Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas skaičiuojamas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

 1. Pirmojo dalyko brandos (arba sporto pasiekimų) įvertinimas;
 2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

 • Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas (stojantiesiems į visas studijų programas);
 • tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
 • bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas;
 • brandos darbo įvertinimas;
 • dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje ar tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra netrumpesnė negu 3 mėnesiai;

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2021 m.

 • Išlaikyti lietuvių k., matematikos ir vieno laisvai pasirenkamo dalyko valstybiniai egzaminai.
 • penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis ne mažesnis negu 7:
  • lietuvių kalba ir literatūra;
  • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  • užsienio kalba;
  • matematika;
  • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
  • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Stojantiesiems į fizinio ugdymo ir sporto (kūno kultūros) studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas. Šio įvertinimo turinį ir tvarką tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.
 • Minimalus konkursinis balas – 5,4 (netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo).

 

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2020 m.

 • Išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 m. ar vėliau;
 • Ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis išlaikytas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 m. ar vėliau;
 • Išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2016 ir 2017 m. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2018 m., matematikos valstybinį brandos egzaminą turi būti išlaikę ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, t.y. ne mažiau nei 25 balai.
 • 2018 m. vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims gali būti taikomi 2018 arba 2020 m. stojimo reikalavimai (imamas stojančiajam palankesnis variantas).
 • Stojantiesiems į fizinio ugdymo ir sporto (kūno kultūros) studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas. Šio įvertinimo turinį ir tvarką tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.
 • Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Minimalus konkursinis balas – 5,4 (netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo).

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas:

 • Asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2015–2021 metais privalo turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
 • Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2014 metais ir anksčiau minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Minimalus konkursinis balas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas yra 5,4 (netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo)
 • Visiems stojantiems į Fizinio ugdymo ir sporto studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas teigiamas motyvacijos vertinimas. Šio įvertinimo turinį ir tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministras.

Konkursinio balo sandara

Studijų programos

Dalykai

Svertinis koeficientas

Dalykai

Svertinis koeficientas

Fizinis ugdymas ir sportas


Treniravimo sistemos


Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena


Pratimai, mityba ir streso valdymas

Sporto pasiekimai
Lietuvių kalba1
Biologija arba matematika, arba užsienio kalba

0,40

0,20

0,20

Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais dalykais.

0,20

Sporto ir turizmo vadyba Matematika
Lietuvių kalba1
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba2

0,40
0,20
0,20

Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais dalykais.

0,20

Kineziterapija Biologija
Lietuvių kalba1
Chemija arba matematika, arba informacinės technologijos2

0,40
0,20
0,20

Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais dalykais.

0,20

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata Biologija
Lietuvių kalba1
Chemija arba matematika2

0,40
0,20
0,20

Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais dalykais.

0,20

1Užsieniečiams, stojantiems į studijų programą anglų kalba, vietoje lietuvių k. dalyko imamas gimtosios kalbos įvertinimas, vietoje sporto pasiekimų – kūno kultūros įvertinimas.

2 Konkursiniam balui skaičiuoti imami neikartojančių dalykų įvertinimai..

** – SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS