Lietuvos sporto universiteto ir Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos atstovai aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje lankėsi Lietuvos sporto universiteto atstovai – laikinasis mokslo prorektorius prof. dr. Edmundas Jasinskas, laikinoji studijų prorektorė doc. dr. Jūratė Požėrienė, LSU Žinių ir inovacijų perdavimo departamento direktorė Aida Gaižauskienė ir specialistė dr. Kristina Visagurskienė. LSU atstovai susitiko su gimnazijos direktoriumi Vidmantu Vitkausku ir gimnazijos mokytojais – metodinės tarybos pirmininke Asta Račkauskiene bei sporto ir menų metodinės grupės pirmininku Virgilijumi Urbšiu. Susitikime dalyvavo Kauno rajono mero patarėjas dr. Antanas Bagdonas.

LSU ir gimnazijos atstovai pasidalino mintimis apie galimybes aktyviau plėtoti jau anksčiau užmegztus tarpinstitucinius santykius, suteikiant jiems kitą kokybę. Prorektorė doc. dr. J. Požėrienė, prorektorius prof. dr. E. Jasinskas ir gimnazijos direktorius V. Vitkauskas sutarė numatyti platesnes bendradarbiavimo formas, inovatyvesnius būdus bei parengti bendrų priemonių planą. Pagal išankstinį susitarimą Universitetas sudarys galimybę Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokiniams naudotis mokomąja bei sporto baze, padės savo edukacinėse erdvėse gimnazijai organizuoti sporto šventes ir mokinių užimtumo priemones birželio mėnesį, lankyti trumpalaikius kursus-paskaitas ekonomikos, biomedicinos, žmogaus fiziologijos, sveikatos stiprinimo ir kitokia tematika. Gimnazijos vadovai pageidavo, kad Universiteto darbuotojai įsijungtų į formalųjį ugdymą per pasirenkamųjų dalykų ir modulių dėstymą, mokinių tikslinį užimtumą per neformalųjį švietimą, dalyvautų gimnazijos renginiuose, fizinio ugdymo pamokose, skaitytų temines paskaitas mokiniams per klasių valandėles.

Detalesni bendradarbiavimo planai bus aptariami kovo mėn.

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos informacija