Sporto fiziologija ir genetika

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

PROGRAMOS APRAŠAS                                NAUJA GALIMYBĖ – STUDIJUOTI IR ANGLŲ KALBA

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Sporto fiziologija ir genetika
Studijų programos valstybinis kodas 6211DX001
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51242
Studijų krypčių grupė Gyvybės mokslai
Studijų kryptis Biologija (D01)
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Antroji studijų pakopa (magistro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių, anglų k.
Suteikiama kvalifikacija Gyvybės mokslų magistras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Magistro diplomas, kodas 7105
Būtinas minimalus išsilavinimas Reikalingas universitetinis bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinės studijos (2 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2009 2013-07-10 Nr. SV5-132
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31
Akreditavimo įsakymas SV6-56
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 7
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 7
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.4
Studijų kaina 1976 Eur
 Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais parengti biologijos magistrą, gebantį kūrybingai plėtoti sporto biologijos žinias, savarankiškai organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, jų rezultatus panaudoti rengiant, vykdant ir ekspertuojant įvairaus lygmens programas, susijusias su žmogaus organizmo fiziologinių funkcijų veikla įprastinėmis ir fizinio krūvio sąlygomis, žmonių fizinės sveikatos, mitybos ir fizinio pajėgumo problemoms spręsti.
 Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Analizuoti mokslinio metodo koncepcijas, atsižvelgiant į jų loginius aspektus ir šiandienines mokslinės veiklos realijas.
 2. Generuoti ir kūrybingai taikyti idėjas mokslinių tyrimų kontekste.
 3. Argumentuotai perteikti savo išvadas, logiškai jas pagrindžiant turimomis žiniomis ir padarytais sprendimais, specialistams ir visuomenei.
 4. Efektyviai taikyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus mokslinėje ir socialinėje aplinkoje.
 5. Planuoti sudėtingą mokslinę veiklą apibrėžiant nenuspėjamos situacijos riziką.
 6. Priimti atsakingus bei pagrįstus sprendimus vadovaujant ekspertiniam ir komandiniam darbui.
 7. Demonstruoti autonominio, savidirektyvaus mokymosi įgūdžius, reikalingus toliau tęsti studijas.
 8. Kritiškai ir objektyviai analizuoti savo atsakomybes mokslinėje veikloje.
 9. Analizuoti ir interpretuoti pagrindinius molekulinės biologijos, genetikos ir mikrobiologijos procesus bei jų adaptacijos prie fizinio krūvio mechanizmus.
 10. Analizuoti ir interpretuoti žinias apie žmogaus raumenų veiklos fiziologiją, sudėtingus fiziologinius ir biocheminius procesus ir jų reguliavimo mechanizmus.
 11. Interpretuoti genetinių tyrimų duomenis, suvokiant molekulinės biologijos metodų taikymo galimybes.
 12. Organizuoti ir vykdyti aerobinio pajėgumo tyrimus taikant modernius dujų analizės metodus.
 13. Organizuoti ir vykdyti judesių tikslumo, greičio, išmokimo, sutrikimų dėl ligos tyrimus taikant originalius judesių tyrimų metodus.
 14. Organizuoti ir vykdyti raumenų susitraukimo jėgos, greičio, nuovargio tyrimus taikant modernius izokinetinės dinamometrijos, elektromiografijos ir raumenų elektrostimuliavimo metodus.
 15. Atlikti motorinės sistemos, kvėpavimo bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės tyrimus, analizuoti bei interpretuoti rezultatus.
 16. Nustatyti ir įvertinti sportuojančių asmenų nuovargio bei atsigavimo po fizinių krūvių dėsningumus, individualius ypatumus.
 17. Atlikti fizinių ypatybių tyrimus, analizuoti bei interpretuoti rezultatus.
 18. Nustatyti ir įvertinti biomechaninius judesių valdymo dėsningumus.
 19. Atlikti fizinių krūvių modeliavimą ir koregavimą, analizuoti bei interpretuoti rezultatus.
 20. Nustatyti ir įvertinti įvairias su fiziniu aktyvumu, fiziniu pajėgumu ir sveikata susijusias problemas.
 Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, grupės diskusija, mokslinių straipsnių skaitymas, mokymasis pasitelkiant laboratorinę praktiką, empiriniai ir analitiniai tyrimai, palyginamoji analizė, projektinio darbo kūrimas ir kt.
 Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimas, ataskaita, mokslinių straipsnių analizė, projektas, egzaminas ir kt.
 Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelė Lietuvoje studijų programa, ruošianti sporto ir pratimų fiziologijos magistrus. Yra galimybė studijuoti užsienyje pagal tarptautines programas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
 Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji galės dirbti mokslinį tiriamąjį ir taikomąjį darbą valstybinėse institucijose (aukštosiose mokyklose, mokslinėse laboratorijose, mokslinių tyrimų centruose, sportininkų rengimo centruose) ir privataus verslo struktūrose (sporto šakų komandose, sveikatingumo klubuose).
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šią studijų programą mokymąsi galima tęsti Biomedicinos mokslų srities doktorantūroje.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, el. p.

Studijų programos direktorius Arvydas Stasiulis

el. p. arvydas.stasiulis@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data: 2022-04-07

KĄ STUDIJUOSI?

1 METAI

 • Molekulinė sporto biologija
 • Aerobinio pajėgumo fiziologija
 • Griaučių raumenys ir judesių valdymas
 • Biomedicinos mokslinių tyrimų metodologija ir statistika
 • Inovacijos ir moksliniai projektai
 • Laisvai pasirenkamas modulis
2 METAI

 • Sporto genetika
 • Bioaudinių mechaninės savybės
 • Laisvai pasirenkamas modulis
 • Baigiamasis darbas