Įgijusiems išsilavinimą užsienio institucijose

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose, jeigu jie yra:

  • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
  • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos Ekonominės Erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
  • užsienio lietuviai.

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

Išsilavinimą Įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtintą Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašą.

Išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas, reikia:

  1. kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo įvertinimo ir pripažinimo (SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5)  210 4772, el. p. enicnaric@skvc.lt);
  2. išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetetingos institucijos);
  3. pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą internetu https://bakalauras.lamabpo.lt/;
  4. išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas);
  5. iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.

Norint stoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, SKVC taip pat nustato mokomųjų dalykų ir pažymių atitikmenis.

Reikalingi dokumentai užsienyje įgyto išsilavinimo vertinimui ir pripažinimui bei dalykų atitikmenų nustatymui ir pažymių pervedimui

Pateikiamų dokumentų sąrašas ir paraiškų dėl užsienio institucijose įgytų kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą ir (ar) aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo bei vidurinio išsilavinimo dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo formos pateiktos SKVC tinklalapyje.

Vertinimo ir pripažinimo procedūros trukmė

Užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas SKVC atliekamas per 1 mėnesį. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų akademiniam pripažinimui reikalingų dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos. Įprastai vertinimas trunka apie keletą savaičių, išskyrus atvejus, kai renkama papildoma informacija apie užsienyje įgytą išsilavinimą ir laukiama kompetentingų institucijų atsakymo. Pareiga pateikti visus  akademiniam pripažinimui reikalingus dokumentus tenka pareiškėjui. Trūkstant informacijos apie užsienio kvalifikaciją, terminas gali būti pratęsiamas dar 3 mėnesiams. Daugiau informacijos apie vertinimo terminus teikiama tel. (+370 5)  210 4772.