LSU laikinai stabdo derybas su LSMU

  Šių metų sausio 19 d. prasidėjusios Lietuvos sporto universiteto (LSU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) derybos, siekiant įgyvendinti Seimo nutarimą LSU prijungti prie LSMU, laikinai stabdomos.

  LSU laikinosios rektorės doc. dr. Dianos Rėklaitienės teigimu, derybos stabdomos dėl kelių priežasčių. Sausio 16 d. įvykusiame abiejų universitetų rektorių susitikime buvo susitarta, kad bus sudaryta LSMU ir LSU atstovų darbo grupė, kurios susitikimų metu aptariami klausimai nebus teikiami balsavimui, nebus priimami sprendimai bei kad ši grupė reorganizavimo planą ir reorganizavimo sąlygas rengs bendru sutarimu, reguliariai apie tai informuojant LSU Senatą ir Tarybą. Tačiau, LSU rektorei susipažinus su pirmojo darbo grupės posėdžio protokolo projektu, paaiškėjo, kad pagal išdėstytą atstovavimo deryboms modelį pažeistas derybų lygiateisiškumo principas – LSU turi mažiau atstovų nei LSMU, netenkina ir LSMU balsavimui pateikta darbo grupės reorganizavimo planui ir sąlygoms parengti darbo tvarka.

  „Taigi akivaizdu, kad darbo grupės nariai nebuvo supažindinti ir nežinojo apie LSMU ir LSU rektorių susitarimą, todėl priėmė lygias šalių teises rengiant reorganizavimo planą ir reorganizavimo sąlygas pažeidžiantį sprendimą. Be to, LSMU turint 5 atstovus, vienas iš kurių – darbo grupės pirmininkas su privilegijuotu balsu, o LSU turint tik 4 atstovus, tai LSU dalyvavimas darbo grupės veikloje tampa tik simbolinis arba iš esmės net beprasmis, nes visus sprendimus turinio balsų dauguma priims vien tik LSMU atstovai, – tvirtina LSU laikinoji rektorė. – Kadangi LSU Senatas ir Taryba yra priėmę sprendimus išsaugoti LSU savarankiškumą, o rengiant reorganizavimo plano ir reorganizavimo sąlygų projektus pirmiausia buvo svarstomi klausimai dėl akademinio savarankiškumo suvaržymo nuostatų, neturiu įgaliojimų vesti derybų šiais klausimais ir dėl to įgalioti sprendimus priimti LSU darbo grupės narius“.

  LSU, siekdamas užtikrinti aukštojo mokslo reformoje dalyvaujančių LSU ir LSMU lygiateisiškumą, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų laikymąsi rengiant reorganizavimo plano ir reorganizavimo sąlygų projektą, laikinai stabdo derybas.

  „Laikinai sustabdau LSU darbo grupės narių įgaliojimus ir derybų eigą bei informacijos siuntimą, kol LSU Senatas ir Taryba apsvarstys reorganizavimo plano ir reorganizavimo sąlygų projekto rengimo klausimą ir suteiks atitinkamos apimties įgaliojimus. Artimiausiu metu bus surengtas bendras LSU Senato ir Tarybos posėdis, kuriame šie klausimai ir bus sprendžiami“, – teigia doc. dr. D. Rėklaitienė.