Konkursinio balo sandara

Minimalūs reikalavimai įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2024 m. ir stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas vietas (VNF):

Išlaikyti  lietuvių k., matematikos ir vieno laisvai pasirenkamo dalyko valstybiniai egzaminai.

Įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui.

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2021 – 2023 m.

Išlaikyti  lietuvių k., matematikos ir vieno laisvai pasirenkamo dalyko valstybiniai egzaminai.

penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis ne mažesnis negu 7:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2020 m.:

Išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 m. ar vėliau;

Ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis išlaikytas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 m. ar vėliau;

Išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2016 ir 2017 m. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2018 m., matematikos valstybinį brandos egzaminą turi būti išlaikę ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, t.y. ne mažiau nei 25 balai.

2018 m. vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims gali būti taikomi 2018 arba 2020 m. stojimo reikalavimai (imamas stojančiajam palankesnis variantas).

Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2023 m.:

Asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2015–2023 metais privalo turėti bent vieną valstybinį egzaminą.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2014 metais ir anksčiau minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

2024 m. konkuruojant dėl valstybės finansuojamų vietų Mokslo ir studijų įstatymo (MSĮ) 77 str. 1 dalyje nustatyta tvarka bus sudaromos dvi konkursinės eilės, tačiau konkursinio balo sudarymo principai ir kiti kriterijai, turintys įtakos konkursinio balo sandarai, taikomi tie patys. Antrojoje konkursinėje eilėje dalyvauja stojantieji, esantys pirmojoje konkursinėje eilėje, tenkinantys MSĮ 77 str. 1 punkte nustatytas sąlygas .

Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymiai ir metiniai pažymiai perskaičiuojami pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 m. į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ aprašą.

Sporto nacionaliniai ir tarptautiniai pasiekimai vertinami pagal dešimtbalę skalę pagal 2021  m. sausio 29 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-159 patvirtintą Sporto nacionalinių ir tarptautinių sporto pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą.

Į Universiteto studijų programas priimami stojantieji, kurių konkursiniai balai yra didžiausi. Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal stojančiojo brandos atestato, ir (ar) jo priedo (priedų) duomenis. Jį sudaro konkursinių dalykų įvertinimų (pažymių ir balų), perskaičiuotų konkursinės eilės sudarymo tvarkos apraše nurodyta tvarka ir padaugintų iš svertinių koeficientų bei papildomų balų suma.

Papildomų balų skyrimo tvarka nurodyta konkursinės eilės sudarymo apraše.       Papildomi balai skiriami:

 • Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I-III vietų laimėtojams;
 • Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu;
 • Baigusiems bazinius karinius mokymus arba nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
 • Už pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbą, įvertintą ne žemesniu nei 9 balai.

Konkursinio balo sandara

Studijų programos

Dalykai

Svertinis koeficientas

Dalykai

Svertinis koeficientas

Fizinis ugdymas ir sportas


Treniravimo sistemos


Pratimai, mityba ir streso valdymas


 

Sporto pasiekimai
Lietuvių kalba1
Biologija, arba matematika, arba chemija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,40

0,20

0,20

Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais dalykais.

0,20

Sporto ir turizmo vadyba Matematika
Lietuvių kalba1
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba2

0,40
0,20
0,20

Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais dalykais.

0,20

Kineziterapija Biologija
Lietuvių kalba1
Chemija, arba matematika, arba fizika2

0,40
0,20
0,20

Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais dalykais.

0,20

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata Biologija
Lietuvių kalba1
Chemija, arba matematika, arba fizika2

0,40
0,20
0,20

Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais dalykais.

0,20

1Užsieniečiams, stojantiems į studijų programą anglų kalba, vietoje lietuvių k. dalyko imamas gimtosios kalbos įvertinimas, vietoje sporto pasiekimų – kūno kultūros įvertinimas.

2 Konkursiniam balui skaičiuoti imami neikartojančių dalykų įvertinimai..

** – SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS