Sporto ir turizmo vadyba

Vadovas prof. dr. Vilija Fominienė

Sporto ir su juo susijusių sektorių, tame tarpe ir turizmo, apimtys, lyginant jas su pasaulinėmis atskirų ūkio sektorių tendencijomis, reikalauja nuolatinės, grįstos mokslo žiniomis, požiūrio kaitos į įvairias valdymo teorijas, strategijas, modelius bei procedūrų taikymą. Problemą aštrina ir socialinis sporto pobūdis, jo daugialypiškumas, išteklių trūkumas, globalus kontekstas bei sporto santykis su turizmu. Atsižvelgiant į šias tendencijas pagrindiniu strateginės mokslo krypties tikslu yra sporto ir turizmo vadybos tyrimų rezultatai, įgalinantys teikti rekomendacijas, padėsiančias tobulinti sporto/ turizmo valdymo sistemas bei organizacijų veiklos vadybą, kas, ilgalaikėje perspektyvoje, prisidės prie visuomenės sveikatos ir gerovės.

Šioje strateginėje mokslo kryptyje veiks trys mokslininkų grupės, kurios, vystydamos į sportą ir aktyvų laisvalaikį orientuotą vadybinį požiūrį bei taikydamos įvarius tyrimo metodus analizuos aktualias šiandieninėje sporto ir turizmo vadyboje temas.

Grupės „Sporto vadyba ir antreprenerystė“ mokslininkai tyrimus vykdys tokiose temose: gerasis valdymas sporte apimant strateginį sporto organizacijų valdymą, inovacijų taikymą, antreprenerystę, sportinį turizmą bei savanorišką veiklą sporto renginiuose. Be minėtų temų mokslininkų grupės nariai gilinsis į atletų dvikryptės karjeros bei įvaizdžio formavimo apimant ir socialines medijas problematiką.

Grupės „Sporto ir turizmo verslo plėtra“ mokslininkai spręs mokslines ir praktines verslo plėtros ir transformacijos problemas siekiant užtikrinti: darnią verslo plėtrą (ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė dimensija), verslo konkurencingumą ir inovatyvumą; didesnę paslaugų ir renginių pridėtinę vertę per kokybės didinimą. Tai siejama su nuolatine kaita ir iškylančiomis krizėmis sporto ir turizmo verslo plėtrai, kurios kelia didelius iššūkius ir kartu sukuria plačias galimybes taikyti įvairias verslo plėtros technologijas, tokias kaip virtuali ir papildyta realybė, dirbtinis intelektas, didieji duomenys, „Blockchain“ technologija ir pan.

Grupės „Socialiniai žmogiškųjų išteklių valdymo iššūkiai“ mokslininkai, reaguodami į ryškėjančias socialines problemas sporto ir turizmo organizacijose bei atskirų jų veiklų lygmenyse analizuos įvairias socialines ir santykių problemas žmogiškųjų išteklių valdymo kontekste bei ieškos vadybinių sprendimų šiuose sektoriuose individo, grupės ir organizacijos lygmenyse.

Mokslinių grupių tyrėjai bendradarbiaus su mokslininkais iš įvairių šalių institucijų: Ukrainos, Lenkijos,  Serbijos, Ispanijos, Italijos ir kt.

MOKSLININKŲ GRUPĖS

SPORTO VADYBA IR ANTREPRENERYSTĖ (vadovė prof. dr. Irena Valantinė)

Tyrėjo vardas ir

pavardė

Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Irena Valantinė Profesorė, STVK dr., prof.
Inga Staškevičiūtė Butienė Docentė, STVK dr., doc.
Rimantas Mikalauskas Docentas, STVK dr., doc.
Silvija Baubonytė Asistentė, STVK doktorantė
Edvinas Eimontas Asistentas, STVK doktorantas
Karolina Deliautaitė Asistentas, STVK doktorantė
Radenko Matič Docentas, Novi Sad Universitetas, Serbija dr. doc.

SPORTO IR TURIZMO VERSLO PLĖTRA (vadovas prof. dr. Edmundas Jasinskas)

Tyrėjo vardas ir

pavardė

Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Edmundas Jasinskas Profesorius, STVK dr., prof.
Dalia Štreimikienė Vyriausioji mokslo darbuotoja, SMII dr., prof.
Biruta Švagždienė Profesorė, STVK dr., prof.
Artūras Simanavičius Docentas, STVK dr.
Antanas Ūsas Lektorius, STVK dr.
Paulina Palujanskienė Doktorantė, STVK doktorantė

SOCIALINIAI ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO IŠŠŪKIAI (vadovė prof. dr. Vilija Fominienė)

Tyrėjo vardas ir

pavardė

Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Vilija Fominienė Profesorė, STVK dr., prof.
Regina Andriukaitienė Lektorius, STVK dr.
Regina Navickienė Lektorius, STVK dr.
Kristina Mejerytė-Narkevičienė Lektorius, STVK
Gintarė Jaciūnė Doktorantė, STVK doktorantė
Edgaras Stankevičius Doktorantas, STVK doktorantas

Santrumpos: STVK – Sporto ir turizmo vadybos katedra; SMII – Sporto mokslo ir inovacijų institutas;