Arūnas Emeljanovas

 

 

 

Dr. ARŪNAS EMELJANOVAS
Einantis profesoriaus pareigas

 

 

El. paštas: arunas.emeljanovas@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1999 m. Edukologijos bakalauro laipsnis (su pagyrimu), Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2001 m. Biologijos magistro laipsnis, Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2007 m. Biomedicinos mokslų daktaro laipsnis, Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

Nuo 1999 m. Kauno „Nemuno“ vidurinė mokyklos kūno kultūros mokytojas, sveikos gyvensenos mokytojas.

2002–2005 m. UAB „Marketingo idėjų agentūra“ projektų vadovas.

2006 m. Kauno technologijos universitetas, Edukacinės kompetencijos centro projektų vadovas.

2007–2010 m. Lietuvos kūno kultūros akademijos (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) lektorius.

2009–2011 m. Lietuvos kūno kultūros akademijos (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), Kūno kultūros ir gimnastikos katedros vedėjas.

Nuo 2010 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) docentas.

2012 – 2016 m. LSU Sporto edukologijos fakulteto dekanas.

Nuo 2015 m. LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Mokinių fizinis aktyvumas ir fizinis pajėgumas;

Kūno kultūros problematika;

Skirtingų fizinių krūvių įtaka paauglių organizmui.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupės ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“, pogrupio „Fizinio ugdymo turinio, jį lemiančių veiksnių ir rezultatų (pasekmių) analizė“ vadovas.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Novak, Dario; Štefan, Lovro; Prosoli, Rebeka; Emeljanovas, Arūnas; Miežienė, Brigita; Milanovic, Ivana; Radisavljevic-Janic, Snežana. Mediterranean diet and its correlates among adolescents in non-Mediterranean European countries: a population-based study // Nutrients. Basel: MDPI AG. ISSN 2072-6643. 2017, vol. 9 iss. 2, article no. 177, p. 1-11. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; BIOSIS Previews (Thomson ISI); EMBASE; MEDLINE; DOAJ]. [cit. rod.: 3,759, kat. cit. rod.: 3,156 (2015 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017))]
 2. Venckūnas, Tomas; Emeljanovas, Arūnas; Miežienė, Brigita; Volbekienė, Vida. Secular trends in physical fitness and body size in Lithuanian children and adolescents between 1992 and 2012 // Journal of epidemiology and community health. London: BMJ Pub. Group. ISSN 0143-005X. 2017, vol. 72, iss. 2, p. 181-187. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Current Contents / Social & Behavioral Sciences (Thomson ISI); Current Contents / Clinical Medicine (Thomson ISI); Current Contents / Life Sciences (Thomson ISI); BIOSIS Previews (Thomson ISI); Scopus; Academic Search Premier; MEDLINE]. [cit. rod.: 3,865, kat. cit. rod.: 2,474 (2015 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017))]
 3. Budde, Henning; Velasques, Bruna; Ribeiro, Pedro; Machado, Sergio; Emeljanovas, Arūnas [Emeljanovas, Arunas]; Wegner, Mirko. How does acute exercise influence cognition? // Journal of Applied Physiology. Bethesda: American Physiological Society. ISSN 8750-7587. 2016, vol. 120, no. 6, p. 659-660. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Life Sciences (Thomson ISI); BIOSIS Previews (Thomson ISI)]. [cit. rod.: 3,004, kat. cit. rod.: 2,624 (2015 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017))]
 4. Emeljanovas, Arūnas; Valantinė, Irena; Zaičenkovienė, Kristina; Mišigoj-Duraković, Marjeta; Kreivytė, Rasa; Gomez, Miguel Angel. Associations between physical activity and health-related physical fitness in 17 years-old girls // Revista de psicologia del deporte. Palma: Universidad de les Illes Balears. ISSN 1132-239X. 2017, vol. 26, no. 1, p. 157-166. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Academic Search Premier; DOAJ]. [cit. rod.: 0,560, kat. cit. rod.: 1,708 (2015 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2017))]
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Pagrindiniai užsienio partneriai:

Prof. Dr. Ingunn Fjørtoft, Dr. Lise Kjønniksen,  Pietryčių Norvegijos universiteto koledžas (Norvegija);

Prof. habil. dr. Henning Budde, Hamburgo medicinos institutas, (Vokietija);

Scheuer Claude, Liuksemburgo universitetas (Liuksemburgas);

Prof. Dr. Uwe Pühse, Baselio universitetas (Šveicarija);

Prof. dr. Marc Cloes, Liege universitetas (Belgija);

Dr. Dario Novak, dr. Goran Sporis, Natalija Babic, Zagrebo universitetas (Kroatija);

Prof. dr. Vello Hein, assoc. Prof. dr. Jarek Maestu, Tartu universitetas (Estija);

Prof. dr. Juris Grants, dr. Anna Zusa,  Latvijos sporto pedagogikos akademija (Latvija);

FIEP Europe – Europos tarptautinė kūno kultūros federacija, prezidentas prof. dr. Branislav ANTALA, Comenius universitetas (Slovakija);

INSHS  - Tarptautinis sporto ir sveikatos mokslo tinklas, vadovė dr. Henriette Dancs, Vakarų Vengrijos universitetas, Vengrija;

HOPSports, Inc., Prof. Dr. Ming-kai Chin (JAV).

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose metodikų kūrime ir miršaus mokymosi metodikų testavime (2011-2013). Finansavimo šaltiniai - Baltijos edukacinių technologijų institutas (Nr. 11-076/11);
 2. Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, jo kitimas bei lemiantys veiksniai (2013-2014 m.). Finansavimo šaltiniai – Lietuvos mokslo taryba (Nr. MIP-003/2013); Mokslininkų grupių projektai, Projekto vadovas.
 3. Sveikos gyvensenos ugdymo pasirenkamojo modulio programos kūrėjas (9-12 klasių mokiniams) (2012 – 2014 m.), projekto vadovas. Finansavimo šaltiniai - Ugdymo plėtotės centras (Nr. 12P5-11; Nr. 12P5-12);
 4. Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė (Sveikatingumo kompetencija) (2013-2014). Finansavimo šaltiniai - UAB „PRIOT“ (Nr. PIT 14 02/27);
 5. LR ŠMM projektas pagal kvietimą „Jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo renginių rėmimas“. 2015 05 08 Nr. S-368. Projekto vadovas.
 6. LR ŠMM projektas, Studentų požiūrio į studijų rezultatus orientuotos studijų sistemos įgyvendinimą aukštosiose mokyklose tyrimas: sveikos gyvensenos ugdymo kompetencijos poreikis ir vertinimas švietimo ugdymo krypčių studijose, 2015, S-674.
 7. Kūno kultūros ir sporto departamentas, 5-12 klasių mokinių fizinio pajėgumo testų skalių parengimas (2015, OV-40) Projekto vadovas.
 8. Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras,  Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio 6-10 amžiaus vaikų fizinio aktyvumo skatinimo programos sudarymas ir įgyvendinimas bei veiklos efektyvumo ataskaitos pateikimas (2015, DPS-8). Projekto vadovas;
 9. Projekto (2016) ,,Akademinio sąžiningumo raštingumo bei nesąžiningumo prevencijos aukštosiose mokyklose tyrimas ir visuomenės švietimas: Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų patirtis” vadovas. Projektas finansuojamas ŠMM.
 10. „2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT08 „EEE stipendijų programa“, projektas „Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinio modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką”, Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-018, 2016 04 13. Projekto vadovas.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Nuo 2014 m. LSU Edukologijos doktorantės Vitalijos Putriūtės vadovas;
 2. 2013 – 2015 m. LSU Edukologijos doktoranto Tomo Stupurio konsultantas.
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Didaktika ir fizinis aktyvumas;

Įvadas į specialybę;

Fizinio ugdymo teorijos;

Tarpdisciplininis fizinis ugdymas sociakultūrinėje aplinkoje.

     

 

 • Kita

Atstovavimas Lietuvai FIEP Europe (Europos Tarptautinė Kūno Kultūros Federacija);

FIEP World (Pasaulio Tarptautinė Kūno Kultūros Federacija) direktorių valdybos narys;

Atstovas Lietuvai INSHS (Tarptautinis sporto ir sveikatos mokslo tinklas).

Latvijos mokslo tarybos ekspertas;

Tarptautinio mokslinio žurnalo "Bulletin FIEP" redaktorių kolegijos narys;

Mokslinio žurnalo „Laisvalaikio tyrimai“ redaktorių kolegijos narys;

Mokytojų praktinės veiklos vertintojas – ekspertas (švietimo konsultantas), Ugdymo plėtotės centras (Švietimo ir mokslo ministerija);

2010 m. Vidurinio ugdymo bendrųjų programų (Kūno kultūra) redakcinės grupės ekspertas, Ugdymo plėtotės centras (Švietimo ir mokslo ministerija);

Kviestinis asmuo iš Lietuvos forume „Global Forum for Physical Education Pedagogy“ (2014 Pietų Afrika; 2016 Turkija).

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Arūno Emeljanovo mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje