LSU Senatui toliau vadovaus doc. dr. Vidas Bružas

Lietuvos sporto universiteto (LSU) Senato posėdyje pirmininku perrinktas docentas dr. Vidas Bružas.

V. Bružas yra Universiteto sporto ir partnerystės prorektorius – rūpinasi infrastruktūros plėtra, studentų sportu ir laisvalaikiu, įvairiais projektais. Prorektorius daug dėmesio skiria bendradarbiavimui su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, sporto federacijomis ir kitais socialiniais partneriais šalyje bei užsienyje.

Anot pirmininko, pagrindiniai Senato tikslai – užtikrinti, kad laiku būtų aptariami ir sprendžiami svarbūs Universiteto studijų bei mokslo klausimai, priimami ir tobulinami reikiami dokumentai studijų ir mokslo kokybei garantuoti.

„Stengsimės ir toliau kelti studijų bei mokslo kokybę, efektyviai spręsti aplinkos iššūkius, būti lankstūs ir bendruomeniški, išlikti sporto studijų ir mokslo lyderiais Lietuvoje bei būti tarp pirmaujančių sporto universitetų tarptautiniame lygmenyje. Taip pat svarbu efektyviai išnaudoti žmogiškuosius mūsų patirties ir technologijų resursus bei naująją mobilią mokslo ir tyrimų laboratoriją“, – Senato siekius vardijo V. Bružas.

Senato pirmininko pavaduotoju išrinktas profesorius dr. Romualdas Malinauskas.

Gegužės 19 dieną vyko visuotinis Lietuvos sporto universiteto mokslininkų susirinkimas, kuriame buvo išrinkta 18 narių. Be jų Senatui atstovauja rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė, studijų prorektorė doc. dr. Jūratė Požėrienė ir 5 Studentų atstovybės deleguoti studentai. Senatą iš viso sudaro 25 nariai.

Senatas yra Universiteto akademinių reikalų valdymo organas, renkamas penkeriems metams. Jo nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės nariai, Universiteto administracijos nariai, patenkantys į Senatą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir dėstytojai, turintys mokslo laipsnį. Studentų atstovus į Senatą renka studentų atstovybė. Senato veiklą reglamentuoja Senato patvirtintas darbo reglamentas.

Senatas atlieka šias funkcijas:

 • tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir kitas programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Universiteto struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Universiteto mokslo ir studijų veiklos kokybę ir atitiktį tarptautiniams standartams;
 • nustato studijų tvarką;
 • tvirtina vidinę mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
 • vadovaudamasis Tarybos nustatytais Universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, tvirtina dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką;
 • šaukia Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Universiteto veiklos klausimams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją), jo darbotvarkę, datą, laiką, vietą ir kitą reikalingą informaciją praneša akademinei bendruomenei ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Universiteto interneto svetainėje ir kitais Senato nustatytais būdais;
 • inicijuoja Universiteto mokslinės veiklos ir studijų kokybės auditą;
 • teikia Universiteto garbės ir kitus vardus;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planų;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, sporto veiklos kokybę;
 • atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.