Taikomoji fizinė veikla

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Taikomoji fizinė veikla
Studijų programos valstybinis kodas 6121GX004
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51172
Studijų krypties grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Reabilitacija
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Pirmoji studijų pakopa (bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Suteikiama kvalifikacija Sveikatos mokslų bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai Pagrindinės krypties kvalifikacinis

laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Bakalauro diplomas, kodas 6105
Būtinas minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 m.), ištęstinės studijos (4 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas,JAR

kodas  119515314,  https://www.lsu.lt/

Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2011
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo

centras, 2018-06-30

Akreditavimo įsakymas SV6-43
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 6
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.2
Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas(-ai):

Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais parengti reabilitacijos bakalaurą Neįgaliųjų reabilitologo profesinę kvalifikaciją turintį specialistą, gebantį dirbti su įvairaus tipo (judėjimo, regėjimo, klausos, intelekto ir kt.) negalias turinčiais asmenimis jų fizinės, psichologinės ir socialinės reabilitacijos srityse, panaudojant įvairias specialias fizinės veiklos priemones ir metodus, siekiant mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir gerinti jų gyvenimo kokybę.

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

 1. Rasti ir suprasti šiuolaikines mokslines idėjas, kylančias iš fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir praktikos, apibrėžti holistinį požiūrį į žmogų, paaiškinti visuomenės raidos tendencijas, stratifikaciją, socialinius vaidmenis ir identitetą bei kritiškai vertinti ir analizuoti socialines problemas, remiantis šiuolaikinėmis sociologijos paradigmomis.
 2. Apibrėžti profesinės kvalifikacijos pagrindą sudarančių gyvybės, medicinos ir socialinių mokslų pagrindų žinias, teorijas ir dėsningumus, gebėti juos ekstrapoliuoti ugdant/is dalykines kompetencijas.
 3. Naudotis mokslinėmis duomenų bazėmis, vertinti informacijos šaltinio kokybę, taikyti statistinius ir testavimo mokslinių tyrimų metodus savo tyrimams biomedicinos ir/ar socialinių mokslų srityse.
 4. Suprasti ir gebėti vertinti politikos, ekonomikos ir kultūros kaip visuomeninių reiškinių tarpusavio sąveiką tai panaudojant tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityje.
 5. Bendrauti su įgaliais ir neįgaliais įvairaus amžiaus asmenimis pripažįstant  jų tapatumą; vadovautis etinėmis  nuostatomis, kad visi asmenys visuomenėje sudaro jos įvairovę ir yra vertingi moralinių, ekonominių ir socialinių santykių plėtros požiūriu.
 6. Įkvėpti savo bendradarbius domėtis šiuolaikiniais fundamentaliojo ir taikomojo mokslo pasiekimais ir dirbant komandoje raginti kurti naujas technologijas bei jas taikyti praktikoje.
 7. Parinkti adekvačius veiksmingus planavimo ir organizavimo metodus neįgaliesiems įvairiose situacijose (ugdymo, sporto ir laisvalaikio).
 8. Suvokti individo ir visuomenės sąmoningo dalyvavimo, aktyvaus, nuolatinio ir tikslingo poveikio reikšmę asmenybės tapatumo formavimuisi.
 9. Kūrybingai ir nuolatos mokytis iš šiuolaikinio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo pasiekimų ir patikrintos praktikos ir kūrybingai tai taikyti neįgaliųjų reabilitologo profesinėje veikloje.
 10. Žinoti ir apibūdinti bendruosius organizmo patologinius procesus ir medicininės reabilitacijos pagrindus; apibrėžti neįgaliųjų fizinės ir ligonių medicininės reabilitacijos skirtumus; gebėti vertinti judamojo aparato deformacijas, protezų ir ortopedinių prietaisų taikymo principus, laikyseną, eiseną, sėdėjimą neįgaliųjų vežimėlyje.
 11. Taikyti, analizuoti ir interpretuoti organizmo sistemų veiklos funkcinės diagnostikos metodus bei atpažinti pavojingus gyvybei staigaus sveikatos sutrikimo požymius, galinčius pasitaikyti profesinės veiklos metu, ir teikti I-ąją pagalbą iki atvykstant medicinos specialistams.
 12. Kurti, parinkti ir taikyti neįgaliųjų fizinės reabilitacijos programas, apimančias  jų kasdieninio (iš)gyvenimo veiksmų atkūrimą, palaikymą ar įgijimą bei kritiškai vertinti jų poveikį, daryti pakeitimus ir nutraukti veiklą, jei to reikalauja neįgalaus asmens būklė.
 13. Žinoti ir paaiškinti masažo poveikį ir indikacijas ar kontraindikacijas masažui bei gebėti atlikti masažo procedūrą ir sudaryti masažo veiksmų planą įvairių judėjimo ir atramos aparato sutrikimų ir traumų, periferinės ir centrinės nervų sistemos, širdies-kraujagyslių ir kvėpavimo sistemos ligų, limfos ir periferinės kraujotakos sutrikimų atvejais.
 14. Žinoti bendravimo su neįgaliaisiais pagrindines taisykles bei gestų kalbos pagrindus, siekiant bendrauti su kurčiais asmenimis.
 15. Žinoti ir taikyti fizinio ugdymo įgūdžių mokymo metodologijos ir organizacijos bazinius principus heterogeninėje asmenų grupėje sveikatos, sveikatinimo ir fizinio pajėgumo kontekste.
 16. Parinkti, analizuoti ir interpretuoti įvairaus amžiaus neįgaliems vaikams ir jaunuoliams tinkamas fizinio ugdymo ir veiklos formas, organizuoti ir vykdyti šias veiklas įvairiose socialinėse (segreguotoje, integruotoje ir inkliuzinėje) aplinkose bei argumentuoti ir vertinti taikomojo fizinio ugdymo ir/ar taikomosios fizinės veiklos programas.
 17. Žinoti ir suprasti įvairių neįgaliųjų sporto šakų teorinius ir metodologinius pagrindus, gebėti identifikuoti neįgaliesiems taikomas treniravimo metodikas ir specifiškumą atitinkamai pagal negalios tipą.
 18. Klasifikuoti neįgaliuosius pagal judėjimo ir intelekto funkcijų galimybes bei sporto šakų specifiką.
 19. Parinkti neįgaliesiems tinkamas fizines veiklas, rekreacijos formas ir/ar sporto šaką bei taikyti apsaugos priemones jas vykdant sausumoje ir vandenyje, organizuoti jų dalyvavimą varžybose ir laisvalaikio rekreacinius fizinės veiklos užsiėmimus.
 20. Taikyti kompensacinės technikos priemones, sporto prietaisus bei įrankius individualiai pagal neįgaliojo poreikius ir galimybes bei pasirinktą sporto šaką.
 21. Žinoti ir atpažinti slaugos proceso būtinumą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, jo ypatumus bei pritaikymo galimybes.
 22. Žinoti ir suvokti senėjimo ir negalios sąsajas tarp fizinio aktyvumo, socialinės inkliuzijos ir viso gyvenimo kokybės bei skatinti ir remti senyvo amžiaus žmonių savarankiškumą, fizinį aktyvumą, produktyvumą, apsisprendimo teisę, inkliuziją į bendruomenes, pilnavertį pilietiškumą.
 23. Parinkti, organizuoti ir vykdyti senyvo amžiaus žmonėms su negalia ir be jos fizinę veiklą, palaikant ir plėtojant jų socialinius ryšius, bendravimą ir bendradarbiavimą, prasmingą užsiėmimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studentų aktyvumu ir jų refleksija pagrįsti metodai: grupės diskusija, atvejo analizė, empiriniai ir analitiniai tyrimai ir kt.; užduotimis pagrįsti metodai: projektų, individualių ar grupinių darbų, apžvalgų, mokslinio referato ir/ar kt. rengimas; informacijos perdavimu pagrįsti metodai: paskaitos-kontaktinės ir nuotolinės, konsultacijos ir kt.; informacijos perdavimu ir studentų aktyvumu pagrįsti metodai: seminarai, pratybos, žaidimai praktikos darbai ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo žodžiu metodai: prezentacija ir kt.;

Vertinimo raštu metodai: apžvalgų, mokslinio referato, atskiro atvejo analizės, esė, egzamino-atviro, uždaro ar kombinuoto testavimo forma-metodai ir kt;

Integruoto (raštu ir žodžiu) vertinimo metodai: projektų (individualių ar grupinių) baigiamieji darbai kt.;

Kaupiamojo vertimo metodai:  aplanko (portfolio) metodas (į studijų procesą  ir į rezultatą orientuotas) (apibendrinamasis kaupiamasis vertinimas).

Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika: čia

Studento pasirinkimai:
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa yra unikali Lietuvoje, sudaryta remiantis Europos 23 universitetų ekspertų nustatytais baziniais TFV studijų Europos standartais. Joje rengiami specialistai darbui su įvairių tipų negalias turinčiais asmenimis, kurie nėra ligoniai, tik turi pastovius negrįžtamus funkcijų sutrikimus, tiesiogiai siekiant jų fizinės, psichologinės ir socialinės reabilitacijos. Programa skiriasi nuo kineziterapijos programos, nes ji rengia specialistus darbui su ligoniais jų medicininės reabilitacijos srityje sveikatos priežiūros institucijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
TFV studijų programos absolventai gali dirbti valstybinėse neįgaliųjų reabilitacijos ir integruotose švietimo institucijose; iš valstybės ir/ar savivaldybių biudžeto finansuojamose nevalstybinėse neįgaliųjų organizacijose bei socialinės globos institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai, sėkmingai baigę programą, galės studijas tęsti biomedicinos ar socialinių mokslų srities magistrantūrose.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. Studijų programos direktorė Doc. dr. Vida Ostasevičienė,

el. p. vida.ostaseviciene@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2018-04-27