Sportinė rekreacija ir turizmas

PROGRAMOS APRAŠAS

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Sportinė rekreacija ir turizmas
Studijų programos valstybinis kodas 6121LX003
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51134
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Turizmas ir poilsis
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Pirmoji studijų pakopa (bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalba anglų
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Bakalauro diplomas, kodas 6105
Būtinas minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2009
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31
Akreditavimo įsakymas SV6-5
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 6
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.1
Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):

Parengti universitetinio lygio verslius ir socialiai atsakingus laisvalaikio ir turizmo vadybininkus, gebančius dirbti verslo, visuomeninėse ir valstybinėse organizacijose bei organizuoti ir vystyti savo verslą, remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais.

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. parinkti adekvačius veiksmingus planavimo ir organizavimo metodus  įvairiose situacijose (sporto ir laisvalaikio);
 2. kūrybingai ir nuolatos mokytis iš šiuolaikinio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo pasiekimų ir patikrintos praktikos ir kūrybingai tai taikyti rekreacijos ir laisvalaikio organizatoriaus profesinėje veikloje;
 3. žinoti ir suvokti žmonių išteklių valdymo šiuolaikines teorijas ir koncepcijas;
 4. kritiškai mąstyti ir suprasti skirtingus argumentus, pateikiamus analizuojant organizacijų ir (arba) verslo veiklos problemas ir priimant sprendimus;
 5. bendrauti ir bendradarbiauti su kitų sričių specialistais bei dirbti komandoje kritiškai vertinant faktus ir idėjas, argumentuotai reikšti mintis rengiant viešus pranešimus, dalyvaujant diskusijose;
 6. plėtoti kūrybinio mąstymo, bendravimo gebėjimus, taikant vidinės ir išorinės komunikacijos modelius;
 7. taikyti etikos principus komunikavimo procese, laikantis dokumentacijos ir kalbos kultūros taisyklių;
 8. nuolat tobulinti savo veiklos kompetencijas;
 9. kūrybingai ir nuolatos mokytis iš šiuolaikinio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo pasiekimų ir patikrintos praktikos ir kūrybingai tai taikyti laisvalaikio organizatoriaus profesinėje veikloje;
 10. taikyti organizacijų veiklą ir verslą reglamentuojančius teisės aktus;
 11. naudotis mokslinėmis duomenų bazėmis, vertinti informacijos šaltinio kokybę, taikyti statistinius ir testavimo mokslinių tyrimų metodus savo tyrimams socialinių mokslų srityje;
 12. pažinti skirtingas pasaulines socialines, kultūros bei laisvalaikio tendencijas;
 13. suprasti ir taikyti turizmo, sportinės rekreacijos ir laisvalaikio aplinkos įvairialypiškumą, pagrindinius turizmo ir laisvalaikio ekonomikos aspektus, verslo organizavimo,  organizacijų apskaitos, finansų, juridinių įmonių steigimo aspektus turizmo ir laisvalaikio sektoriuose;
 14. socialiai atsakingai taikyti pagrindinius turizmo ir laisvalaikio organizacijų veiklos ir verslumo principus, planuoti ir valdyti laisvalaikio organizacijų išteklius ir veiklas;
 15. suprasti ir taikyti turizmo informacines ir rezervacines sistemas turizmo ir laisvalaikio organizavimo veiklose;
 16. žinoti ir suvokti apsirūpinimo finansiniais, medžiaginiais, žmonių ir kitais ištekliais šaltinius ir jų efektyvaus panaudojimo prielaidas;
 17. analizuoti, interpretuoti ir taikyti Lietuvos ir ES įstatymus bei kitus teisės aktus susijusius su laisvalaikio ir turizmo sektoriumi;
 18. parinkti ir organizuoti tinkamas laisvalaikio formas, veiklas ir paslaugas klientams atsižvelgiant į klientų grupes, fizinį pajėgumą, bei poreikius laikantis saugos reikalavimų;
 19. vertinti vartotojų ir organizacijų elgseną lemiančius veiksnius, valdyti konfliktus bei parinkti ir taikyti įvairias marketingo strategijas, teikiant turizmo ir laisvalaikio paslaugas, rengiant projektus;
 20. kurti konkurencingus paslaugų paketus, nustatyti jų kainą, parinkti optimaliausius paskirstymo būdus, patraukliai pristatyti teikiamas paslaugas visuomenei;
 21. taikyti vadybos ir ekonomikos, taip pat kitų mokslų žinias laisvalaikio organizacijų vadybai ir verslo organizavimui tobulinti;
 22. identifikuoti savo veiklos problemas, rasti jų sprendimo ir veiklos tobulinimo būdus;
 23. rengti verslo plėtros planus ir organizuoti jų įgyvendinimą;
 24. žinoti ir suvokti rinkodaros principus, koncepcijas, vartotojų elgseną lemiančius veiksnius;
 25. vykdyti turizmo, sportinės rekreacijos ir laisvalaikio projektus bendradarbiaujant komandoje ir perteikti jų rezultatus visuomenei;
 26. kurti, administruoti ir įgyvendinti turizmo, sportinės rekreacijos ir laisvalaikio renginius bei projektus generuojant savo ir kitų idėjas nevyriausybinėse, valstybinėse ir privačiose organizacijose;
 27. Savo veikloje panaudoti informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes;
 28. Prisidėti prie laisvalaikio ir turizmo infrastruktūros tobulinimo analizuojant esamą situaciją ir rengiant projektus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai dirbant individualiai ir grupėse:

atvejo analizė (atvejo studijos), darbas grupėse, tradicinė paskaita, darbas su imitaciniais modeliais, debatai, grupinis (komandinis) projektas, diskusija, ekspertinis vertinimas, Individualios konsultacijos, informacijos paieškos užduotis, kūrybinės dirbtuvės,  kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, literatūros analizė, literatūros apžvalgos pristatymas, mokymasis bendradarbiaujant, mokslinio straipsnio analizė, praktinės užduotys, pratybos, problemomis grįstas mokymas, problemų sprendimo sesijos, projektavimas (projektų rengimas ir vizualizavimas), renginio organizavimas, seminaras, uždavinių sprendimas, veiklos refleksija.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa, ataskaita, atvejo analizė, darbų aplankas (portfolio), egzaminas, esė, esė vertinimas, filmo (projekto) kūrimas (filmuotos medžiagos parengimas), grupinis (komandinis) projektas, grupinis darbas, individualus darbas, individualus projektas, kolegų įvertinimas, mokslinio straipsnio (teksto) analizė, pateikčių pristatymas, praktikos ataskaita, pranešimas, praktinių įgūdžių vertinimas, pratybų atsiskaitymas, probleminių sprendimų užduotis, projektų ir renginių teorinė ir praktinė analizė, refleksija, savęs įsivertinimas, seminaras, tarpinis egzaminas, testas, veiklos refleksija, žodinis iliustruotas pranešimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika: čia
Studento pasirinkimai:
10 kreditų pasirenkamas modulis iš kitų studijų programų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa yra unikali turizmo ir poilsio kryptyje, kuri rengia specialistus orientuotus į aktyvaus laisvalaikio ir sportinės rekreacijos organizavimą bei verslumo kompetencijos ugdymą. Studijų metu yra didelės galimybės įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas ir praktiką užsienyje geriausiuose tos srities universitetuose bei yra skatinamas dalyvavimas savanoriškose veiklose organizuojant laisvalaikio renginius. Absolventas taip pat įgyja ir kelionių vadovo kvalifikaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programą absolventai galės: kurti ir plėtoti savo verslą, dirbti vadovais, vadybininkais laisvalaikio ir turizmo organizavimo  paslaugas teikiančiose šalies bei užsienio organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Galimybė tęsti studijas verslo ir vadybos krypties  magistrantūroje bei kitose socialinių mokslų srities programose Lietuvoje ir užsienyje ir  įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, el. p. Kristina Mejerytė- Narkevičienė,

el. paštas: kristina.mejeryte@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2019-04-03

Studijų programa vykdoma tik anglų k.

Koks suteikiamas kvalifikacinis laipsnis? Verslo vadybos bakalauras.

Kokia studijų forma ir trukmė? Nuolatinė – 3 metai.

Kodėl verta rinktis Sportinės rekreacijos ir turizmo studijas?

Tai unikali ir išskirtinė studijų programa, kuri suteikia galimybę sujungti savo aistrą sportinei rekreacijai ir turizmui su savo karjera. Šioje studijų programoje orientuojamasi į laisvalaikio paslaugų sektorių, plėtojantį sveikos gyvensenos ir kokybiško laisvalaikio kūrimą bei organizavimą. Studijų metu  yra apimamos skirtingos laisvalaikio industrijos sritys: sportinė rekreacija (sportiniai renginiai, įvairių žygių organizavimas, išlikimo stovyklos, laisvalaikio užimtumo organizavimas SPA centruose, viešbučiuose ir kt.), ekskursijos ir turizmo paslaugų organizavimas (veiklos turizmo organizacijose, turizmo informacijos centruose, kaimo turizmo versle ir kt.).

Ko išmoksi?

Valdyti ir administruoti  laisvalaikio bei turizmo  organizacijas, rengti  aktyvaus, kokybiško ir įdomaus laisvalaikio projektus,  kurti ir realizuoti  turizmo  paslaugas, taikyti šiuolaikines modernias informacines technologijas šiame versle, plėtojant ateities laisvalaikio organizavimą. Studijų metu suteikiama galimybė stažuotis Europos ir kitų pasaulio šalių ( JAV, Japonija  ir kt.) universitetuose bei atlikti praktiką užsienyje. Sėkmingai baigusiems studijas bus galimybė įgyti kelionių vadovo pažymėjimą.

Kuo dirbsi?

Galėsi kurti ir plėtoti savo verslą, dirbti vadovu, vadybininku laisvalaikio ir turizmo organizavimo paslaugas teikiančiose

Lietuvos bei užsienio organizacijose. Galėsi tęsti studijas Turizmo ir sporto vadybos bei kitos srities magistrantūroje.

Konkursinis balas

0,4 0,2 0,2 0,2
Istorija Lietuvių kalba* Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su išvardintais

* Užsieniečiams imamas gimtosios kalbos įvertinimas

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: +370 37 302659
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas