LSU prisidės prie Europos IMPALA gairių įgyvendinimo Lietuvoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lietuvos sporto universitetas kartu su kitomis 17 institucijų iš Lietuvos, Austrijos, Italijos, Olandijos, Suomijos ir Vokietijos įgyvendina Europos Komisijos ERASMUS+ Sporto programos projektą „IMPALA.net – Tarptautinis tinklas Europos gairėms dėl laisvalaikio fiziniam aktyvumui skirtos infrastruktūros gerinimo įgyvendinti“ (2015–2016 m.). IMPALA.net projektu siekiama suburti vyriausybines ir visuomenines organizacijas, verslo ir mokslo atstovus į daugiasektorinius nacionalinius aljansus, kurie padėtų parengti arba atnaujinti nacionalinius veiksmų planus taikant Europos gaires dėl laisvalaikio fiziniam aktyvumui skirtos infrastruktūros gerinimo dar vadinamas IMPALA gairėmis

   Projekto tikslai glaudžiai susiję su 2013 metais priimta Europos Tarybos rekomendacija dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo įvairiuose sektoriuose, kuri numato, kad kiekvienoje ES šalyje turėtų veikti nacionalinis sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo veiksmų koordinavimo mechanizmas, o Europos IMPALA gairės būtų taikomos sistemingai tiek planuojant, tiek diegiant ar valdant laisvalaikio fiziniam aktyvumui skirtą infrastruktūrą. Europos IMPALA gairėse ypatingas dėmesys skiriamas socialinės lygybės užtikrinimui, kad aktyviam laisvalaikiui skirta infrastruktūra būtų kuo labiau prieinama. To pačiu pabrėžiama strateginio tarpsektorinio požiūrio ir visuomenės dalyvavimo svarba planuojant ir kuriant laisvalaikio fiziniam aktyvumui palankią aplinką.

    Spalio 14 dieną Seime įvyko pirmasis nacionalinio aljanso susitikimas, kuriame buvo pristatyti IMAPLA.net projekto tikslai ir sąsaja su ES ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) dokumentais sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo srityje, įskaitant 2015 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje priimtą PSO Europos regiono Fizinio aktyvumo strategiją.Taip pat buvo diskutuojama kaip IMPALA.net galėtų pasitarnauti priartinant esamą infrastruktūros plėtros politiką prie Europos IMPALA gairėse siūlomų laisvalaikio fiziniam aktyvumui skirtos infrastruktūros gerinimo modelių ir gerosios praktikos kriterijų.

   Kartu su LSU projektą Lietuvoje įgyvendina Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija, o asocijuotų partnerių teisėmis dalyvauja Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos asociacija „Sportas visiems“. Projekto koordinatorius – Erlageno-Niurnbergo universitetas, Vokietija.

 

Tarptautinių ryšių skyriaus informacija