Primename, kad visi doktorantai iki 2012 m. birželio 15 d. turi atsiskaityti katedrose ir mokslo padaliniuose

Informacija katedrų (mokslo padalinių) vedėjams, doktorantų vadovams ir  doktorantams

 

Primename, kad visi doktorantai iki 2012 m. birželio 15 d. turi atsiskaityti katedrose ir mokslo padaliniuose, dalyvaujant doktoranto vadovui. Katedra turi įvertinti doktoranto studijų ir mokslo programos vykdymą ir iki birželio 20 d. pateikti Doktorantūros ir mokslo skyriui išvadą raštu (katedros protokolą ar jo išrašą) dėl doktoranto atestavimo tolimesnėms studijoms mokslo krypties Doktorantūros komitete.

Katedros (mokslo padalinio) protokolo pavyzdį galite rasti Akademijos vidaus tinkle K/Mokslo sk/Doktorantura/Formos/Kat_protokol.doc.

Posėdis turi būti atviras ir jo data iš anksto pranešta Doktorantūros ir mokslo skyriui.

Atestavimui doktorantas turi iš anksto (ne vėliau kaip prieš tris dienas iki skelbto posėdžio) pateikti katedros (mokslo padalinio) vedėjui ataskaitą, parengtą pagal formą, kurią galite rasti LKKA vidaus tinkle K/Doktorantūros ir mokslo  sk/ Doktorantura/Formos/Doktor_ataskaita.doc. ir LKKA Interneto svetainėje Mokslas/Doktorantūra/Informacija doktorantams.

Po atestavimo padalinyje iki birželio 20 d. doktorantas turi pateikti Doktorantūros ir Mokslo skyriui katedros vedėjo, darbo vadovo ir konsultantų pasirašytą ataskaitą su priedais (publikacijų sąrašas, straipsnių atspaudai, konferencijų programų kopijos).

 

Doktorantūros ir mokslo skyrius

2012-05-04