Priėmimas į aukštesnį kursą

Asmenys, studijavę kitose aukštosiose mokyklose ar pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, konkurso tvarka ir esant laisvų vietų gali būti priimti į aukštesniuosius kursus.

Priėmimo tvarka:

  1. Į aukštesnį kursą asmenys gali būti priimami, jeigu jie yra visiškai įvykdę visus žemesniojo kurso studijų programos reikalavimus.
  2. Asmuo negali būti priimtas į aukštesnįjį kursą, jeigu jis nėra įvykdęs žemesniojo kurso studijų programos reikalavimų arba dėl studijų programų pasikeitimo yra atsiradę skirtumų tarp buvusios ir esamos studijų programos, arba šie skirtumai atsirado dėl studijų programų nesutapimo studijavus kitoje aukštojoje mokykloje. Susidariusius skirtumus galima likviduoti sudarius laisvojo klausytojo ir universiteto sutartį arba iš naujo stoti į pirmąjį kursą bendra tvarka.
  3. Lietuvos sporto universitete studijuotų dalykų perįskaitymą ar kitose aukštosiose mokyklose išklausytų studijų dalykų įskaitymo tvarką reglamentuoja „Studijų rezultatų įskaitymo tvarka“.
  4. Prašymas ir kiti dokumentai studijoms į aukštesnį kursą priimami Studijų departamente, Centriniuose rūmuose, 101 kab. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai ar jų kopijos:

-asmens tapatybės kortelės arba paso kopija;

-brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;

-akademinės pažymos apie išklausytus modulius;

-pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;

-dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nėra nurodytas asmens kodas);

5. Priėmimas į aukštesnį studijų kursą vyksta iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.

6. Į aukštesnį studijų kursą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas.

7. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame kurse, asmenys turi su Universitetu pasirašyti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį kursą studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.