Fizinis ugdymas ir gerovė

Vadovas prof. dr. Saulius Šukys

Prie strateginės krypties „Fizinis ugdymas ir gerovė“ dirbs penkios mokslininkų grupės, kurios nagrinės aktualias sporto edukologijos, fizinio aktyvumo, sporto etikos mokslines problemas. Mokslinių grupių tyrėjai nagrinės sportuojančiųjų asmeninius ir socialinius įgūdžius, analizuos, kaip nuo dalyvavimo sportinėje veikloje priklauso asmens psichologinis tvirtumas, tolerancija ir vertybės, tirs fizinio aktyvumo, fizinio pajėgumo, fizinio raštingumo bei informacinių technologijų panaudojimo vaikų fiziniam aktyvumui skatinti problemas. Bus ieškoma sąsajų tarp pozityvaus kūno vaizdo ir su gyvensena susijusių veiksnių, tokių kaip autonominė mankštinimosi motyvacija, intuityvus ir dėmesingu įsisąmoninimu grįstas mankštinimasis bei intuityvus valgymas. Taip pat bus siekiama nustatyti socialinės aplinkos, bendruomenės reikšmę formuojant aplinką bei sveikatą tausojantį elgesį ir individualius jį sąlygojančius veiksnius. Taip pat bus analizuojamos aktualios sporto etikos problemos: tiek sukčiavimas sportinėje veikloje, tiek olimpinės vertybės. Tyrimai bus atliekami su vaikais, suaugusiaisiais, nesportuojančiais ir aktyviai sportuojančiais asmenimis. Tyrimuose bus naudojami įvairūs klausimynai, testų rinkiniai ir objektyvūs fizinio aktyvumo matavimo prietaisai (ActiGraph GT3X). Bus bendradarbiaujama su Latvijos, Lenkijos, Švedijos, Vokietijos, JAV, Kanados, Australijos bei kitų šalių mokslininkais siekiant užtikrinti mokslinių tyrimų kokybę ir tarptautiškumą. Rezultatų sklaida bus užtikrinama duomenis publikuojant „Web of Science“ žurnaluose, juos pristatant visuomenei, verslui ir viešajam sektoriui konferencijose ir seminaruose universitete ir už jo ribų.

MOKSLININKŲ GRUPĖS

EDUKACINIAI PROCESAI IR SPORTAS (vadovas prof. dr. Romualdas Malinauskas)

Tyrėjo vardas ir

pavardė

Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Romualdas Malinauskas Profesorius, Fizinio ir socialinio ugdymo katedra (FSUK) prof. dr.
Audronė Dumčienė Profesorė, FSUK prof. dr.
Vilija Malinauskienė Docentė, FSUK doc. dr.
Tomas Saulius Docentas, FSUK doc. dr.
Šarūnas Šniras Docentas, FSUK doc. dr.
Aistė Ušpurienė Docentė, FSUK doc. dr.
Eimantas Pocius Doktorantas, FSUK

FIZINIS UGDYMAS (vadovas prof. dr. Arūnas Emeljanovas)

Tyrėjo vardas ir

pavardė

Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Arūnas Emeljanovas Profesorius, FSUK

Vyriausiasis mokslo darbuotojas, Sporto mokslo ir inovacijų institutas (SMII)

prof. dr.
Brigita Miežienė Docentė, FSUK

Vyresnioji mokslo darbuotoja, SMII

doc. dr.
Laima Trinkūnienė Docentė, FSUK doc. dr.
Vida Janina Česnaitienė Docentė, FSUK doc. dr.
Laurynas Dilys Doktorantas, FSUK
Laura Tumynaitė Doktorantė, FSUK
Mindaugas Jasulaitis Doktorantas, FSUK
Audronė Vizbarienė Doktorantė, FSUK

FIZINIS AKTYVUMAS, KŪNO VAIZDAS IR SU SVEIKATA SUSIJUSI GYVENSENA

(Vadovė doc. dr. Miglė Bacevičienė)

Tyrėjo vardas ir

pavardė

Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Miglė Bacevičienė Docentė, FSUK doc. dr.
Rasa Jankauskienė Vyriausioji mokslo darbuotoja, SMII

Profesorė, FSUK

prof. dr.
Vaiva Balčiūnienė Lektorė, FSUK dr.
Simona Pajaujienė Docentė, Treniravimo mokslų katedra (TMK) doc. dr.
Laima Trinkūnienė Docentė, FSUK doc. dr.
Renata Rutkauskaitė Docentė, FSUK doc. dr.
Danielius Urmanavičius Doktorantas, FSUK

SOCIALINIS KAPITALAS IR SVEIKATAI BEI APLINKAI DRAUGIŠKAS ELGESYS (vadovė doc. dr. Brigita Miežienė)

Tyrėjo vardas ir

pavardė

Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Brigita Miežienė Docentė, FSUK

Vyresnioji  mokslo darbuotoja, SMII

doc. dr.
Arūnas Emeljanovas Profesorius, FSUK

Vyriausiasis mokslo darbuotojas, SMII

prof. dr.
Kristina Motiejūnaitė Lektorė, FSUK

Mokslo darbuotoja, SMII

lekt. dr.
Laima Gasiūnienė Doktorantė, FSUK

Trumpinimai: TMK – Treniravimo mokslo katedra; SMII – Sporto mokslo ir inovacijų institutas; SRK – Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra; FSUK – Fizinio ir socialinio ugdymo katedra

SPORTO ETIKA (vadovas prof. dr. Saulius Šukys)

Tyrėjo vardas ir

pavardė

Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Saulius Šukys Profesorius, FSUK prof. dr.
Ilona Tilindienė Docentė, FSUK doc. dr.
Aurelijus Zuoza Docentas, TMK doc. dr.
Ilona Zuozienė Docentė, TMK doc. dr.
Beatričė Hoppen Doktorantė, FSUK

Santrumpos: TMK –  Treniravimo mokslo katedra; SMII – Sporto mokslo ir inovacijų institutas; SRK – Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra; FSU – Fizinio ir socialinio ugdymo katedra