Fizinis ugdymas ir gerovė

Vadovas Saulius Šukys

Strateginės mokslo krypties tyrimų pagrindinis tikslas – remiantis naujausiomis tarptautinio lygio sporto mokslo žiniomis bei tyrimo metodais analizuoti fizinio ugdymo naudingumą žmonių gerovei. Tyrimai bus atliekami keturiose mokslininkų grupėse. Bus tiriama asmenybės emocinių gebėjimų, socialinės atsakomybės, akademinių įgūdžių ugdymo per sportą klausimai, psichinė ir psichologinė sportininkų gerovė. Taip pat bus nagrinėjami moralinio sportuojančiųjų ugdymo klausimai. Atsižvelgiant į pastaruoju metu ypatingai išryškėjusias etines problemas šiuolaikiniame sporte (ypatingai dopingo vartojimo atvejai), bus nagrinėjami sukčiavimo sportinėje veikloje klausimai. Kadangi moksleivių fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo rezultatai negerėja, bus nagrinėjama kaip šie rezultatai susiję su sociodemografiniais bei tarpasmeniniais veiksniais. Nagrinėjant su sveikata susijusį elgesį ir jo keitimą pabrėžiamas socialinis kontekstas, o ypatingai asmeniui prieinami socialiniai resursai (socialinis kapitalas). Todėl bus tiriama socialinio kapitalo reikšmė fizinei, emocinei gerovei bei su sveikata susijusiam elgesiui. Naujausi tyrimai atskleidžia vidinės motyvacijos sąsajas su dažnesniu mankštinimųsi, geresne psichosocialine savijauta, pozityvesniu kūno vaizdu. Taip pat atkreipiamas dėmesys į eudaimonijos raišką motyvacijos procese. Todėl bus tiriama kaip kinta mankštinimosi motyvacija, kaip vidinė motyvacija ir eudaimonija yra susijusi su pozityvesniu kūno vaizdu ir sveikatai palankesne asmens gyvensena.


MOKSLININKŲ GRUPĖS

Ugdymas per sportą (vadovas Romualdas Malinauskas)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Romualdas Malinauskas Prof.,Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Dr., Prof.
Audronė Dumčienė Prof.,Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Dr., Prof.
Vilija Malinauskienė Doc.,Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Dr. Doc.
Tomas Saulius Doc.,Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Dr. Doc.
Šarūnas Šniras Doc.,Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Dr. Doc.
Dalius Juodsnukis Dokt.,Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Doktorantas
Audrius Armas Dokt.,Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Doktorantas
Eglė Ramanauskaitė Mag., Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Magistrantė
Audrius Kalvaitis Mag., Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Magistrantas

Sporto etika (vadovas Saulius Šukys, H – 2)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Saulius Šukys Prof., Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Dr. prof.
Daiva Majauskienė Lekt., Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Dr. lekt.
Diana Karanauskienė Doc., Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Dr. doc.
Ilona Tilindienė Doc., Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Dr. doc.
Enrika Kromerova Dokt., Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo kat. Doktorantė

Fizinis ugdymas (vadovas Arūnas Emeljanovas, H – 3)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Arūnas Emeljanovas SFSUK Prof. dr.
Vida Janina Česnaitienė SFSUK Doc. dr.
Brigita Miežienė SFSUK Lektorė, dr.
Vitalija Putriūtė doktorantė
Laura Tumynaitė doktorantė
Laima Trinkūnienė  SFSUK Doc. dr.

Motyvacija fiziniam aktyvumui (vadovas Rasa Jankauskienė, H – 4)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
R. Jankauskienė prof., SFSUK prof., dr.
M. Bacevičienė doc., SFSUK doc., dr.
V. Indriūnienė lekt. dr., SFSUK lekt., dr.
I. Tilindienė doc., SFSUK doc., dr.
R. Rutkauskaitė doc., SFSUK doc., dr.
S. Pajaujienė lekt. dr. TMK lekt., dr.
Dokt. V. Balčūnienė SFSUK, dokt.
Dokt. Ž. Gadliauskaitė SFSUK, dokt.
Mag. Danielius Urbonavičius mag.