Krepšinio treniravimas ir valdymas

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
PROGRAMOS APRAŠAS
Parametrai

Studijų programos pavadinimas Krepšinio treniravimas ir valdymas
Studijų programos pavadinimas anglų kalba International Basketball Coaching and Management
Studijų programos valstybinis kodas 6281RX001
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 7471014
Studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašų pavadinimai ir kodai (jeigu yra), studijų krypčių reglamentai (jeigu yra) Sportas (R), Pasiekimų sportas (R01)
Švietimo sritis Paslaugos asmenims
Švietimo posritis Sportas
Programos lygmuo 7 lygmuo
Studijų tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Antroji pakopa
Studijų programos vykdymo kalba (-os) Anglų
Suteikiama kvalifikacija (pavadinimas, kodas) Sporto magistras
Kvalifikacijos laipsnio požymis Jungtinis kvalifikacinis laipsnis
Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo blanko pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti studijuoti pagal programą, pavadinimas, valstybinis kodas (jeigu nustatyta) Priimami asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę universitetinę (neuniversitetinę) studijų programą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) kvalifikacinį laipsnį (svarsto priėmimo komisija).
Minimalus išsilavinimas Sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Kiti duomenys

Programos apimtis (kreditais)

Studijų forma

Studijų trukmė (metais)

Priėmimo į programą metai

120 ECTS Nuolatinė ir ištęstinė Nuolatinė studijų forma – 2 metai

Ištęstinė – 3 metai

 

2017 m.
Institucijos, pateikusios registruoti programą, juridinio asmens kodas, pavadinimas Lietuvos sporto universitetas, 11951530, www.lsu.lt

 

Institucijų, su kuriomis suderinta programa, juridinio asmens kodai, pavadinimai ir suderinimo datos Splito universitetas, Kineziologijos fakultetas, 060243825, http://web.kifst.unist.hr/en/
Programą vykdančios aukštosios mokyklos juridinio asmens kodas, pavadinimas Lietuvos sporto universitetas, 11951530, www.lsu.lt

Splito universitetas, Kineziologijos fakultetas, 060243825, http://web.kifst.unist.hr/en/

Programos finansinės grupės kodas 1.2
Studijų sistemos sandara Antrosios pakopos studijos
Studijų kaina 2000 Eur

Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):

Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais parengti sporto magistrą, gebantį įvertinti įvairias krepšinio treniravimo ir valdymo sistemas bei programas, jų struktūras, taikomas skirtingose Europos šalyse, sistemingai naudotis pažangiomis krepšinio treniravimo technologijomis, kūrybingai spręsti sudėtingas problemas, daryti teisingas išvadas, sieti praktinę profesinę patirtį su pripažintais mokymosi ir profesinės kompetencijos ugdymo modeliais.

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

1. Supras ir analizuos krepšinio teoriją ir šiuolaikinio treniravimo mokslo problemas.

2. Žinoti ir kritiškai vertinti šiuolaikinio krepšinio kaitos tendencijas socialiniu, ekonominiu bei teoriniu aspektu.

3. Suprasti kiekybinių bei kokybinių mokslinių tyrimų metodų taikymo prasmę krepšinio treniravimo veikloje.

4. Suprasti Europos sporto strateginius tikslus, plėtotės prioritetus ir mokėti analizuoti bei vertinti pasaulio, Europos krepšinio sporto šakos kaitą, pasirengti iššūkiams ir lyderiavimui.

5. Taikyti tinkamus mokslinius tyrimų metodus krepšinio srityje.

6. Modeliuoti ir realizuoti tyrimo projektą šiuolaikinio krepšinio treniravimo srityje, mokėti panaudoti reikiamus tyrimo metodus bei galėti kritiškai juos analizuoti.

7. Mokėti gautus tyrimo duomenis dalykiškai interpretuoti bei vertinti duomenų sklaidą.

8. Analizuoti krepšinio treniravimo mokslo reikšmę, įvairias strategijas ir perspektyvas, vykdyti mokslo  ir teorijos sintezę, sistemingai ir kūrybiškai sprendžiant sudėtingas ugdymo  problemas, teikti išvadas sporto specialistams bei visuomenei.

9. Mokėti parodyti kryptingumą ir originalumą, nustatant ir analizuojant poreikius, formuluojant sprendimus, vertinant strategijas krepšinio treniravimo kontekste.

10. Aiškiai, argumentuotai pateikti savo ir kitų tyrimais pagrįstus organizacinius ir mokslinius sprendimus bei jų pagrindu teikti strateginius krepšinio ir sporto veiklos siūlymus treneriams, ugdymo specialistams ir visuomenei.

11. Kritiškai analizuoti, išskirti vertybes ir formuoti strategijas, ugdyti krepšinio treniravimo įgūdžius darbo vietoje.

12. Ugdyti profesionalaus praktiko kritinę savimonę ir savivertę, analizuoti krepšinio treniruotės turinį, praktiškai pagrįsti mokymui reikalingus metodus.

13. Siekti nuolatinio mokymosi, reikalingo mokslininko tyrėjo, krepšinio trenerio ir sporto specialisto analitinei taikomajai veiklai.

14. Modeliuoti krepšinio žaidėjų ir sporto ugdymo programas skirtingų amžiaus grupių asmenims, moksliniams tyrimams vykdyti bei naujovėms diegti.

15. Imtis atsakomybės už savo pavaldžių darbuotojų (žaidėjų) veiklos kokybę ir jų vertinimą, vadovaujasi profesine etika.

16. Imtis atsakomybės tobulindamas savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklą.

17. Rodyti iniciatyvą ir asmeninę atsakomybę dirbant po vieną ar su kitais, kai tenka spręsti problemas.

18. Mokėti priimti sprendimus sudėtingose darbo situacijose naudojant sistemingus ir kūrybingus metodus, aiškiai perteikti išvadas.

19. Formuoti savitą mąstymą ir nepriklausomą savarankišką požiūrį į mokymąsi, kuris būtinas mąstančiam praktikui tobulėjant kaip asmenybei ir savo srities profesionalui.

20. Ugdyti kritišką savirefleksiją  ir savarankišką požiūrį į mokymąsi  krepšinio treniravimo  srityje.

21. Įvertinti užsienio šalių kultūras ir integruotis į skirtingą kultūrinę ir etninę erdvę studijuojant ir/ar dirbant užsienyje.

Jungtinė antrosios pakopos studijų programa Krepšinio treniravimas ir valdymas orientuojasi į asmens bendrųjų gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymą, siekiant ne tiek žinių perteikimo ir perėmimo, kiek jų analizės, kritiško vertinimo ir praktinio žinių taikymo, jų realizavimo, problemų identifikavimo bei jų sprendimo.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas, konsultacijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Individualus darbas, mokslinio straipsnio (teksto) analizė, veiklos refleksija, probleminių sprendimų užduotis, atvejo analizė, analitinis tiriamasis darbas, kolegų įvertinimas, analitinis tiriamasis darbas, praktikos ataskaita, žodinis iliustruotas pranešimas, ataskaita, egzaminas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Unikali tarptautinė jungtinė studijų programa, orientuota į krepšinį, kurios reikalingumą patvirtina socialiniai partneriai
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję sporto magistro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti sportininkų treniravimo technologijų tyrėjais analitikais, aukščiausios kvalifikacijos treneriais Lietuvos ar užsienyje viešo ar privataus sektoriaus institucijose, žaidėjų atrankos vadybininkais.

Studijų programos turinys suteiks galimybę įgyti ir ugdymo praktikos, o absolventas turės profesinių žinių ir įgūdžių, kurie leis kritiškai vertinti krepšinio treniravimo vyksmo turinį bei siekti krepšinio trenerio karjeros.

Sporto magistro laipsnis suteiks studentams galimybę siekti karjeros daugelyje sporto sričių, naudingų ne tik sporto treniravimo srityje, bet taip pat besiverčiant kita verslo veikla.  Tai pat įgytas žinias galima bus pritaikyti tokiose srityse, kaip krepšinio treniravimas, jaunimo ugdymas, krepšinio analitika ar mokslinio tiriamojo darbo veikla, dirbant sveikatinimo ar fizinio pajėgumo didinimo specialistu.

Tolesnių studijų galimybės:
Studentai sėkmingai baigę programą gali  tęsti studijas biomedicinos ar socialinių mokslų krypties doktorantūroje.
Kontaktai pasiteiravimui:
Studijų programos direktorius Kęstutis Matulaitis

El. p. adresas:  kestutis.matulaitis@lsu.lt

KĄ STUDIJUOSI?

1 METAI

  • The Sports Scientist in Basketball
  • Basketball Clinics – Basic Technical and Tactical Performance
  • Applied Physiology, Nutrition and Neurobiology to Basketball Training
  • Skill Acquisition and Applied Psychology in Basketball
  • Performance Analysis and Technological Support in Basketball
  • Basketball Clinics 2 – Advanced Technical and Tactical
2 METAI

  • Professional Basketball Placement
  • Elective Course
  • Master Graduation Thesis