Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas skaičiuojamas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

 1. Pirmojo dalyko brandos (arba sporto pasiekimų) įvertinimas;
 2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

 • Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas (stojantiesiems į visas studijų programas);
 • tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
 • bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas;
 • brandos darbo įvertinimas;
 • dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo savanoriškoje veikloje;

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas:

 1. Asmenys, 2019-2020 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
 • lietuvių k., užsienio k., matematikos valstybinius egzaminus.
 • penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis ne mažesnis kaip 7:
  • lietuvių k. ir literatūra,
  • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių),
  • užsienio kalba,
  • matematika,
  • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas,
  • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas,
  • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas,
  • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

2. Asmenims, 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas taikomos 2018 metų arba 2020 metų stojimo sąlygos (imamas stojančiajam palankesnis variantas).

3. Asmenys, 2016–2018 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:

 • Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
 • Užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
 • Matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių studijas (2018 m. matematikos valstybinis brandos egzaminas turi būti išlaikytas ne mažiau nei 25 balais).

4. Asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:

 • Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
 • Užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.

5. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

6. Į visas Lietuvos sporto universiteto pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijas bus kviečiami studijuoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas bus ne mažesnis kaip 5,4 balai,nepriklausomai nuo to, kada yra įgytas išsilavinimas (netaikoma stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų http://bakalauras.lamabpo.lt/patvirtintas-maziausias-stojamasis-konkursinis-balas/.

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas

  1. 2020 metais stojant bus taikomas minimalus konkursinis balas – 5,4 (netaikoma stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų http://bakalauras.lamabpo.lt/patvirtintas-maziausias-stojamasis-konkursinis-balas/
  2. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015–2020 metais, privalo turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
 1. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2014 metais ir anksčiau, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 2. Visiems stojantiems į Fizinio ugdymo ir sporto studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas teigiamas motyvacijos vertinimas. Šio įvertinimo turinį ir tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministras.

Konkursinio balo sandara

Studijų programos

Dalykai

Svertinis koeficientas

VF/M

Dalykai

Svertinis koeficientas

Fizinis ugdymas ir sportas


Treniravimo sistemos


Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena


Pratimai, mityba ir streso valdymas

Sporto pasiekimai
Lietuvių kalba
Biologija arba matematika

0,30/0,40

0,20

0,30/0,20

Bet kuris dalykas iš brandos atestato, išskyrus kūno kultūra, lietuvių kalba, biologija arba matematika

0,20

Sporto ir turizmo vadyba Matematika
Lietuvių kalba
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,40
0,20
0,20

Bet kuris dalykas iš brandos atestato, išskyrus matematika, lietuvių kalba, istorija arba informacinės technologijos arba geografija

0,20

Kineziterapija


Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata


Biologija
Lietuvių k.
Chemija arba matematika

0,40
0,20
0,20

Bet kuris dalykas iš brandos atestato, išskyrus matematika arba chemija, lietuvių kalba, biologija

0,20

* – Užsieniečiams, stojantiems į studijų programą anglų kalba, vietoje lietuvių k. dalyko imamas gimtosios kalbos įvertinimas, vietoje sporto pasiekimų – kūno kultūros įvertinimas.