamomis gairėmis.

LSU moksliniai žurnalai publikuojami e. talpykloje LSU elektroniniai žurnalai, naudojant Atvirosios prieigos modelį ir straipsnius platinant  pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ (CC BY 4.0) licenciją.

Moksliniai žurnalai registruojami tarptautinėse duomenų bazėse (DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, Scopus, kt.), visiems publikuotiems straipsniams suteikiamas nuolatinio skaitmeninio objekto identifikatorius DOI numeris (eng. Digital Object Identifier).

Leidybos procese diegiamos mokslo komunikacijai svarbios inovacijos bei naudojamos pažangios technologijos užtikrina aukštą informacijos sklaidą, žurnalų matomumo didėjimą tarptautinėje erdvėje.

Autoriai gali archyvuoti Universiteto mokslo žurnaluose paskelbtą galutinę savo straipsnių versiją asmeninėse, institucinėse arba kitose talpyklose be embargo periodo.

PAGRINDINIAI LEIDYBOS TERMINAI

Pagrindiniai leidybos terminai.

Leidybos ir rankraščių patikros iThenticate klausimais prašome kreiptis į Bibliotekos vedėją, tel. +370 690 09930, el. p.asta.zarauskiene@lsu.lt.

LEIDYBOS KONTAKTAI

Perkūno al. 3 a (305 kab.), LT-44221 Kaunas
Tel. +370 690 09930 (Bibliotekos vedėja)
Tel. +370 690 09939 (Kalbos redaktorė)
Tel. +370 690 09938 (Leidinių platinimas)

El. p. leidyba1@lsu.lt