Baigiamieji darbai

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ APROBACIJA IR DARBŲ GYNIMAS (2022-2023 m.m. rudens semestras, visos programos)

Baigiamųjų darbų aprobacija

  1. Baigiamųjų darbų pateikimas aprobacijai 2022 m. gruodžio 6 d.(baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymo sistemą ir  darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais (skanuotas) pateikiamas Studijų departamentui elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt)).
  2. Baigiamųjų darbų aprobacija vyks 2022 m. gruodžio 15 d. 

3. Aprobacijos procedūros čia

Baigiamųjų darbų gynimas

  1. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia)  baigiamieji darbai PDF formatu įkeliami į e-mokymo sistemą. Vadovas, kad darbas yra tinkamas ginti, o baigiamojo darbo autorius (Studentas), kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt) patvirtina Studijų departamentui. Baigiamojo darbo prieduose yra pateiktas užpildytas baigiamojo darbo individualus rengimo planas (1 priedas).

1.1. 2023 m. sausio 5 d. (ketvirtadienį) iki 24:00 val. į e-mokymo sistemą įkeliami visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai.  Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).

Baigiamieji darbai privalo būti įkelti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

  1. Studentai 2023 m. sausio 3 d. e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką (portfolio).
  1. Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.
  2. Baigiamųjų darbų gynimai vyks 2023 m. sausio 17 d. 

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2022 m. gruodžio 15 d.

8. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų departamentas).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

  1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymo sistemoje
Studijų programa Pateikimo laikas Nuoroda
Kineziterapija 2022.12.09 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1546

2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų atestacija

Studijų programa Atestacijos laikas
Kineziterapija 2022.12.16

Atestacijos procedūros čia

 

Baigiamųjų darbų gynimas:

  1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje. Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).
Studijų programa Laikas
Kineziterapija 2023.01.05

2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje (instrukcijos čia):

Studijų programa Laikas
Kineziterapija 2023.01.05

3. Baigiamųjų darbų pristatymo vertinimas

Studijų programa Pristatymo vertinimo laikas
Kineziterapija 2023.01.17

Konkretaus studento baigiamojo darbo pristatymo vertinimo laikas čia

Diplomų įteikimas vyks 2023 m. sausio 27 d.