TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 2020 M. GEGUŽĖS 21-22 D.

KVIETIMAS
MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

2020 m. gegužės mėn. 21-22 d.

 

Konferencijos tikslas – skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies ir tarptautines turizmo ir sporto verslo, rekreacijos, laisvalaikio, visuomenės sveikatinimo, darnaus verslo vystymo, švietimo vadybos ir studijų kokybės aktualijas ekonomikos, rinkodaros, vadybos, finansų, teisės aspektais.

Konferencijos dalyviai: mokslininkai – tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai ir socialiniai partneriai.

Konferencijos temos:

  • Turizmo  ir sporto verslas globalizacijos kontekste;
  • Laisvalaikis, rekreacija ir sveikatinimas šiuolaikinėje visuomenėje;
  • Darnus verslo vystymas;
  • Technologijos studijose ir versle;
  • Švietimo vadyba ir studijų kokybė;
  • Sporto technologijų aktualijos.

Konferencijos vieta – Marijampolės kolegija, P. Armino g. 92, Marijampolė.

Pranešėjams  dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Konferencijos dalyvio – klausytojo mokestis – 5 EUR

studento dalyvio – klausytojo mokestis – 1 EUR.

Konferencijos programa

Svarbios datos:

Iki  2020 m. balandžio 30 d. (pratęsta iki 2020 m.  gegužės 8 d.) – Konferencijos dalyvių registracija Registracijos forma.

Iki  2020 m. balandžio 30 d. (pratęsta iki 2020 m.  gegužės 8 d.) –  Konferencijos tezių pateikimas el.paštu:  lsu.mk.conference2020@gmail.com

Iki 2020 m. gegužės 20 d.  – straipsnių pateikimas el.paštu: lsu.mk.conference2020@gmail.com

2020 m. gegužės 21-22 d.d. konferencija bus vykdoma nuotoliniu būdu.

Konferencijos kalbos:  lietuvių, anglų, rusų.

Konferencijos tezių rinkinys ir mokslinių straipsnių rinkinys, recenzuotas dviejų nepriklausomų recenzentų, bus išleisti pdf formatu ir patalpinti internetinėje svetainėje https://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos, http://www.marko.lt/konferencijos/  kaip du atskiri leidiniai, kurie turės ISBN kodus.

Reikalavimai tezėms. Tezės pateikiamos lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Jos turi būti parengtos pagal šiuos reikalavimus: Tezių apimtis – 1 A4 formato puslapis. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, lygiavimas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

TEZIŲ PAVADINIMAS 12 Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė) 10 Pusjuodis, kursyvas, lygiavimas į kairę pusę
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis) 10 Kursyvas,  lygiavimas į kairę pusę
Tezių tekstas (aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados, iki 350 žodžių) 10 Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių) 10 Normalus
Literatūros sąrašas* (iki 5 svarbiausių literatūros šaltinių) 9 Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę

*pvz.

  1. Jasinskas, E., Štreimikienė, D., Švagždienė, B., Simanavičius, A. (2016). Impact of hotel service quality on the loyalty of customers. Economic Research-Ekonomska Istraživanja,  29 (1), p. 559-572.
  2. Kotler, P. (2013). The drivers of customer satisfaction and loyalty: cross-industry finding. Total Quality Management, 11(4), p. 27-33.

Reikalavimai straipsniams: apimtis nuo 4 iki 8 puslapių lietuvių, anglų arba rusų kalbomis, teksto redaktorius  Microsoft Word 97 (arba 2000), šriftas Times New Roman. Medžiagą sumaketuoti A4 formato lape viena skiltimi, eilutės protarpis – 1,5 intervalo, su paraštėmis: viršuje,  apačioje, kairėje ir dešinėje – 2 cm. Lapai numeruojami dešinėje apačioje.  Pateikiamos medžiagos dalims naudoti nurodyto dydžio ir stiliaus šriftą:

STRAIPSNIO PAVADINIMAS 14 Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius  (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė) 12 Pusjuodis, kursyvas, centruota
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis) 12 Kursyvas,  centruota
Anotacija (tekstas iki 200 žodžių) 12 Pusjuodis
Anotacijos tekstas (pagrįstas temos aktualumas, tyrimo problema, tikslas, tyrimo metodai, rezultatai ir išvados) 12 Normalus
Teksto skyrių pavadinimai 12 Pusjuodis,  centruota
Pagrindinis tekstas 12 Normalus
Lentelių tekstas 10 Normalus
Lentelių ir paveikslų  pavadinimai 12 Normalus,  centruota
Literatūros sąrašas 10 Normalus, numeruotas

Reikalavimai stendiniams pranešimams. Stendiniai pranešimai pateikiami pasirinktinai lietuvių, anglų arba rusų kalba. Jie turi būti parengti naudojant pateiktą šabloną (LT, EN, RU) ir atsiūsti el. paštu lsu.mk.conference2020@gmail.com  iki 2020 m. gegužės 13 d.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu: lsu.mk.conference2020@gmail.com

Konferencijos koordinatoriai: Regina Andriukaitienė

Interneto svetainės: https://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos; http://www.marko.lt/konferencijos/

 

Organizacinis komitetas