Priėmimas į aukštesnį kursą

Asmenys, studijavę kitose aukštosiose mokyklose ar pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, konkurso tvarka ir esant laisvų vietų gali būti priimti į aukštesniuosius kursus.

Priėmimo tvarka:

  1. Į aukštesnį kursą asmenys gali būti priimami, jeigu jie yra visiškai įvykdę visus žemesniojo kurso studijų programos reikalavimus.
  2. Asmuo negali būti priimtas į aukštesnįjį kursą, jeigu jis nėra įvykdęs žemesniojo kurso studijų programos reikalavimų arba dėl studijų programų pasikeitimo yra atsiradę skirtumų tarp buvusios ir esamos studijų programos, arba šie skirtumai atsirado dėl studijų programų nesutapimo studijavus kitoje aukštojoje mokykloje. Susidariusius skirtumus galima likviduoti sudarius laisvojo klausytojo ir universiteto sutartį arba iš naujo stoti į pirmąjį kursą bendra tvarka.
  3. Lietuvos sporto universitete studijuotų dalykų perįskaitymą ar kitose aukštosiose mokyklose išklausytų studijų dalykų įskaitymo tvarką reglamentuoja „Studijų rezultatų įskaitymo tvarka“.
  4. Prašymas ir kiti dokumentai studijoms į aukštesnį kursą priimami Studijų departamente, Centriniuose rūmuose, 101 kab.