Fizinis ugdymas ir gerovė

Vadovas Saulius Šukys

Strateginės mokslo krypties tyrimų pagrindinis tikslas – remiantis naujausiomis tarptautinio lygio sporto mokslo žiniomis bei tyrimo metodais analizuoti fizinio ugdymo naudingumą žmonių gerovei. Tyrimai bus atliekami keturiose mokslininkų grupėse. Bus tiriama asmenybės emocinių gebėjimų, socialinės atsakomybės, akademinių įgūdžių ugdymo per sportą klausimai, psichinė ir psichologinė sportininkų gerovė. Taip pat bus nagrinėjami moralinio sportuojančiųjų ugdymo klausimai. Atsižvelgiant į pastaruoju metu ypatingai išryškėjusias etines problemas šiuolaikiniame sporte (ypatingai dopingo vartojimo atvejai), bus nagrinėjami sukčiavimo sportinėje veikloje klausimai. Kadangi moksleivių fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo rezultatai negerėja, bus nagrinėjama kaip šie rezultatai susiję su sociodemografiniais bei tarpasmeniniais veiksniais. Nagrinėjant su sveikata susijusį elgesį ir jo keitimą pabrėžiamas socialinis kontekstas, o ypatingai asmeniui prieinami socialiniai resursai (socialinis kapitalas). Todėl bus tiriama socialinio kapitalo reikšmė fizinei, emocinei gerovei bei su sveikata susijusiam elgesiui. Naujausi tyrimai atskleidžia vidinės motyvacijos sąsajas su dažnesniu mankštinimųsi, geresne psichosocialine savijauta, pozityvesniu kūno vaizdu. Be to, atkreipiamas dėmesys į eudaimonijos raišką motyvacijos procese. Todėl bus tiriama, kaip kinta mankštinimosi motyvacija, kaip vidinė motyvacija ir eudaimonija yra susijusi su pozityvesniu kūno vaizdu ir sveikatai palankesne asmens gyvensena.


MOKSLININKŲ GRUPĖS

Ugdymas per sportą (vadovas Romualdas Malinauskas)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Romualdas Malinauskas Prof., Fizinio ir socialinio ugdymo katedra (FSUK) dr. prof.
Audronė Dumčienė Prof., FSUK dr. prof.
Vilija Malinauskienė Doc., FSUK dr. doc.
Tomas Saulius Doc., FSUK dr. doc.
Šarūnas Šniras Doc., FSUK dr. doc.
Aistė Ušpurienė doc., treniravimo mokslo katedra Doc. dr.
Eimantas Pocius Dokt., Fizinio ir socialinio ugdymo kat. Doktorantas

Sporto etika (vadovas Saulius Šukys, H – 2)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Saulius Šukys Prof., FSUK dr. prof.
Daiva Majauskienė Lekt., FSUK dr. lekt.
Diana Karanauskienė Doc., FSUK dr. doc.
Ilona Tilindienė Doc., FSUK dr. doc.
Enrika Kromerova Dokt., FSUK doktorantė

Fizinis ugdymas (vadovas Arūnas Emeljanovas, H – 3)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Arūnas Emeljanovas FSUK dr. prof.
Vida Janina Česnaitienė FSUK dr. doc.
Brigita Miežienė FSUK dr. lekt.
Laurynas Dilys Dokt., FSUK Doktorantas
Laura Tumynaitė doktorantė
Laima Trinkūnienė  FSUK dr. doc.

Motyvacija fiziniam aktyvumui (vadovė Rasa Jankauskienė, H – 4)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
R. Jankauskienė prof., FSUK dr. prof.
M. Bacevičienė doc., FSUK dr. doc.
L. Trinkūnienė Doc. FSUK Doc. dr.
D. Urmanavičius Dokt. FSUK
R. Rutkauskaitė doc., FSUK dr. doc.
S. Pajaujienė lekt. dr., TMK dr. lekt.
Dokt. V. Balčūnienė dokt., FSUK
Mag. Danielius Urbonavičius mag.