Fizinis ugdymas ir sportas

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
PROGRAMOS APRAŠAS
Parametrai
Studijų programos pavadinimas Fizinis ugdymas ir sportas
Studijų programos valstybinis kodas 6211MX002
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51214
Studijų krypčių grupė Ugdymo mokslai
Studijų kryptis Pedagogika (M01)
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Antroji studijų pakopa (magistro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Suteikiama kvalifikacija Ugdymo mokslų magistras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinas minimalus išsilavinimas Reikalingas bakalauro ar jam prilyginamas išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinės studijos (2 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2009
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2024-08-31
Akreditavimo įsakymas SV6-50
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 7
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 7
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.4
Studijų kaina 4287 Eur
 

Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti kvalifikuotus mokslo tiriamosios, akademinės veiklos specialistus, kurie galės dirbti formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose.

 

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Bendradarbiaujant su švietimo, mokslo, sporto bei savivaldybių institucijomis teikti siūlymus profesinės veiklos tobulinimui, mokinių fizinio aktyvumo skatinimui.
 2. Atlikti informacijos, kuri gauta iš įvairių šaltinių, analizę ir sintezę.
 3. Atlikti mokslinio tiriamojo ar praktinio pobūdžio veiklos ataskaitą, profesinės veiklos ekspertinį vertinimą bei jį pristatyti.
 4. Kritiškai vertinti profesinės praktikos privalumus ir trūkumus bei numatys profesinio tobulėjimo perspektyvas.
 5. Parinkti ir pritaikyti efektyviausius sprendimo būdus profesinės veiklos problemoms spręsti.
 6. Pa(si)rinkti mokymosi strategijas, argumentuojant jų pasirinkimą mokslinių tyrimų duomenimis, įvairiomis ugdymo teorijomis.
 7. Savarankiškai planuoti mokymosi procesą, savarankiškai planuoti savo ir kolegų profesinį tobulėjimą.
 8. Generuoti idėjas ir jas veiksmingai realizuoti, spręsti strateginės plėtros klausimus.
 9. Pagrįsti savo profesinės veiklos sumanymus, jų inovatyvumą ir veiksmingumą.
 10. Demonstruoti inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų priėmimą, metodų taikymą, vykdant praktinę veiklą ir savarankiškus mokslinius tyrimus.
 11. Formuoti ir valdyti komandą, ekspertų grupės darbą, atliekant profesinės veiklos užduotis.
 12. Rengti veiklos programą, viziją, įstaigos raidos strategiją, vadovauti jos įgyvendinimui, numatyti galimus pokyčius.
 13. Analizuoti, sisteminti, kritiškai vertinti mokslines publikacijas, teikti apibendrintas ir susistemintas išvadas.
 14. Formuluoti mokslinius-probleminius klausimus, numatyti jų tyrimo būdus ir planuoti mokslinę tiriamąją veiklą.
 15. Naudojant įvairias teorines paradigmas analizuoti, įvertinti ir interpretuoti tyrimo rezultatus.
 16. Išmanys ir kritiškai vertins šiuolaikinius pedagoginius, psichologinius, biologinius ir fiziologinius tyrimų analizės metodus ir pasirinktinai juos taikys.
 17. Atlikti judesių analizę naudojant įvairias judesių analizės priemones.
 18. Demonstruoti šiuolaikinio fizinio ugdymo, edukologijos ir psichologijos teorijų žinias.
 19. Taikyti edukologinių tyrimų metodologijos žinias, rengiant projektus.
 20. Vertinti praktinės veiklos situacijas, atlikti ekspertinį vertinimą, remiantis edukologijos teorijų nuostatomis ir pateikti praktines rekomendacijas.
 21. Analizuoti ir kritiškai vertinti  Europinius ir Pasaulinius (PSO,  Baltosios knygos, HEPA ir kt.) dokumentus,  kurie susiję su fiziniu aktyvumu, fizinio ugdymo procesais ir sveikata.
 22. Atlikti mokyklos veiklos tyrimą ir jį kritiškai įvertinti.
 23. Analizuoti švietimo politiką ir siūlyti kompetentingus švietimo administravimo sprendimus.
 24. Rengti mokinių, mokyklos bendruomenės sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo projektus bei vertinti jų efektyvumą.
 25. Teikti siūlymus kaip didinti mokinių fizinio aktyvumo galimybes per dieną mokykloje ir per fizinio ugdymo pamokas.
 26. Numatyti šiuolaikinio fizinio ugdymo kaitos perspektyvas, problemų sprendimus bei realizavimo būdus.
 27. Kritiškai analizuoti bei vertinti naujausias ir vyraujančias dabartines sporto mokslo, mokinių fizinio ugdymo praktikos teorijas, metodus ir technologijas ir kūrybingai jas pritaikyti praktikoje.
 28. Rengti diferencijuotas ir individualizuotas mokymo programas pagal kiekvieno mokinio individualius gebėjimus, juos praktiškai realizuoti bei įvertinti jų efektyvumą.
 29. Kritiškai vertinti pamokas pasiremiant šiuolaikinėmis fizinio ugdymo pamokos modeliavimo technologijomis.
 30. Teikti siūlymus fizinio ugdymo kaip mokomojo dalyko tobulinimui, problemų sprendimui.
 

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studentų aktyvumu ir jų refleksija pagrįsti metodai: grupės diskusija, atvejo analizė, debatai, „minčių lietus“, veiklos įsivertinimas ir/ar kt.

Užduotimis pagrįsti metodai: projektų, individualių ar grupinių darbų, apžvalgų, mokslinio referato ir/ar kt. rengimas.

Informacijos perdavimu pagrįsti metodai: paskaitos – kontaktinės ir nuotolinės, konsultacijos; Informacijos perdavimu ir studentų aktyvumu pagrįsti metodai: seminarai, pratybos, praktikos darbai ir kt.

 

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Vertinimo žodžiu metodai: prezentacija. Vertinimo raštu metodai: mokslinio referato, atskiro atvejo analizės, esė, egzamino (atviro, uždaro ar kombinuoto testavimo forma) metodai. Integruoto (raštu ir žodžiu) vertinimo metodai: projektų (individualių, ar grupinių), magistro darbų ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai unikali studijų programa, vienintelė Lietuvoje kryptingai rengianti specialistus, kurie gilina šiuolaikiniu mokslu grįstas su fiziniu ugdymu bei fiziniu aktyvumu susijusias žinias, padedančias projektuoti, vertinti ir tobulinti fizinio ugdymo edukacines veiklas įvairaus amžiaus žmonėms (vaikų, suaugusiųjų, vyresniojo amžiaus) įvairiose švietimo aplinkose (formaliose ir neformaliose).
 

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Profesinės veiklos galimybės:
Sėkmingai baigus programą studentai turės galimybę:

 • dirbti fizinio ugdymo dėstytojais, kitos srities pedagogais universitetuose, kolegijose ir kitose švietimo institucijose;
 • dirbti visuomeniniuose ir privačiuose sveikatingumo bei laisvalaikio organizavimo centruose sporto specialistais, ekspertais ir kt.;
 • dirbti švietimo ir bendrojo lavinimo įstaigose, sporto organizacijose ir kitose vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigose sporto specialistais ekspertais ir kt.
 

Tolesnių studijų galimybės:

Galės tęsti studijas edukologijos krypties ir susijusių krypčių doktorantūrose.

 

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. Studijų programos direktorė R. Rutkauskaitė

Tel. 8-37 302669, el. p. renata.rutkauskaite@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2020-03-02

KĄ STUDIJUOSI?

1 METAI

 • Fizinio ugdymo mokslo naujovės
 • Tarpdisciplininis fizinis ugdymas sociokultūrinėje aplinkoje
 • Neuromokslas
 • Socialinių mokslinių tyrimų metodologija ir statistika
 • Laisvai pasirenkamas modulis
 • Inovacijos ir moksliniai projektai
2 METAI

 • Modernios sveikatos ugdymo ir stiprinimo technologijos
 • Laisvai pasirenkamas modulis
 • Inovacijos fiziniam aktyvumui ir tiriamoji praktika
 • Baigiamasis darbas