Leidybos tvarka

Universitetas leidžia studijų ir mokslo leidinius: monografijas, vadovėlius, studijų knygas, metodines priemones, informacinius ir konferencijų leidinius, mokslo žurnalus Baltic Journal of Sport & Health Sciences, Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija, Laisvalaikio tyrimai. Mokslo žurnalus galite rasti čia.

Universitetas yra Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA), Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) narys. LSU su kitais LALA nariais dalyvauja Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Narystė LMPA suteikia teisę naudotis Crossref  teikiamomis paslaugomis – registruoti DOI (eng. Digital Object Identifier), naudotis teksto sutapties tikrinimo paslauga.

Universiteto leidybos procesą reglamentuoja Leidybos komiteto nuostatai (patvirtinta LSU Senato 2015-01-15 (prot. Nr. 2)  bei Leidybos tvarkos aprašas (patvirtinta LSU Senato 2014-11-27 (prot. Nr. 1).

LEIDYBOS PLANO SUDARYMAS

Studijų (mokslo) leidinių paraiškos ir parengti leidinių rankraščiai pateikiami bibliotekos vedėjai iki lapkričio 1 d.

Kartu pateikiama Studijų programos komiteto (studijų leidiniams) arba katedros (mokslo leidiniams) rekomendacija išleisti leidinį (posėdžio protokolo išrašas).

Remdamasis savo veiklos nuostatais Leidybos komitetas kasmet iki gruodžio 20 d. patvirtina kitų metų Universiteto leidybos planą. Universiteto leidybos planas Leidybos komiteto sprendimu gali būti papildytas.

LEIDYBOS PROCESAS

Bibliotekos leidybos grupė savo darbą organizuoja remdamasi patvirtintu Universiteto leidybos planu bei Leidybos tvarkos aprašu.

Studijų ir mokslo leidiniai recenzuojami ir redaguojami.

Bibliotekos leidybos grupėje dirba 2 redaktorės, kurios vykdo leidinių rankraščių redagavimo ir korektūros, leidinių maketų kompiuterinio rengimo ir kitus leidinių rengimo spaudai darbus. Leidinių spausdinimą atlieka viešąjį konkursą laimėjęs tiekėjas.

ELEKTRONINĖ LEIDYBA

Elektroninėje terpėje gal būti teikiami vadovėliai, monografijos, bibliografijos rodyklės, studijų (mokomosios, metodinės) knygos, mokomosios ir metodinės priemonės, paskaitų konspektai, tęstiniai ir periodiniai leidiniai.

Elektroninis leidinys – tai vientisas elektroninėje terpėje (internete, kompaktinėje plokštelėje ar kitoje elektroninėje laikmenoje) publikuojamas kūrinys, atitinkantis įprastiniu būdu publikuojamam leidiniui keliamus reikalavimus ir perėjęs privalomas planavimo, rengimo, vertinimo, tvirtinimo, registravimo (atitinkamo leidinio kodų gavimo, pvz. ISSN, ISBN) procedūras. Elektroninis leidinys yra lygiavertis spausdintam leidiniui.

Universiteto elektroniniai leidiniai talpinami LSU e.talpykloje ir e. talpykloje LSU elektroniniai žurnalai .

Elektroninės leidybos bei rankraščių patikros iThenticate klausimais prašome kreiptis į Bibliotekos vedėją, tel. 8 690 09930, el. p.  asta.zarauskiene@lsu.lt.