Studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus, kviečiami teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti

        Vadovaujantis Nuolatinę privalomąją karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 7 punktu, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas ir aukštosios mokyklos.

       Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

  1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
  2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
  3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos.;
  5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 d.;
  6. visą studijų laikotarpį arba jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  7. neturi akademinių skolų.

      2020 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2018 m. spalio 16 d. iki 2019 m. spalio 15 d. baigė:

1) pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos;

2) studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);

3) antrosios pakopos studijas.

     Asmuo, baigęs karo tarnybą prieš pradėdamas studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu ir atitinkantis aukščiau minėtas sąlygas, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo sausio 8 d. iki vasario 4 d. (įskaitytinai) privalo Aukštajai mokyklai (centrinių rūmų 101 kab., Sonatai Bagdonienei) pateikti šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą.

    Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija. 

SVARBU: pagal Karo prievolės įstatymo nuostatus, asmenims, atlikusiems karo tarnybą yra panaikinta lengvata gauti kompensaciją (įsigaliojo 2015 m. balandžio 21 d.), todėl asmenys, atlikę karo tarnybą gali pretenduoti į studijų kainos dalies kompensavimą, jeigu karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.